Postopek ugotavljanja začasne zadržanosti od dela

Začasno zadržanost od dela ugotavljajo na prvi stopnji imenovani zdravniki ZZZS. Imenovani zdravnik odloča:

  1. o začasni nezmožnosti za delo iz bolezenskih razlogov za delo nad 30 koledarskih dni in v vseh drugih primerih, ko je izplačevalec nadomestila plače obvezno zdravstveno zavarovanje, razen če gre za nego, spremstvo ali izolacijo zavarovane osebe, o kateri odloča njen osebni zdravnik;

  2. o zahtevi zavarovanca ali delodajalca za presojo ocene izbranega osebnega zdravnika o začasni nezmožnosti za delo do 30 koledarskih dni.

V primerih iz prve točke imenovani zdravnik odloča na podlagi predloga osebnega zdravnika, v drugem primeru pa na podlagi vložene zahteve zavarovanca oziroma delodajalca.

Ugotavljanje začasne zadržanosti od dela

Imenovani zdravnik ZZZS odloča na podlagi medicinske dokumentacije, ki jo pridobi od osebnega zdravnika in na podlagi morebitnega pregleda zavarovane osebe. Pregled pri imenovanemu zdravniku ZZZS mora biti opravljen v primeru, če to zahteva zavarovanec. Kljub zahtevi zavarovanca se pregled ne opravi, če ni pravne podlage za priznanje začasne zadržanosti od dela, pravice do zdraviliškega zdravljenja ali medicinskega pripomočka, ali če je imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija pri odločanju v obravnavani zadevi že opravila pregled zavarovana osebe, pa se od takrat glede na razpoložljivo zdravstveno dokumentacijo njeno zdravstveno stanje ni bistveno spremenilo in se glede na drugo dokumentacijo tudi niso bistveno spremenile druge dejanske okoliščine, pomembne za odločitev. Če se zavarovana oseba ne odzove pisnemu vabilu na pregled pri imenovanem zdravniku ali zdravstveni komisiji, ta odloči na podlagi razpoložljive zdravstvene in druge dokumentacije. O svoji odločitvi imenovani zdravnik ZZZS izda odločbo, in sicer najpozneje v 8 koledarskih dneh po prejemu zahteve oziroma predloga osebnega zdravnika. Zavarovana oseba se mora ravnati v skladu z izrekom odločbe od dneva prejema dalje.

Vročanje odločb

Odločba, s katero se odloči o začasni nezmožnosti za delo, se delodajalcu vroči z navadno vročitvijo, vročitev pa se šteje za opravljeno tretji dan od dneva odpreme.

Pritožba zoper odločbo imenovanega zdravnika

Če se zavarovana oseba ali delodajalec ne strinjata z odločbo imenovanega zdravnika ZZZS, lahko v roku 5 delovnih dni po prejemu odločbe vložita pritožbo pri imenovanemu zdravniku ZZZS, ki je odločbo izdal. Pritožbo obravnava zdravstvena komisija ZZZS. Ne glede na vloženo pritožbo se mora zavarovanec ravnati skladno z odločbo imenovanega zdravnika ZZZS.

Postopek na zdravstveni komisiji

Po prejemu pritožbe zoper odločbo imenovanega zdravnika ZZZS, zdravstvena komisija ZZZS opravi obravnavo in o svoji odločitvi izda odločbo. Zdravstvena komisija ZZZS pred odločitvijo zavarovanca pregleda, če zdravstvena komisija oceni, da je pregled potreben. Pregled se kljub zahtevi zavarovanca ne izvede, če ni pravne podlage za priznanje začasne zadržanosti od dela, pravice do zdraviliškega zdravljenja ali medicinskega pripomočka, ali če je imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija pri odločanju v obravnavani zadevi že opravila pregled zavarovana osebe, pa se od takrat glede na razpoložljivo zdravstveno dokumentacijo njeno zdravstveno stanje ni bistveno spremenilo in se glede na drugo dokumentacijo tudi niso bistveno spremenile druge dejanske okoliščine, pomembne za odločitev.. Če se zavarovana oseba ne odzove pisnemu vabilu na pregled pri imenovanem zdravniku ali zdravstveni komisiji, ta odloči na podlagi razpoložljive zdravstvene in druge dokumentacije.

Zdravstvena komisija ZZZS sprejme odločitev na podlagi dokumentacije, ki jo pridobi od imenovanega zdravnika ZZZS, osebnega zdravnika, ugotovitev morebitno opravljenega osebnega pregleda ter dokumentacije, ki jo je pritožbi priložil pritožnik.

Zdravstvena komisija ZZZS odločbo izda najpozneje v 8 koledarskih dneh po prejemu popolne pritožbe. Če se zavarovana oseba ali delodajalec z odločbo zdravstvene komisije ZZZS ne strinjata, lahko v roku 30 koledarskih dni od prejema odločbe vložita tožbo pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Vloga in priloge

Osebni zdravnik predlog za podaljšanje začasne zadržanosti od dela posreduje imenovanemu zdravniku na obrazcu Predlog imenovanemu zdravniku (Obr. IZ). Pritožbo zoper odločbo imenovanega zdravnika je potrebno vložiti pri imenovanem zdravniku ZZZS, ki je izdal odločbo, zoper katero se vlaga pritožba.

Zahteva delodajalca oz. zavarovanca za presojo ocene izbranega osebnega zdravnika se vloži pri imenovanem zdravniku ZZZS, lahko pa tudi neposredno pri osebnem zdravniku zavarovanca. V tem primeru mora osebni zdravnik zahtevo skupaj z relevantno dokumentacijo nemudoma posredovati imenovanemu zdravniku ZZZS. 

Upravna taksa

Takse prosto.

Predvideni rok za odločitev

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, o svoji odločitvi imenovani zdravnik izda odločbo, najpozneje v 8 koledarskih dneh po prejemu zahteve oziroma predloga osebnega zdravnika.

Dodatne informacije in publikacije