Stalno bivanje v tujini

Če imate zdravstveno zavarovanje urejeno v Sloveniji in stalno prebivate v državi za katero velja:

  • pravni red EU (države članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica, Združeno kraljestvo) ali
  • meddržavni sporazum o socilanem zavarovanju (Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija),

lahko v državi stalnega bivanja uveljavljate zdravstvene storitve po pravnih predpisih države stalnega bivanja, in sicer v obsegu, ki ga ta država zagotavlja svojim zavarovanim osebam.

To pravico lahko uveljavljate na podlagi potrdila, ki vam ga izda ZZZS, na vašo pobudo ali na pobudo zdravstvene zavarovalnice v kraju stalnega bivanja:

  • S1 - Dokazilo o upravičenosti do zdravstvenih storitev v državi, v kateri niste zavarovani (države članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Združeno kraljestvo ter Švica)
  • SI/BIH 7 - Potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev med stalnim bivanjem osebe v Bosni in Hercegovini
  • SI/MNE 7 - Potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev za osebe, ki imajo stalno prebivališče v Črni gori
  • SI/RM 7 - Potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev med stalnim bivanjem osebe v Republiki Makedoniji
  • SI/SRB 7 - Potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev za osebe, ki imajo stalno prebivališče v Srbiji

Za Avstralijo ZZZS ne izda potrdila, ker Sporazum ne ureja stalnega bivanja v Avstraliji.