Pogosta vprašanja

Če ste zdravljenje opravili pri zasebnem izvajalcu v drugi državi članici EU, na ZZZS vložite vlogo za povračilo stroškov načrtovanega zdravljenja v drugi državi članici EU (44.c člen ZZVZZ).

Če boste vlogo oddali preko spletnega obrazca eVloge v točki 3 za vrsto povračila izberite "zdravljenje v tujini", za vrsto zdravljenja v tujini pa "načrtovano zdravljenje v drugi državi članici EU".

Na podlagi predhodno izdane napotnice zdravnika v Sloveniji, lahko ortodontsko zdravljenje opravite v tujini.
Kot pogoj, da boste upravičeni do povračila stroškov opravljenega zdravljenja, se zahteva:

 • da je storitev opravljena v drugi državi članici EU,
 • da je opravljena storitev pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji (pravica do ortodontskega zdravljenja je opredeljena v 34. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja),
 • da ste imeli za opravljene storitve predhodno izdano napotnico s strani zdravnika v Sloveniji.

Izvajalca v tujini lahko poiščete med izvajalci, ki so del javne mreže ali med zasebnimi izvajalci. Stroške zdravljenja v tujini plačate sami, po opravljenem zdravljenju pa na ZZZS podate vlogo za povračilo stroškov

Če boste vlogo oddali preko spletnega obrazca eVloge v točki 3 za vrsto povračila izberite "zdravljenje v tujini", za vrsto zdravljenja v tujini pa "načrtovano zdravljenje v drugi državi članici EU".

K vlogi priložite:

 • predhodno izdano napotnico s strani zdravnika v Sloveniji, 
 • dokumentacijo o opravljenem zdravljenju v tujini (Priporoča se, da izvid specialista iz tujine vsebuje: diagnozo s klasifikacijo po Angle-u, podatek ali gre za dentoalveolarno ali skeletno ortodontsko nepravilnost, opredeljeno težavnostno stopnjo ortodontske nepravilnosti z okluzalnim indeksom - npr. IOTN in PAR, zapis morfoloških in funkcionalnih nepravilnostih, načrt in metoda zdravljenja, rentgenska dokumentacija, trajanje in povzetek poteka zdravljenja.),
 • račun za opravljeno zdravljenje v tujini in dokazilo o plačilu računa,
 • podatek o TRR, na katerega se nakaže povračilo stroškov. 

Če ste že bili obravnavani pri ortodontu v Sloveniji in želite zdravljenje nadaljevati v tujini, k vlogi priložite tudi dokumentacijo o dosedanjem zdravljenju v Sloveniji.
ZZZS vam povrne stroške v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji, vendar največ do višine dejanskih stroškov. 
ZZZS vam ne povrne potnih stroškov, prav tako niste upravičeni do spremstva.
Če boste v tujini opravili ortodontsko zdravljenje, ki zahteva bolnišnično zdravljenje z nočitvijo, potrebujete predhodno odobritev ZZZS. Več o postopku predhodne odobritve

Zaradi predolgih čakalnih dob v Sloveniji lahko preiskavo PET CT opravite v tujini. Kot pogoj, da boste upravičeni do povračila stroškov opravljene preiskave PET CT v tujini se zahteva odobritev ZZZS

Glede na navedeno lahko:

Vlogo za odobritev zdravljenja v tujini je v obeh primerih potrebno podati na ZZZS, Območna enota Ljubljana. Možni načini oddaje vloge:

 • preko spletnega obrazca - eVloga (za oddajo ne potrebujete digitalnega potrdila za elektronsko podpisovanje) ali
 • po pošti: Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana ali
 • po e-pošti: OELJ@zzzs.si ali
 • osebno: Mala ulica 3, 1000 Ljubljana.

V obeh navedenih primerih se v postopku odobritve preiskave PET CT v tujini ugotavlja, ali je najdaljša dopustna čakalna doba za to preiskavo presežena in ali v Sloveniji ni drugega izvajalca, kjer le- ta ne bi bila presežena. V primeru, ko je v Sloveniji vsaj en izvajalec, ki lahko opravi to preiskavo v okviru najdaljše dopustne čakalne dobe oziroma če čakalna doba ni presežena, je potrebno ugotoviti, ali je presežen razumen čas. 

V primeru odobritve preiskave PET CT v tujini:

 • v skladu s 44.b členom ZZVZZ: prejmete ustrezno listino, s katero preiskavo PET CT opravite pri izvajalcu, ki je del javne zdravstvene mreže v drugi državi, kjer velja pravni red EU. Po opravljeni preiskavi na območno enoto ali izpostavo ZZZS vložite vlogo za povračilo potnih stroškov. Če niste imeli predhodne odobritve ZZZS in ste stroške preiskave PET CT pri izvajalcu, ki je del javne zdravstvene mreže v tujini krili sami, bo ZZZS postopek odobritve izpeljal za nazaj ter z odločbo odločil tudi o pravici do povračila stroškov opravljene preiskave in morebitnih potnih stroškov, stroškov nastanitve in spremstva.
 • v skladu s 44.c členom ZZVZZ: preiskavo PET CT opravite pri izvajalcu v drugi državi članici EU (lahko je izvajalec zdravstvenih storitev iz javne zdravstvene mreže, lahko zasebnik), stroške plačate sami, po opravljeni preiskavi pa na območno enoto ali izpostavo ZZZS podate še vlogo za povračilo stroškov. Brez predhodne odobritve ZZZS niste upravičeni do povračila stroškov preiskave PET CT v tujini. 

Če bo operativni poseg v tujini opravljen ambulanto (to je brez prenočitve v bolnišnici) potem morate za povračilo stroškov izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti predhodno izdano napotnico za poseg s strani zdravnika v Sloveniji,
 • operativni poseg mora biti pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji,
 • operativni poseg morate opraviti v drugi državi članici EU.

Če bo operativni poseg v tujini opravljen bolnišnično z nočitvijo ali če bo vključeval zdravstvene storitve, ki zahtevajo uporabo visoko specializirane in drage medicinske infrastrukture ali medicinske opreme potem morate imeti tudi predhodno odobritev ZZZS. Več o postopku odobritve načrtovanega zdravljenja v tujini
Izvajalca v tujini lahko poiščete med izvajalci, ki so del javne mreže ali med zasebnimi izvajalci. 

Operativni poseg v tujini plačate sami, po opravljenem posegu pa uveljavljate povračilo stroškov z vlogo za povračilo stroškov. To velja tudi v primeru, če ste imeli predhodno odobritev ZZZS. 

Če boste vlogo oddali preko spletnega obrazca eVloge v točki 3 za vrsto povračila izberite "zdravljenje v tujini", za vrsto zdravljenja v tujini pa "načrtovano zdravljenje v drugi državi članici EU". K vlogi za povračilo stroškov priložite:

 • predhodno izdano napotnico s strani zdravnika v Sloveniji, 
 • dokumentacijo o opravljenem zdravljenju v tujini, 
 • račun za opravljeno zdravljenje v tujini in dokazilo o plačilu računa,
 • podatek o TRR, na katerega se nakaže povračilo stroškov,
 • podatek o številki in datumu odločbe ZZZS o predhodni odobritvi (če ste v tujini opravili operativni poseg, za katerega se zahteva predhodna odobritev ZZZS).

ZZZS vam povrne stroške v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji, vendar največ do višine dejanskih stroškov. 
ZZZS vam ne povrne potnih stroškov in stroškov nastanitve.

Na podlagi predhodno izdane napotnice zdravnika v Sloveniji, lahko endodontsko zdravljenje opravite v tujini.
Kot pogoj, da boste upravičeni do povračila stroškov opravljenega zdravljenja, se zahteva:

 • da je storitev opravljena v drugi državi članici EU,
 • da je opravljena storitev pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji,
 • da ste imeli za opravljene storitve predhodno izdano napotnico s strani zdravnika v Sloveniji.

Izvajalca v tujini lahko poiščete med izvajalci, ki so del javne mreže ali med zasebnimi izvajalci. Stroške zdravljenja v tujini plačate sami, po opravljenem zdravljenju pa na ZZZS podate vlogo za povračilo stroškov.

Če boste vlogo oddali preko spletnega obrazca eVloge v točki 3 za vrsto povračila izberite "zdravljenje v tujini", za vrsto zdravljenja v tujini pa "načrtovano zdravljenje v drugi državi članici EU". K vlogi priložite:

 • predhodno izdano napotnico s strani zdravnika v Sloveniji, 
 • dokumentacijo o opravljenem zdravljenju v tujini, 
 • račun za opravljeno zdravljenje v tujini in dokazilo o plačilu računa,
 • podatek o TRR, na katerega se nakaže povračilo stroškov. 

ZZZS vam povrne stroške v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji, vendar največ do višine dejanskih stroškov. 
ZZZS vam ne povrne potnih stroškov in stroškov nastanitve.
Če boste v tujini opravili endodontsko zdravljenje, ki zahteva bolnišnično zdravljenje z nočitvijo, potrebujete predhodno odobritev ZZZS. Več o postopku predhodne odobritve.

Najdaljša dopustna čakalna doba je doba, v kateri mora biti opravljena neka zdravstvena storitev, da se z vidika objektivne medicinske presoje zdravstvenih potreb pacienta ne poslabša njegovo zdravstveno stanje ali kakovost življenja.

Najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve so vezane na stopnjo nujnosti, ki jo zdravnik označi na izdani napotnici. 

Najdaljše dopustne čakalne dobe so določene s Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo za kontrolne preglede.

Čakalne dobe po posameznih zdravstvenih storitvah ali po izvajalcih zdravstvenih storitev lahko preverite na povezavi https://cakalnedobe.ezdrav.si/ oziroma na spletnih straneh posameznih izvajalcev.

Predhodna odobritev ZZZS se kot pogoj, da boste upravičeni do povračila stroškov opravljenih zdravstvenih storitev v državi članici EU na podlagi predhodno izdane napotnice zdravnika v Sloveniji (pravna podlaga: 44.c člen ZZVZZ, Direktiva 2011/24/EU), zahteva za:

 • bolnišnične zdravstvene storitve, ki vključujejo prenočitev,
 • zdravstvene storitve, ki zahtevajo uporabo visoko specializirane in drage medicinske infrastrukture ali medicinske opreme:
  • scintilacijska kamera z detektorjem koincidence pri pozitronski emisiji oziroma brez njega,
  • pozitronska kamera,
  • pozitronska emisijska tomografija,
  • računalniška tomografija,
  • hiperbarična komora,
  • naprava za slikanje z nuklearno magnetno resonanco za klinično uporabo,
  • naprava za spektrometrijo z nuklearno magnetno resonanco za klinično uporabo.

O pravicah do zdravljenja v tujini in povračilu stroškov se odloča v upravnem postopku, zato mora ZZZS, skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku, odločbo izdati in jo vročiti stranki najpozneje v dveh mesecih. Če je vloga nepopolna in je po pozivu dopolnjena, prične rok dveh mesecev teči, ko je ZZZS prejel dopolnitev vloge.