Prevoz z reševalnimi in drugimi vozili

Pravica do reševalnega prevoza je zagotovljena zavarovanim osebam, kadar iz zdravstvenih razlogov ni mogoče opraviti prevoza z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim avtomobilom.

 1. nujni prevozi, ko je potrebno zagotoviti čimprejšnjo zdravniško pomoč in preprečiti najhujšo možno posledico za življenje ali zdravje zavarovane osebe, za zdravje drugih in v vseh primerih, ko zavarovana oseba potrebuje takojšnje nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč;
 2. nenujni prevozi, ko ne gre za reševanje življenja ali prevoz zaradi nujnega medicinskega posega, ampak za prevoz nepokretne zavarovane osebe do zdravstvenega zavoda/zdravnika in nazaj ter v primerih, ko zavarovana oseba med prevozom potrebuje spremstvo zdravstvenega delavca;
 3. sanitetni prevozi v primeru, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim avtomobilom lahko škodljiv. Sem štejemo:
 • prevoze na in z dialize
 • prevozi, ko ni potrebno spremstvo zdravstvenega delavca.

Nujni prevoz izvaja izvajalec prevozov z reševalnimi vozili. Če zaradi težko dostopnega terena, prometnih ovir ali drugih razlogov nujni prevoz z reševalnim avtomobilom ni možen, se lahko opravi tudi s helikopterjem ali drugim prevoznim sredstvom.

Nenujni prevoz se izvaja z nenujnim reševalnim vozilom. Zavarovana oseba je upravičena do prevoza do najbližjega ustreznega zdravstvenega zavoda (zdravnika) oz. od zdravstvenega zavoda (zdravnika) do njenega prebivališča. Ti reševalni prevozi se praviloma naročajo pri izvajalcih teh prevozov, ki imajo sedež v istem kraju kot naročnik oziroma so najbližji naročniku prevoza.

Sanitetni prevozi se praviloma naročajo pri izvajalcih prevozov, ki imajo sedež v istem kraju, kot je prebivališče zavarovane osebe oziroma so najbližje kraju prebivališča. Izvajalci teh prevozov smejo hkrati prepeljati največ toliko zavarovanih oseb, kolikor je registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za dva (primer: število registriranih sedežev v vozilu je 5, izvajalec prevoza lahko hkrati prepelje 3 zavarovane osebe).

Pravica do prevoza je zagotovljena le od prijavljenega prebivališča (stalnega ali začasnega) zavarovane osebe do najbližjega ustreznega izvajalca zdravstvenih storitev in nazaj.

Za uveljavljanje pravice zavarovanih oseb do prevoza z reševalnimi ali drugimi vozili v breme obveznega zavarovanja se uporablja Nalog za prevoz (Nalog).

Nalog je javna listina, s katero zdravnik odredi oziroma potrdi reševalni prevoz zavarovane osebe, izvajalec prevoza pa uveljavi plačilo opravljene storitve.

Nalog se ne uporablja za reševalne prevoze, ko je zavarovana oseba z odločbo ZZZS napotena na zdravstveno storitev v tujino. V teh primerih se prevoz opravi na podlagi izdane odločbe, s katero je reševalni prevoz odobren, oziroma na podlagi te odločbe izdanega potrdila pristojne območne enote ZZZS.

Nalog se tudi ne uporablja pri prevozih v okviru intervencij ekip enot NMP (nujni prevozi).

Nalog lahko uporabljajo samo zdravniki v javnih zdravstvenih zavodih, zdravniki v zdraviliščih, zasebni zdravniki koncesionarji in pri njih zaposleni zdravniki, če imajo z ZZZS sklenjeno pogodbo za izvajanje storitev zdravstvene dejavnosti v breme obveznega zavarovanja.

Izvajalci lahko Nalog uporabljajo samo v okviru opravljanja zdravstvenih storitev v breme obveznega zavarovanja. To pomeni, da Naloga ne smejo uporabljati, če nudijo zavarovani osebi zdravstvene storitve v okviru samoplačniške ambulante.

Naloga tudi ne smejo uporabljati zdravniki, ki niso v javni zdravstveni mreži, ki torej z ZZZS nimajo sklenjene pogodbe za izvajanje zdravstvenih storitev v breme obveznega zavarovanja.

Zdravnik, ki izda Nalog, lahko le-tega posreduje neposredno izvajalcu prevoza po elektronski pošti v datoteki, ki je zaščitena z geslom, o izdaji Naloga ustno ali pisno obvesti zavarovano osebo in datum obvestila zabeleži v zdravstveni dokumentaciji zavarovane osebe. Izvirnik Naloga zdravnik hrani v zdravstveni dokumentaciji zavarovane osebe.

Potrebnost in utemeljenost reševalnega prevoza ugotavljajo:

 • osebni zdravnik zavarovane osebe ali nadomestni zdravnik;
 • napotni zdravnik ob premestitvi zavarovane osebe v drugo bolnišnico ali iz bolnišnice v zdravilišče ter v primeru prevoza iz bolnišnice, zdravilišča ali od specialista do prebivališča zavarovane osebe;
 • zdravnik zdravilišča, če zavarovana oseba po končanem odobrenem zdraviliškem zdravljenju potrebuje prevoz iz zdravilišča do njenega prebivališča;
 • napotni zdravnik ali zdravnik, ki je v primeru nujne medicinske pomoči ali nujnega zdravljenja zavarovano osebo prevzel v zdravljenje brez napotnice, pri premestitvi zavarovane osebe iz ene bolnišnice v drugo bolnišnico s helikopterjem;
 • zdravnik, ki je v primeru nujne medicinske pomoči ali nujnega zdravljenja zavarovano osebo prevzel v zdravljenje brez napotnice, oziroma zdravnik, ki zavarovano osebo, ki je bila sprejeta zaradi nujne medicinske pomoči ali nujnega zdravljenja brez napotnice, odpušča z zdravljenja;
 • ZZZS v postopku napotitve zavarovane osebe na pregled, preiskavo ali zdravljenje v tujino.

Potrebnost in utemeljenost nujnega reševalnega prevoza lahko ugotavlja tudi vsak drug zdravnik, ki zavarovano osebo obravnava. Poleg tega lahko nujnost prevoza potrdi tudi zdravnik, ki je zavarovano osebo po opravljenem prevozu prevzel v zdravljenje.

Nalog se lahko izda kot »enkraten«, ali za določeno obdobje.

Kot enkraten se izda Nalog, če zavarovana oseba potrebuje nujni reševalni prevoz ali reševalni prevoz s helikopterjem. Za vsak tak prevoz se mora izdati nov Nalog.

Kot enkraten se izda Nalog tudi za vsak posamezen primer nenujnega reševalnega prevoza, če ne gre za primer, ko je možno izdati Nalog za obdobje.

Nalog »za obdobje« je možno izdati v naslednjih primerih:

−             REŠEVALNI PREVOZI NA IN Z DIALIZE

V primeru nenujnih reševalnih prevozov na in z dialize se lahko zavarovani osebi izda Nalog z veljavnostjo največ do enega leta. Če zavarovana oseba dialize ne bo vse obdobje uveljavljala pri istem izvajalcu te zdravstvene storitve ali če prevozov vse obdobje ne bo izvajal isti izvajalec prevoza, mora zavarovana oseba zaradi takšne spremembe pridobiti nov Nalog, ki pa se ji ravno tako lahko izda z veljavnostjo največ do enega leta;

−             REŠEVALNI PREVOZI NA KEMOTERAPIJO ALI OBSEVANJE

V primeru nenujnih reševalnih prevozov (oz. sanitetnih prevozov) na kemoterapijo ali obsevanje se lahko zavarovani osebi izda Nalog za obdobje trajanja terapije, če je po oceni osebnega, nadomestnega oziroma napotnega zdravnika zavarovana oseba upravičena do reševalnega prevoza, prevoze pa bo vse obdobje izvajal isti izvajalec prevoza. V nasprotnem primeru mora zavarovana oseba pridobiti nov Nalog;

−             DRUGI REŠEVALNI PREVOZI, ZA KATERE SE LAHKO IZDA NALOG ZA OBDOBJE

V vseh drugih primerih, ko zavarovana oseba v posameznem koledarskem mesecu uveljavlja več zdravstvenih storitev pri istem izvajalcu zdravstvenih storitev in je po oceni osebnega, nadomestnega oziroma napotnega zdravnika upravičena do nenujnega reševalnega prevoza, tega pa vse obdobje izvaja isti izvajalec prevoza, se lahko zavarovani osebi izda Nalog za obdobje koledarskega meseca.

Reševalni prevozi se štejejo v standard ne glede na to, kdaj so opravljeni. To pomeni, da se štejejo v standard, če so opravljeni ob delavnikih od 7. do 20. ure, prav tako pa tudi, če so opravljeni:

 • ob delavnikih od 20. do 7. ure naslednjega dne,
 • od petka od 20. ure do ponedeljka do 7. ure zjutraj in
 • ob praznikih in drugih dela prostih dnevih.

Zavarovane osebe pravico do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili uveljavljajo s kartico zdravstvenega zavarovanja in listino Nalog za prevoz (Obr. NLG/3)

V primeru, da je zavarovana oseba nujni prevoz plačala in ji je zdravnik, ki jo je sprejel na zdravljenje izdal potrdilo, da je bil prevoz nujen, lahko zahteva pri območni enoti oziroma izpostavi Zavoda povračilo stroškov prevoza. Vlogi je potrebno priložiti račun za opravljeno storitev ter potrdilo zdravnika, ki je osebo sprejel na zdravljenje, da je bil prevoz nujen.

Obrazec za uveljavljanje povračila stroškov reševalnega prevoza

Vloga se lahko poda tudi elektronsko, in sicer preko naslednje povezave: eVloga

Upravna taksa

Takse prosto.

Predvideni rok za odločitev

V primeru, da je zavarovana oseba nujni prevoz plačala in naknadno vložila vlogo za povračilo stroškov je skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku potrebno izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v enem oziroma dveh mesecih od prejema popolne vloge, odvisno od zahtevnosti postopka.

Pogosta vprašanja in odgovori

Preverite tudi pogosta vprašanja in odgovore glede reševalnih prevozov. Kliknite tukaj

 

Podatki o dostopnosti služb ZZZS

Območne enote in izpostave ZZZS

Dodatne informacije in publikacije