Prevoz z reševalnimi in drugimi vozili

Kdo je upravičen do prevoza

Do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili so upravičene zavarovane osebe.

Kdaj je zavarovana oseba upravičena do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili

Zavarovana oseba ima pravico do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili, kadar iz zdravstvenih ali drugih razlogov ni mogoče opraviti prevoza z javnim prevoznim sredstvom. Ti prevozi so:

  1. nujni prevozi, ko je potrebno zagotoviti čimprejšnjo zdravniško pomoč in preprečiti najhujšo možno posledico za življenje ali zdravje zavarovane osebe, za zdravje drugih in v vseh primerih, ko zavarovana oseba potrebuje takojšnje nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč;
  2. prevozi, ki niso nujni, ker ne gre za reševanje življenja ali prevoz zaradi nujnega medicinskega posega, ampak za prevoz nepokretne zavarovane osebe do zdravstvenega zavoda ali zdravnika in nazaj ali prevoz osebe na in z dialize;
  3. v primeru, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom lahko škodljiv;
  4.  prevozi zavarovane osebe s spremstvom zdravstvenega delavca.

Nujni prevozi vključujejo tudi reševanje poškodovanih zavarovanih oseb z gora, morja, voda in jam in njihov prevoz do najbližjega zdravstvenega zavoda, ki lahko zagotovi ustrezno medicinsko pomoč. Nujnost reševanja in prevoza mora potrditi zdravnik, ki je sodeloval pri reševanju poškodovanca, ali zdravnik, ki ga je sprejel na zdravljenje.

Pravica do prevoza je zagotovljena le od prijavljenega prebivališča (stalnega ali začasnega) zavarovane osebe do najbližjega ustreznega izvajalca zdravstvenih storitev in nazaj.

Način uveljavljanje pravice do prevozov z reševalnimi in drugimi vozili

Zavarovana oseba lahko uveljavi pravico do prevoza, ko njen osebni zdravnik ugotovi, ali je le-ta potreben in utemeljen. V tem primeru osebni zdravnik izda ustrezno listino (Nalog za prevoz). V primeru, da gre za prevoze na dializo in z dialize ali ko je potrebno zavarovano osebo premestiti v drugo bolnišnico ali iz bolnišnice v zdravilišče, iz bolnišnice na dom glede na njegovo zdravstveno stanje ali od specialista na dom, lahko listino za naročilo prevoza izda napotni zdravnik. Prevoz iz zdravilišča na dom lahko odredi in izda listino tudi zdravnik zdravilišča, v katerem je zavarovana oseba uveljavljala pravico do zdraviliškega zdravljenja.

Nujni prevoz sme odrediti tudi drug zdravnik, ki potrdi nujnost prevoza na listini za odreditev prevoza z reševalnim vozilom. Nujnost prevoza lahko potrdi tudi zdravnik, ki je po opravljenem prevozu prevzel zavarovano osebo v zdravljenje.

V primeru, da zavarovana oseba ali njeni svojci oziroma kdo drug v njenem imenu naroči prevoz z reševalnim vozilom, mora stroške prevoza poravnati sama. Povračilo stroškov pa lahko v tem primeru zahteva od Zavoda, če zdravnik, ki jo je prevzel v zdravljenje, ugotovi, da je bil prevoz nujen in ji o tem izda potrdilo.

Vloga in priloge

Zavarovane osebe pravico do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili uveljavljajo s kartico zdravstvenega zavarovanja in listino Nalog za prevoz (Obr. NLG/3)

V primeru, da je zavarovana oseba nujni prevoz plačala in ji je zdravnik, ki jo je sprejel na zdravljenje izdal potrdilo, da je bil prevoz nujen, lahko zahteva pri območni enoti oziroma izpostavi Zavoda povračilo stroškov prevoza. Vlogi je potrebno priložiti račun za opravljeno storitev ter potrdilo zdravnika, ki je osebo sprejel na zdravljenje, da je bil prevoz nujen.

Obrazec za uveljavljanje povračila stroškov reševalnega prevoza

Vloga se lahko poda tudi elektronsko, in sicer preko naslednje povezave: eVloga

Upravna taksa

Takse prosto.

Predvideni rok za odločitev

V primeru, da je zavarovana oseba nujni prevoz plačala in naknadno vložila vlogo za povračilo stroškov je skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku potrebno izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v enem oziroma dveh mesecih od prejema popolne vloge, odvisno od zahtevnosti postopka.

Podatki o dostopnosti služb ZZZS

Območne enote in izpostave ZZZS