Povračilo potnih stroškov

 • Zavarovana oseba

Zavarovane osebe imajo pri uresničevanju pravic do zdravstvenih storitev pravico do povračila potnih stroškov, ki obsega:
- prevozne stroške,
- stroške prehrane in nastanitve med potovanjem in bivanjem v drugem kraju.

Do povračila prevoznih stroškov je zavarovana oseba upravičena:
-    če zaradi uveljavljanja pravice do zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji potuje k zdravniku ali v zdravstveni zavod v drug kraj, ker v kraju njenega stalnega prebivališča ali njene zaposlitve ni zdravnika ali ustreznega zdravstvenega zavoda;
-    če jo osebni zdravnik, zdravstveni zavod ali zdravniška komisija povabi na osebno obravnavo v kraj zunaj kraja njenega stalnega prebivališča ali kraja njene zaposlitve;
-    če uveljavlja pravico do zdravljenja v tujini iz 44.a ali 44.b člena ZZVZZ.

Ne glede na navedeno prvo in drugo alinejo prejšnjega odstavka zavarovana oseba nima pravice do povračila prevoznih stroškov, če uveljavlja pravico do naslednjih zdravstvenih storitev:
-  zdravstvenih storitev v specialistično ambulantni ali bolnišnični dejavnosti ali zdraviliškega zdravljenja, ki je nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, če te zdravstvene storitve uveljavlja zaradi poškodbe izven dela;
-  zdraviliškega zdravljenja, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja;
-  zobno-protetičnega zdravljenja;
-  izdaje zdravila, živila za posebne zdravstvene namene ali medicinskega pripomočka.

Ne glede na prvo, drugo in tretjo alinejo predhodnega odstavka je zavarovana oseba upravičena do povračila prevoznih stroškov zaradi uveljavljanja pravice do naslednjih zdravstvenih storitev:
1.   zdravljenja in medicinske rehabilitacije otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo, in sicer do konca šolanja, vendar največ do konca šolskega oziroma študijskega leta, v katerem dopolni 26 let ter otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
2.   zdravljenja in medicinske rehabilitacije malignih bolezni, mišičnih in živčno-mišičnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne bolezni, multiple skleroze in psoriaze;
3.   zdravljenja in medicinske rehabilitacije slepote in slabovidnosti v skladu z veljavno klasifikacijo Svetovne zdravstvene organizacije, popolne ali zelo težke okvare sluha po Mednarodni klasifikaciji okvar, invalidnosti in oviranosti Svetovne zdravstvene organizacije (1980), cistične fibroze in avtizma in oseb po nezgodni poškodbi glave in okvari možganov;
4.   zdravljenja in medicinske rehabilitacije zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu;
5.   zdravstvenih storitev v zvezi z darovanjem delov človeškega telesa, vključno z darovanjem človeških tkiv in celic;
6.   nujne medicinske pomoči;
7.   zdravstvenih storitev v zvezi s presaditvijo delov človeškega telesa in z drugimi najzahtevnejšimi operativnimi posegi;
8.   zdravstvenih storitev v zvezi z intenzivno terapijo, radioterapijo, dializo in drugimi nujnimi najzahtevnejšimi diagnostičnimi, terapevtskimi in rehabilitacijskimi posegi;
9.   zdravstvenih storitev s področja reprodukcije;
10.  zdravljenja ustnih in zobnih bolezni.
Najzahtevnejše zdravstvene storitve iz 7. in 8. točke prejšnjega odstavka določi Zavod v splošnem aktu v soglasju z vlado.
   
V teh primerih ima zavarovana oseba pravico do povračila prevoznih stroškov za najkrajšo razdaljo do najbližjega zdravstvenega zavoda oziroma zdravnika. 

Zavarovana oseba ima pravico do povračila stroškov prehrane, če je zaradi uveljavljanja zdravstvenih storitev odsotna iz svojega prebivališča nad 12 do 24 ur in ji ni zagotovljena prehrana v okviru zdravstvene storitve.

Če mora zavarovana oseba zaradi napotitve bivati v drugem kraju, ima tudi pravico do povračila stroškov nastanitve za nočitev, če ji ta ni zagotovljena v okviru zdravstvene storitve. Do povračila teh stroškov je zavarovana oseba upravičena le ob predložitvi računov.
 

 • Spremljevalec zavarovane osebe

Pravico do povračila potnih stroškov ima tudi spremljevalec zavarovane osebe, ki je napotena k izvajalcu izven kraja prebivališča in zaradi svojega zdravstvenega stanja ni sposobna sama potovati, če tako odloči osebni zdravnik ali zdravniška komisija.

V vsakem primeru pa ima pravico do spremstva na poti do izvajalca zavarovana oseba do dopolnjenega 15. leta ter težje ali težko duševno prizadeta ali težje ali težko telesno prizadeta zavarovana oseba do 18. leta.

Spremljevalcu pripada za spremstvo zavarovane osebe povračilo prevoznih stroškov za najkrajšo razdaljo do najbližjega izvajalca. Če spremljevalec potuje z zavarovano osebo v času spremstva z javnim prevozom, ki ni avtotaksi prevoz, ima pravico do povračila prevoznih stroškov za razdaljo od prebivališča zavarovane osebe do izvajalca in nazaj. Spremljevalec ima pravico do povračila tudi, ko potuje sam od izvajalca, h kateremu je spremljal zavarovano osebo, za razdaljo od izvajalca do prebivališča zavarovane osebe, in ko potuje k izvajalcu po zavarovano osebo, za razdaljo od prebivališča zavarovane osebe do izvajalca.

Povračilo stroškov prehrane in bivanja v drugem kraju pripada tudi osebi, ki je določena zavarovani osebi za spremstvo, če so izpolnjeni določeni pogoji (odsotnost od doma od 12 do 24 ur, nujnost bivanja v drugem kraju).

Zavarovani osebi ni mogoče odrediti spremstva med bolnišničnim in zdraviliškim zdravljenjem, v obeh primerih pa je možno sobivanje, v skladu z 8. točko prvega odstavka 23. člena ZZVZZ.

Zavarovana oseba uveljavlja povračilo potnih stroškov pri območni enoti oziroma izpostavi ZZZS, in sicer z elektronsko vlogo, za katero ne potrebuje digitalnega potrdila za elektronsko podpisovanje  ali s tiskanim obrazcem za uveljavljanje povračila potnih stroškov.

Zahteva za povračilo prevoznih stroškov, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebuje:

 • predpisano listino  »Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov – spremstva«, ki jo izda osebni ali napotni zdravnik, ko zavarovana oseba uveljavlja povračilo stroškov zase in za spremljevalca oziroma dokazilo o spremstvu, ko zavarovana oseba ne uveljavlja povračila stroškov tudi za spremljevalca. Na listini mora biti naveden dan oziroma čas, ko je bila zavarovana oseba na pregledu oziroma preiskavi v drugem kraju, kar potrdi izvajalec, ki jo je sprejel na pregled ali zdravljenje;
 • vozno karto ali drugo ustrezno dokazilo o plačilu javnega ali avtotaksi prevoza;
 • na zahtevo ZZZS drugo dokumentacijo, ki je potrebna v postopku odločanja;
 • podatek o številki računa in organizaciji, pri kateri je odprt račun, na katerega se nakaže povračilo stroškov.

(opozorilo: podatki so spremenljivi in veljajo na dan 1. 1. 2024
mesečni odbitek oziroma lastni prispevek: 37,62 evra,
kilometrina: 0,14 evra na kilometer (na dan 25. 1. 2024)

Primer 1: potovanje z osebnim avtomobilom. Razdalja od doma do izvajalca znaša 150 kilometrov.
Višino povrnjenih prevoznih stroškov se izračuna:
150 km x 2 (obe smeri) = 300 x  0,14 evra = 42,00 evrov – 37,62 evra (lastni prispevek) ==> povračilo znaša 4,38 evra.
Obračun za naslednje vožnje v istem mesecu se opravi brez odbitka (torej v višini 37,62 evra).
Pri potovanju z osebnim avtomobilom je obračun enak, ne glede na to, če je odobren tudi spremljevalec.

Primer 2: potovanje z osebnim avtomobilom. Razdalja od doma do izvajalca znaša 50 km.
Višino povrnjenih prevoznih stroškov se izračuna:
50 km x 2 (obe smeri) = 100 x  0,14 evra = 14,0 evrov – 37,62 evra (lastni prispevek) ==> povračilo se ne opravi, ker je odbitek (lastni prispevek) višji od kilometrine.
V primeru večkratnih potovanj v istem mesecu se ob obračunu odbitek (lastni prispevek) odšteje tudi od drugega in naslednjih potovanj, dokler skupni obračun kilometrin v istem mesecu ni višji od odbitka.

Primer 3: potovanje z javnim prevozom, ki ni prevoz s taksijem. Povračilo se opravi v višini, kot izhaja iz predložene vozne karte. Od stroška vozne karte se odšteje lastni prispevek (trenutno 37,62 evra), spremljevalec pa dobi strošek vozne karte povrnjen v celoti.

Primer 4: potovanje s taksijem.
Povračilo se opravi v višini, kot izhaja iz predloženega računa za prevoz, vendar ne več, kot bi znašala kilometrina (10 % cene litra neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov na kilometer, veljavne v času potovanja – glejte primer 1 oziroma 2).

 • Zavarovana oseba

Če zavarovana oseba potuje z avtotaksi prevozom, se  povračilo opravi v višini cene le-tega, kot izhaja iz dokazila o njegovem plačilu, vendar ne več kot bi znašala kilometrina – to je 10 % cene litra neosvinčenega motornega bencina (95 oktanov), veljavne v času potovanja.

Če zavarovana oseba potuje z drugim javnim prevoznim sredstvom, se prevozni stroški povrnejo v višini cene javnega prevoza, kot izhaja iz vozne karte ali drugega dokazila o njegovem plačilu.

Če zavarovana oseba potuje z osebnim avtomobilom, z javnim ali avtotaksi prevozom, za katerega ni predložila vozne karte ali drugega dokazila o njegovem plačilu, ima pravico do povračila prevoznih stroškov v višini kilometrine.

V vseh naštetih primerih se obračun prevoznih stroškov za potovanja, opravljena v istem mesecu, zmanjša za 3 % minimalne plače, veljavne v mesecu opravljenega potovanja, kar od 1. 1. 2024 dalje znaša 37,62 evrov. 

Če ima zavarovana oseba pravico do povračila stroškov prehrane, se dnevnica v višini, ki se izplačuje javnim uslužbencem v organih državne uprave, izplača za 24 ur, ob upoštevanju njene vrednosti na posamezen dan odsotnosti. Dnevnica za potovanje, ki traja več kot 12 ur, znaša trenutno 25,79 evra (podatek velja od 1. 1. 2024).

Če ima zavarovana oseba pravico do povračila stroškov nastanitve za nočitev, se ti izplačajo v višini dejanskih stroškov, vendar ne več kot znaša trikratna vrednost dnevnice.

Povračilo stroškov prehrane in nastanitve za otroka, starega do sedem let, znaša polovico navedenih zneskov.

 

 • Spremljevalec zavarovane osebe

Če spremljevalec potuje z javnim prevoznim sredstvom (ki ni avtotaksi), se prevozni stroški povrnejo v višini cene vozne karte ali drugega dokazila o njegovem plačilu, in se obračun prevoznih stroškov ne zmanjša za 3 % minimalne plače, veljavne v mesecu opravljenega potovanja. V vseh ostalih primerih se obračun prevoznih stroškov zmanjša za 3 % minimalne plače, veljavne v mesecu potovanja.

Če zavarovana oseba in spremljevalec skupaj potujeta k izvajalcu z osebnim vozilom ali avtotaksi prevozom ali če potujeta z javnim ali avtotaksi prevozom, za katerega nista predložila vozne karte ali drugega dokazila o njegovem plačilu, se skupni prevozni strošek povrne zavarovani osebi v višini enkratnega zneska. Tudi v teh primerih se obračun prevoznih stroškov zmanjša za 3 % minimalne plače, veljavne v mesecu potovanja.

Ob enakih pogojih, kot to velja za zavarovano osebo, ima njen spremljevalec pravico do povračila stroškov prehrane in nastanitve.

Pogosta vprašanja in odgovori

Preverite tudi pogosta vprašanja in odgovore glede reševalnih prevozov. Kliknite tukaj.

Vloga in priloge

 • Elektronska vloga preko spleta (eVloge) - za oddajo elektronske vloge ne potrebujete digitalnega potrdila za elektronsko podpisovanje
 • Tiskani obrazec za uveljavljanje povračila potnih stroškov
 • Vlogi je potrebno priložiti Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov - spremstva (Obr. PS), ki ga izpolni zdravnik, obiske pa potrdi izvajalec zdravstvenih storitev, h kateremu ste potovali
 • Upravna taksa: Takse prosto
 • Predvideni rok za odločitev: Skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku je potrebno izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v enem oziroma dveh mesecih od prejema popolne vloge, odvisno od zahtevnosti postopka.

Podatki o dostopnosti služb ZZZS

Območne enote in izpostave ZZZS

 

Dodatne informacije in publikacije