Kategorije zavarovanih oseb

Zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju so zavarovanci in po njih zavarovani družinski člani. Katere osebe so zavarovane kot zavarovanci, je določeno v 15. in 15.a členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), katere kot družinski član zavarovanca pa v 20. do 22. členu ZZVZZ. Glede na navedene določbe ZZVZZ so ob upoštevanju nekaterih skupnih značilnosti kategorije zavarovanih oseb naslednje:

Iz naslova delovnega razmerja so obvezno zdravstveno zavarovane:

 1. osebe, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji (1. točka prvega odstavka 15. člena ZZVZZ),
 2. osebe v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so poslane na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovane v državi, v katero so bile poslane (2. točka prvega odstavka 15. člena ZZVZZ),
 3. osebe, ki so zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedežem v Republiki Sloveniji, če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno (3. točka prvega odstavka 15. člena ZZVZZ) in
 4. osebe s stalnim prebivališčem v republiki Sloveniji, zaposlene pri tujem delodajalcu, ki niso zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja (4. točka prvega odstavka 15. člena ZZVZZ).

Več o osebah, ki so v delovnem razmerju

Po 5. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ so obvezno zdravstveno zavarovane osebe, ki kot svoj edini ali glavni poklic v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo:

 1. gospodarsko dejavnost (samostojni podjetniki posamezniki),
 2. poklicno dejavnost (npr. odvetniki, notarji, zdravstveni delavci, ustvarjalci na področju kulture, duhovniki ipd.).

Več o osebah, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnosti

Po 6. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ so obvezno zdravstveno zavarovani družbeniki osebnih družb, družbeniki družb z omejeno odgovornostjo in ustanovitelji zavodov, če so poslovodne osebe in opravljajo poslovodno funkcijo kot edini ali glavni poklic.

V obvezno zdravstveno zavarovanje se vključijo po šifri podlage za zavarovanje 040 in so s tem vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za starševsko varstvo.

Več o družbenikih družb in ustanoviteljih zavodov, ki opravljajo poslovodno funkcijo kot edini ali glavni poklic

Po 7. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ so obvezno zdravstveno zavarovani kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic.

Več o kmetih, članih njihovih gospodarstev in drugih oseb, ki v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost

Po 8. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ so obvezno zdravstveno zavarovani vrhunski športniki in vrhunski šahisti - člani telesnokulturnih in šahovskih organizacij v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova.

Po 9. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ so obvezno zdravstveno zavarovane osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Več o brezposelnih osebah, ki prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost

Po 10. točki 15. člena ZZVZZ so obvezno zdravstveno zavarovane osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki prejemajo pokojnino po slovenskih predpisih oziroma preživnino po predpisih o preživninskem varstvu kmetov.

Po 11. točki 15. člena ZZVZZ so obvezno zdravstveno zavarovane osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki prejemajo pokojnino od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno.

Po 12. točki 15. člena ZZVZZ so obvezno zdravstveno zavarovane osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova.

Po 13. točki 15. člena ZZVZZ so obvezno zdravstveno zavarovani družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja.

Po 14. točki 15. člena ZZVZZ so obvezno zdravstveno zavarovani tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova.

Po 15. točki 15. člena ZZVZZ so obvezno zdravstveno zavarovane osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so uživalci invalidnin po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, pravic po predpisih o varstvu vojnih veteranov, žrtev vojnega nasilja in udeležencev drugih vojn ter uživalci republiških priznavalnin, če niso zavarovane iz drugega naslova.

Po 16. točki 15. člena ZZVZZ so zavarovane osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki prejemajo nadomestilo za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, če niso zavarovane iz drugega naslova.

Več o prejemnikih nadomestila za invalidnost po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb

Po 17. točki 15. člena ZZVZZ so obvezno zdravstveno zavarovane:

 • osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo trajno denarno socialno pomoč in
 • osebe, ki jim je Republika Slovenija priznala status begunca ali subsidiarno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti, če niso zavarovane iz drugega naslova.

Več o prejemnikih trajne denarne socialne pomoči, beguncih in osebah s subsidiarno zaščito

Po 18. točki 15. člena ZZVZZ so obvezno zdravstveno zavarovane osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, če niso zavarovane iz drugega naslova.

Obvezno zdravstveno zavarovani so vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka. Obveznost zavarovanja nastopi z dnem začetka prostovoljnega služenja vojaškega roka po pogodbi med Ministrstvom za obrambo in vojakom prostovoljcem in preneha z dnem prenehanja služenja.

Po 20. točki 15. člena ZZVZZ so zavarovane osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po kateri drugi točki tega člena ZZVZZ.

Več o osebah s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po drugi podlagi

Po 21. točki 15. člena ZZVZZ so zavarovane osebe, ki jim je center za socialno delo priznal pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje po 30. členu Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstve (ZUPJS).  

Gre za:
- osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje kot zavarovanec po drugi podlagi iz 15. člena ZZVZZ, izpolnjuje pa pogoje za denarno socialno pomoč, pri čemer se krivdni razlogi, zaradi katerih oseba sicer ne bi bila upravičena do denarne socialne pomoči, ne upoštevajo, in
- osebe, nameščene v rejniško družino ali v zavod na podlagi Družinskega zakonika (DZ), če niso zavarovane iz drugega naslova po 15. ali 20. do 22. členu ZZVZZ.

Več o osebah, ki jim je center za socialno delo priznal pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje

Po 22. točki 15. člena ZZVZZ so obvezno zdravstveno zavarovani priporniki, ki niso zavarovanci iz drugega naslova do trenutka nastopa pripora oziroma jim zavarovanje preneha v času pripora, obsojenci na prestajanju kazni zapora, mladoletniškega zapora, mladoletniki na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom, osebe, ki jim je izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu ter obvezno zdravljenje odvisnosti od alkohola in drog. pripornike v zavarovanje prijavi zavod za prestajanje kazni zapora, v katerem so priporniki na prestajanju pripora, druge osebe iz te točke pa zavod oziroma organizacija v kateri se te osebe nahajajo, najkasneje naslednji delovni dan po sprejemu teh oseb.

Po 23. točki 15. člena ZZVZZ so obvezno zdravstveno zavarovani:

 • prejemniki starševskih nadomestil, ki nimajo pravice do starševskega dopusta,
 • upravičenci do sorazmernega dela plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva,
 • prejemniki delnega plačila za izgubljeni dohodek,
 • prejemniki starševskih nadomestil po prenehanju delovnega razmerja.

Po 24. točki 15. člena ZZVZZ so obvezno zdravstveno zavarovani otroci do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje

Več o otrocih do 18. leta starosti, ki niso zavarovani kot družinski člani

Po 25. točki 15. člena ZZVZZ, v povezavi s prvim odstavkom 139. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi, so obvezno zdravstveno zavarovane osebe, ki pridobijo status oskrbovalca družinskega člana v skladu z Zakonom o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1).

Kot družinski člani zavarovanca so zavarovani (20. člen ZZVZZ):

 1. ožji družinski člani:
  • zakonec, zunajzakonski partner, razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina,
  • otrok (zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve);
 2. širši družinski člani:
  • pastorek,
  • vnuk, brat, sestra in drug otrok brez staršev (za otroka brez staršev se šteje tudi otrok, ki ima starše, če so starši popolnoma in trajno nezmožni za delo ali če zaradi drugih okoliščin ne morejo skrbeti za otroka in ga preživljati),
  • starš (oče in mati, zakonec ali zunajzakonski partner očeta oziroma matere ter posvojitelj).

Več o družinskih članih

Državljani tretjih držav se praviloma lahko zaposlijo ali delajo v Sloveniji le pod pogojem, da imajo delovno dovoljenje. Določene kategorije državljanov tretjih držav in državljani držav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije ter njihovi družinski člani pa imajo na slovenski trg dela prost dostop.

Več o obveznem zavarovanju tujcev, ki za delo v Sloveniji potrebujejo delovno dovoljenje

Za osebe,  ki opravljajo delo ali dejavnost v dveh ali več državah članicah EU hkrati, veljajo obvezna socialna zavarovanja samo v eni državi članici EU (t.i. »sočasne zaposlitve«).

Več o osebah, ki opravljajo delo ali dejavnost v več državah članicah EU (sočasne zaposlitve)