Cene zdravstvenih storitev

Objavljamo izbrane informativne cene zdravstvenih storitev, ki jih v Republiki Sloveniji na izbrani datum krije obvezno zdravstveno zavarovanje v celoti.

Objavljene cene veljajo le za storitve, ki se izvajajo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja pri izvajalcih zdravstvenih storitev v okviru delovnega časa, ki je pogodbeno dogovorjen z ZZZS.

Objavljene cene ne veljajo za storitve, ki se na podlagi soglasja zavarovane osebe opravijo v samoplačniški ambulanti ali po postopku, ki ni skladen s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja. Skladno z veljavnimi sistemi financiranja zdravstvenih dejavnosti so nekaterim cenam dodane ključne merske enote, ki vplivajo na višino cene, na primer: količniki v osnovni zdravstveni dejavnosti, točke v specialistično ambulantni dejavnosti in lekarniški dejavnosti, uteži v akutni bolnišnični dejavnosti itd. Podrobnosti obračuna zdravstvenih storitev opisuje  Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov.

Informativne cene objavljamo za zavarovane osebe obdobno, praviloma enkrat letno. Vmesnih, praviloma manjših sprememb ne objavljamo.