Delo v tujini

V času opravljanja dela ali dejavnosti v vsaj dveh državah članicah EU, Islandiji, Lihtenštajnu, Norveškem, Švici ali Združenem kraljestvu in v času napotitve na delo v te države imate na podlagi evropske kartice zdravstevnega zavarovanja pravico do nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev. 

Če ste napoteni na delo v državo, s katero ima Slovenija sklenjen meddržavni sporazum o socialnem zavarovanju, imate na podlagi potrdila, ki vam ga izda ZZZS, pravico do zdravstvenih storitev za čas veljavnosti napotitve na delo:

  • SI/BIH 5 – Potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev za osebe, ki so iz Republike Slovenije napotene na delo v Bosno in Hercegovino,
  • SI/RM 5 – Potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev za osebe, ki so iz Republike Slovenije napotene na delo v Republiko Makedonijo,
  • SI/MNE 5 – Potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev za osebe, ki so iz Slovenije napotene na delo v Črno goro,
  • SI/SRB 5 – Potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev za osebe, ki so iz Slovenije napotene na delo v Srbijo.

Več o čezmejnem izvajanju storitev

Obmejni delavec oziroma delovni migrant je delavec s stalnim prebivališčem v eni državi in je zaposlen ali pa opravlja delo v drugi državi, ter se vsak dan oziroma najmanj enkrat tedensko vrača v državo stalnega bivanja. 

Če imate status obmejnega delavca lahko uveljavljate pravico do zdravstvenih storitev tako v državi stalnega bivanja, kot v državi zaposlitve, in sicer na način in v obsegu, kot to določa zakonodaja obeh držav.

Status obmejnega delavca določi pristojni nosilec zdravstvenega zavarovanja v državi zaposlitve, ki vam izda ustrezno potrdilo in pošlje v potrditev pristojnemu nosilcu v državo stalnega bivanja.

Če ste zaposleni v Sloveniji in imate stalno bivanje v državi članici EU, Islandiji, Lihtenštajnu, na Norveškem, v Švici, Združenem kraljestvu, Bosni in Hercegovini ali Severni Makedoniji vam status obmejnega delavca določi ZZZS, ki vam, v primeru upravičenosti, izda določeno potrdilo na podlagi pravnega reda EU oziroma meddržavnega sporazuma.