Pravice do zdravstvenih storitev v osnovni zdravstveni dejavnosti

Osnovna zdravstvena dejavnost glede na določbe 7. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti obsega:

 • spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
 • preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
 • zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
 • preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo (več o tem v povezavi: Pravice do zdravstvenih storitev v zobozdravstveni dejavnosti); 
 • zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
 • patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih;
 • nujno medicinsko pomoč in reševalno službo, če ta ni organizirana pri bolnišnici;
 • zdravstvene preglede športnikov;
 • zdravstvene preglede nabornikov;
 • ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
 • diagnostične in terapevtske storitve.

Pravice v osnovni zdravstveni dejavnosti določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja v 26. in 27. členu.

Preventivne zdravstvene storitve

Preventivne zdravstvene storitve predstavljajo:

 • sistematični in drugi preventivni zdravstveni pregledi na primarni ravni zdravstvene dejavnosti otrok, dijakov in študentov do dopolnjenega 26. leta starosti, drugih odraslih oseb v skladu s programom, vključno za registrirane športnike, svetovanje pri načrtovanju družine in preventivne zdravstvene preglede nosečnic, razen preventivnih zdravstvenih pregledov, ki jih zagotavlja delodajalec,
 • zdravstvene storitve zgodnjega odkrivanja dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, vključno s presejalnimi testi, v skladu s programom, ki ga sprejme Zdravstveni svet,
 • zdravstvene storitve za krepitev zdravja in spreminjanja nezdravega življenjskega sloga na primarni ravni zdravstvene dejavnosti
 • cepljenje in obvezna zaščita z zdravili v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni.

Uveljavljanje pravic v osnovni zdravstveni dejavnosti pri osebnem zdravniku

Zavarovana oseba uveljavlja pravice do zdravstvenih storitev v osnovni zdravstveni dejavnosti pri osebnem zdravniku, ki zagotovi:

 • Diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske storitve, določene za primarno raven zdravstvene dejavnosti, preventivne storitve po programu, zdravljenje na domu in hišne obiske, če ugotovi, da so utemeljeni.

 • Osebni ginekolog zagotavlja ženskam storitve s področja svetovanja o načrtovanju družine, kontracepcije, v zvezi z nosečnostjo, porodom in poporodno dobo, zgodnje odkrivanje raka na vratu maternice in vse preventivne preglede ter storitve diagnostike in zdravljenja ginekoloških bolezni, ki se opravljajo v osnovni zdravstveni dejavnosti.

Osebni zdravnik je pooblaščen in dolžan tudi:

 • ugotavljati začasno zadržanost od dela,

 • napotiti zavarovano osebo k imenovanemu zdravniku ZZZS in na invalidsko komisijo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

 • napotiti zavarovano osebo k zdravniku specialistu na ambulantno ali bolnišnično obravnavo na ustrezni ravni oziroma na konziliarne preglede k drugim zdravnikom na isti ravni,

 • predpisovati zdravila na recept,

 • predpisovati medicinsko-tehnične pripomočke pri zdravljenju na domu,

 • prenašati na ustreznega specialista del pooblastil, kar zadeva zdravljenje, predpisovanje zdravil na recept, napotitev na nadaljnje specialistične preglede oziroma v bolnišnico,

 • napotiti k pooblaščenim specialistom za predpisovanje tehničnih pripomočkov v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,

 • odrejati prevoze z reševalnimi in drugimi vozili ter ocenjevati in potrditi njihovo nujnost, razen v primerih, ko je bila zavarovana oseba odpuščena iz bolnišnice,

 • izstavljati zavarovani osebi obrazce za povračilo potnih stroškov in drugih potrdil v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,

 • zbirati in hraniti dokumentacijo o zdravstvenem stanju zavarovane osebe, o njenem zdravljenju pri drugih izvajalcih, o zadržanosti od dela zaradi bolezni in poškodb ter zaradi nege, predpisanih zdravilih na recept, prejetih pripomočkih in o zdravljenju na domu.