Pogosta vprašanja in odgovori

Katera zdravila so pravica v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja?

Kot zavarovana oseba imate pravico do naslednjih zdravil:

− zdravil na recept, ki jih ZZZS razvrsti na pozitivno listo zdravil,

− živil za posebne zdravstvene namene, ki jih ZZZS razvrsti na pozitivno listo,

− magistralnih zdravil, ki jih ZZZS razvrsti na pozitivno listo, in magistralnih zdravil s Seznama magistralnih zdravil (ta je priloga Pravil OZZ).

 

Do katerih živil za posebne zdravstvene namene ima zavarovana oseba pravico?

Kot zavarovana oseba imate pravico do naslednjih živil:

− živila s prilagojeno sestavo hranil, ki so namenjena za trajno zdravljenje zavarovanih oseb z vrojenimi motnjami presnove npr. fenilketonurija (PKU);

− živila za prehransko podporo, ki so namenjena bolnikom z akutnim poslabšanjem hude kronične bolezni s hudim telesnim izčrpanjem in bolnikom, pri katerih je do takšnega stanja prišlo zaradi neželenih učinkov terapevtskih postopkov, za katere je takšna dopolnilna prehrana potrebna za bistveno izboljšanje kakovosti življenja ali uspeh zdravljenja (npr. Prosure, Ensure in druga živila);

− živila za otroke z alergijami, ki so namenjena otrokom s hudimi alergijami in drugimi težkimi oblikami intolerance na hrano (mlečne formule).

https://zavarovanec.zzzs.si/zdravila-in-zivila-za-posebne-zdravstvene-namene/zdravila-in-zivila-za-posebne-zdravstvene-namene/

 

Katera zdravila in živila na recept niso pravica?

Na recept ni dovoljeno predpisati naslednjih zdravil in živil:

1. zdravila in živila, ki se uporabljajo med zdravljenjem v bolnišnicah, klinikah in inštitutih;

2. nadomestna zdravila in živil v primeru izgubljenih, pozabljenih ali odtujenih zdravil in živil ali, če je bilo zdravilo ali živilo ob neustreznem ravnanju ali ravnanju v nasprotju z navodilom uničeno, pokvarjeno ali poškodovano;

3. zdravila za potovanje;

4. magistralna zdravila, navedena v tretjem odstavku 59. člen Pravil OZZ;

5. živila za dolgotrajno hranjenje (npr. po možganski kapi, dementni bolniki, z nazogastrično sondo, z gastrostomo).

 

Kateri so pogoji za predpis zdravila?

Predpiše se vam lahko zdravila:

− v skladu s predpisi, ki urejajo predpisovanje in izdajanje zdravil za uporabo v humani medicini, in splošnimi akti zavoda (203. člen Pravil OZZ),

− v smiselnih kombinacijah, najprimernejših odmerkih in primernem časovnem obdobju,

− ob upoštevanju povzetka glavnih značilnosti zdravila, strokovnih smernic in vseh okoliščin, ki lahko vplivajo na potek zdravljenja in ob upoštevanju uspešnosti predhodnega zdravljenja,

− ob upoštevanje omejitev predpisovanja,

− ob upoštevanju stroškovnega vidika predpisa zdravila na recept.

https://zavarovanec.zzzs.si/zdravila-in-zivila-za-posebne-zdravstvene-namene/predpis-zdravila-s-splosnim-imenom/

Kje lahko dobim podatke o zdravilih?

Podatke o zdravilih pridobite z vpogledom v centralno bazo zdravil (npr. razvrstitev zdravila na pozitivno listo zdravil, prisotnost na trgu, cena zdravila brez DDV, najvišja priznana vrednost brez DDV).

http://www.cbz.si/cbz/bazazdr2.nsf/Search/$searchForm?SearchView

 

Kateri zdravniki vam lahko predpišejo zdravilo na recept?

Zdravilo na recept vam lahko predpiše naslednji zdravniki:

-    osebni zdravnik;

-    napotni zdravnik – zdravila s svojega delovnega področja;

-    zdravnik zdravilišča – v času zdraviliškega zdravljenja;

-    drugi pooblaščeni zdravnik.

 

Komu lahko zdravnik predpiše zdravilo na recept?

Zdravila na recept vam lahko predpisujejo le v primeru ambulantnega zdravljenja.

 

Koliko pakiranj zdravil lahko predpiše zdravnik?

Na recept vam lahko zdravnik predpiše naslednje količine zdravila:

-     zdravilo, predpisano ob uvedbi novega zdravila – eno, najmanjše pakiranje zdravila, izjemoma v količini, ki zadostuje za enomesečno zdravljenje;

-   industrijsko proizvedeno in galensko izdelano zdravilo za dolgotrajno zdravljenje – najmanjšo potrebno količino, vendar največ za trimesečno zdravljenje oziroma do enega leta na obnovljivi recept; če je predpisano več zdravil za dolgotrajno zdravljenje, se lahko obdobno na en recept predpiše dodatna količina posameznega zdravila, tako da se količina vseh predpisanih zdravil za dolgotrajno zdravljenje na letni ravni izravna;

-    magistralno zdravilo – največ za enomesečno zdravljenje, razen ko rok njegove uporabnosti omogoča predpis za daljše obdobje, vendar ne več kot za trimesečno zdravljenje oziroma do enega leta na obnovljivi recept.

-    zdravnik v zdravilišču za zdravilo, v primeru za neprekinjeno zdravljenje osnovne bolezni zavarovane osebe, za zdravljenje bolezni ali poškodbe, ki je nastala v času tega zdraviliškega zdravljenja za eno, najmanjše pakiranje zdravila;

-     za zdravila z narkotičnimi in psihotropnimi učinkovinami - v količini, ki zadostuje za enomesečno zdravljenje.

 

Kdo seznani zavarovano osebo z obdobjem izdaje zdravila in veljavnostjo recepta?

Z obdobjem izdaje zdravila in veljavnostjo recepta vas seznanita:

- pooblaščeni zdravnik ob predpisu zdravila na obnovljivi recept seznani zavarovano osebo z obdobji izdaje zdravila in veljavnostjo obnovljivega recepta in

- farmacevt pa jo ob izdaji zdravila na ta recept seznani o predvidenem datumu naslednje izdaje zdravila, ob zadnji izdaji pa jo opozori, da je za nadaljevanje zdravljenja potreben nov recept.

Katera zdravila mi lahko predpiše zdravnik?

Zdravnik vam lahko predpiše vsa zdravila, ki jih potrebujete za zdravljenje v skladu z vsem prej navedenim (ZZVZZ, Pravila OZZ, Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil v humani medicini).

 

Kaj je magistralno zdravilo?

Magistralno zdravilo je zdravilo, ki ga pripravijo v lekarni. Pravico do magistralnih zdravil (npr. mazilo, raztopine,…) na recept imate v primeru, če za doseganje terapevtskega učinka na slovenskem trgu ni industrijsko proizvedenega ali galensko izdelanega zdravila s pozitivne liste z enako ali s primerljivo sestavo učinkovin in v enaki ali primerljivi jakosti ali farmacevtski obliki, razen če ni v Seznamu magistralnih zdravil za posamezno magistralno zdravilo oziroma njegovo farmacevtsko obliko določeno drugače.

https://partner.zzzs.si/zdravila-in-zivila-za-posebne-zdravstvene-namene/predpisovanje-in-izdajanje/magistralna-zdravila-na-recept/

 

Kdaj mi lahko predpišejo magistralno zdravilo s Seznama magistralnih zdravil na recept?

Magistralno zdravilo vam lahko predpišejo:

-    v skladu s predpisi (Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini, Pravila OZZ):

-     z omejitvijo, navedeno v Seznamu magistralnih zdravil ali z omejitvijo, določeno v postopku razvrščanja;

-     omejitev predpisovanja »za otroke« v Seznamu: mlajšim od 15 let.

 

Za kakšno obdobje mi lahko predpišejo magistralno zdravilo?

Na recept vam lahko predpišejo magistralno zdravilo:

 -   za največ enomesečno zdravljenje,

-    razen, ko rok uporabnosti omogoča predpis za daljše obdobje (vendar največ za trimesečno zdravljenje),

 -   do enega leta na obnovljiv recept.

 

Kateri magistralnih zdravil na recept ni dovoljeno predpisati?

Dovoljeno ni predpisati naslednjih magistralnih zdravil:

 1. farmacevtskih oblik za peroralno, oralno, dermalno in vaginalno uporabo, ki v svoji sestavi vsebujejo borovo kislino in derivate;
 2. mazil, raztopin in emulzij s protimikrobnimi zdravili za lokalno uporabo, če ni v Seznamu magistralnih zdravil določeno drugače;
 3. razredčenih industrijsko proizvedenih protimikrobnih zdravil za lokalno uporabo;
 4. razredčenih industrijsko proizvedenih zdravil za lokalno uporabo za zdravljenje aken;
 5. razredčenih industrijsko proizvedenih glukokortikoidnih zdravil za lokalno uporabo v kombinaciji z eno ali več zdravilnimi učinkovinami;
 6. razredčenih industrijsko proizvedenih glukokortikoidnih zdravil za lokalno uporabo z mazilno podlago, ki nima enakega emulzijskega sistema;
 7. kombinacij industrijsko proizvedenih glukokortikoidnih zdravil za lokalno uporabo z industrijsko proizvedenimi mazili;
 8. tonikov in roboransov;
 9. farmacevtskih oblik za zdravljenje kože, če imajo vgrajeno eno ali več naslednjih učinkovin: urotropin, lokalni anestetik, več kot 10 % salicilna kislina, mentol;
 10. farmacevtskih oblik, ki so namenjeni za nego kože.
 11. nerazvrščena zdravila iz skupine magistralnih zdravil s Seznama magistralnih zdravil na recept.

Pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so le tista magistralna zdravila, ki so navedena v Centralni bazi zdravil in so uvrščena na listo zdravil.

Katera magistralna zdravila so razvrščena na listo zdravil?

Na listo zdravil so razvrščena:

 • magistralna zdravila v farmacevtskih oblikah za oko ter uho;
 • magistralna zdravila v farmacevtskih oblikah za inhaliranje;
 • vaginalne in rektalne farmacevtske oblike;
 • peroralne farmacevtske oblike;
 • analgetične črpalke  - predpis na poseben receptni obrazec v dvojniku;
 • dermalne farmacevtske oblike s kemoterapevtiki (metronidazol, klindamicin, eritromicin).
 • druga magistralna zdravila, npr. Rehidracijska sol brez kalija, Morfinijev klorid 1 % v lidokain 2 % gelu, itd
 • kanabinoidne peroralne raztopine.

Za magistralna zdravila iz teh skupin, ki niso navedena v Centralni bazi zdravi in razvrščena na pozitivno listo zdravil, je zavarovana oseba samoplačnik.

Kaj so živila za posebne zdravstvene namene?

Živila za posebne zdravstvene namene so opredeljena v treh skupinah živil:

 1. Živila za posebne zdravstvene namene s prilagojeno sestavo hranil, ki so namenjena za zdravljenje zavarovanih oseb z vrojenimi motnjami presnove.
 2. Živila za otroke s hudimi alergijami in drugimi težkimi oblikami neprenašanja hrane.
 3. Živila za prehransko podporo bolnikov z akutnimi poslabšanji hude kronične bolezni s hudim telesnim izčrpanjem ali bolnikov, pri katerih je do takšnega stanja prišlo zaradi stranskih učinkov terapevtskih postopkov, za katere je takšna dopolnilna prehrana neobhodna in lahko bistveno izboljša kakovost življenja in uspeh zdravljenja (npr. bolniki s Crohnovo boleznijo, onkološki bolniki, …).

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/zdravila_zivila/zdravila_in_zivila

Kateri zdravnik je pooblaščen za predpisovanje živil za posebne zdravstvene namene?

Za predpisovanje posameznih živil na recept je pooblaščen zdravnik:

-     za živila s prilagojeno sestavo hranil – splošni osebni zdravnik oziroma osebni otroški zdravnik, oba po postavitvi indikacije na pediatrični kliniki;

-     za živila za prehransko podporo – pooblaščeni zdravnik z znanji klinične prehrane. Če splošni osebni zdravnik oziroma osebni otroški zdravnik nima znanj klinične prehrane, je pooblaščen za predpis živil za prehransko podporo na podlagi izvida pooblaščenega zdravnika z znanji klinične prehrane, ki je indiciral prehransko podporo oziroma prehransko terapijo;

-     za živila za otroke z alergijami – osebni otroški zdravniki na podlagi mnenja kolegija Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor ali konzilija pediatričnega oddelka druge bolnišnice.

Kaj je terapevtska skupina zdravil?

Terapevtska skupina zdravil združuje zdravila z različnimi učinkovinami, ki imajo enako terapevtsko indikacijo, in  so namenjena zdravljenju iste bolezni, in med njimi ni pomembnih razlik v klinični učinkovitosti in varnosti. To pomeni, da so ta zdravila primerljiva.

https://partner.zzzs.si/zdravila-in-zivila-za-posebne-zdravstvene-namene/liste-npv-seznami/terapevtske-skupine-zdravil/

Kaj so medsebojno zamenljiva zdravila?

Medsebojno zamenljiva zdravila so zdravila, ki imajo enako učinkovino, hkrati pa dokazano enako (primerljivo) učinkovitost, varnost in kakovost. V skupino so vključena zdravila z enako učinkovino, jakostjo in farmacevtsko obliko (npr.: tablete, sirup, kapsule).

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/zdravila_zivila/zdravila_medsebojna/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizQx8HT08DQw93A0NnQ08vZwtTIyDw4Wn3I30C7IdFQFmJsRM/

Kdaj je predpisano zdravilo nezamenljivo?

Kadar iz zdravstvenih razlogov enakovredno zdravljenje ni mogoče z drugim zdravilom s seznama medsebojno zamenljivih zdravil oziroma iz terapevtske skupine zdravil, vam pooblaščeni zdravnik lahko predpiše na recept zdravilo z lastniškim imenom in na elektronskem receptu označi »Ne zamenjuj« oziroma na recept na papirnati listini napiše z besedami »ne zamenjuj!« in se poleg podpiše.

V primeru predpisa na receptu EU  je predpisano zdravilo z lastniškim imenom in so zraven na kratko navedeni razlogi, ki opravičujejo predpis z lastniškim imenom.

Kaj je recept?

Recept je listina ZZZS za predpisovanje zdravil in živil, ki jih ZZZS razvrsti na pozitivno listo, ter magistralnih zdravil s Seznama magistralnih zdravil na recept in jih zavarovani osebi predpiše pooblaščeni zdravnik v Republiki Sloveniji. Na en recept se sme predpisati samo eno zdravilo ali živilo in samo za eno osebo.

 

Kaj je posebni zdravniški recept?

Na posebni zdravniški recept se predpisujejo zdravila z narkotičnimi in nekaterimi psihotropnimi učinkovinami (to so močna protibolečinska zdravila in nekatera pomirjevala). Ta recept je treba predpisati v dvojniku. Polnoletna oseba, ki prevzame zdravilo z narkotičnimi in psihotropnimi snovmi, se mora v lekarni izkazati z veljavnim osebnim dokumentom.

 

Kakšne podatke o zdravilu zdravnik napiše na recept?

Recept je sestavljen iz administrativnega in strokovnega dela.

Administrativni del recepta vsebuje podatke o pacientu oz. zavarovani osebi, o zdravniku, o plačniku zdravila in druge potrebne podatke.

Strokovni del recepta vsebuje ime, obliko, jakost in količino zdravila, odmerjanje, način uporabe in morebitne druge potrebne  podatke za izdajo zdravila.

Na en recept se lahko predpiše samo eno zdravilo za eno zavarovano osebo.

 

Kje se evidentira predpis zdravila na recept?

Pooblaščeni zdravnik, ki v izvidu predlaga predpisovanje zdravila na recept ali ki je predpisal zdravilo na recept, dokumentira v vaši zdravstveni dokumentaciji podatke o zdravilu, predlagani oziroma predpisani jakosti in količini, predlaganemu oziroma predpisanemu odmerjanju, podatke o obnovljivem receptu, okoliščine, ki lahko vplivajo na potek zdravljenja in uspešnost zdravljenja s predpisanim zdravilom.

 

V kolikšnem času je potrebno prevzeti zdravilo na neobnovljivi recept v lekarni?

Na neobnovljivi recept in prvo izdajo zdravila na obnovljivi recept prevzamete v lekarni:

-     v 24 urah od predpisa recepta za zdravilo v primeru nujnega zdravljenja;

-     v treh dneh od dneva predpisa recepta za protimikrobno zdravilo za akutno bolezen;

-     v 30 dneh od dneva predpisa recepta;

-     v 5 dneh od predpisa za zdravila z narkotičnimi in psihotropnimi učinkovinami.

 

Katera zdravila se lahko predpišejo na obnovljivi recept?

Na obnovljivi recept se vam lahko predpisujejo zdravila, namenjena za dolgotrajno zdravljenje za paciente z urejeno farmakoterapijo.

https://zavarovanec.zzzs.si/zdravila-in-zivila-za-posebne-zdravstvene-namene/obnovljiv-recept/

 

Katera zdravila ni mogoče predpisati na obnovljiv recept?

Na obnovljivi recept ni možno predpisati naslednjih zdravil:

- ki imajo poseben režim predpisovanja in izdajanja (H in ZZ);,

- ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi iz skupine II in III Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, tudi uspavala in anksiolitiki.

 

Koliko časa velja obnovljivi recept?

Obnovljivi recept velja največ za obdobje enega leta od dneva predpisa, zdravnik pa določi najprimernejšo količino zdravila ob enem dvigu in število ponovitev, npr. do naslednjega kontrolnega pregleda.

Po tem obdobju boste morali ponovno k zdravniku, tudi če na obnovljivi recept ni bila izdana celotna količina.

 

Kolikšna količina zdravila se predpiše na obnovljiv recept?

Na obnovljivi recept se vam lahko predpiše za enkratno izdajo količina zdravil, ki ne presega trimesečnega obdobja.

V izjemnih primerih (študijska obveznost v tujini, daljše službeno ali zasebno potovanje v tujino in podobno) se vam lahko na obnovljivi recept izda večja količina zdravila, kot je določena za enkratno izdajo, vendar najdlje za obdobje njegove veljavnosti. V takih primerih farmacevt v lekarni od vas lahko zahteva dokazilo o dolgotrajnem bivanju v tujini.

 

V kolikšnem času je potrebno prevzeti zdravilo na obnovljiv recept v lekarni?

Prvo izdajo zdravil, predpisanih na obnovljivem receptu, je potrebno opraviti v obdobju 30 dni od dneva predpisa recepta. Vse nadaljnje  izdaje zdravila na obnovljivi recept lahko uveljavite na predviden datum naslednje izdaje ali v 30 dneh pred predvideno ponovno izdajo zdravila, pred tem rokom pa le v izjemnem primeru (npr. študijska obveznost v tujini, daljše službeno ali zasebno potovanje v tujino). Razlog predčasne ponovne izdaje zdravila se kot opomba farmacevta vpiše v elektronski recept oziroma na zadnjo stran obnovljivega recepta na papirnati listini.

 

Kaj je recept EU?

Recept EU je listina na papirnatem obrazcu za predpisovanje zdravil in živil, ki ga zavarovani osebi predpiše zdravnik v drugi državi članici Evropske unije.

 

V kakšnem primeru mi zdravnik lahko izda samoplačniški recept  za zdravilo?

Samoplačniški recept boste prejeli v naslednjih primerih:

 • če obiščete samoplačniško ambulanto, ki nima koncesije za delo v okviru mreže javne zdravstvene službe,
 • če zdravnik predpiše zdravilo, ki ni razvrščeno na listo zdravil,
 • če zdravnik predpiše zdravilo, razvrščeno na listo, vendar niso izpolnjeni pogoji iz Pravil OZZ in omejitve predpisovanja,
 • če ste zdravilo izgubili, če ste ga zaradi neustreznega ravnanja uničili, pokvarili ali poškodovali,
 • če ste zdravila pozabili doma ob odhodu na dopust,
 • če ste obiskali službo za nujno medicinsko pomoč, vendar ni šlo za nujno stanje,
 • če potrebujete magistralno zdravilo za nego obolele kože,
 • če želite zdravila za potovanje, ki niso del zdravljenja.

Kaj je omejitev predpisovanja zdravila?

Za razvrščeno zdravilo oziroma živilo se lahko določi omejitev predpisovanja oziroma omejitev izdajanja ali obe hkrati. Omejitev predpisovanja zdravila se lahko nanaša na:

 • indikacijsko področje;
 • populacijsko skupino;
 • klinično specialnost ali skupino pooblaščenih zdravnikov, ki smejo indicirati in predpisovati zdravila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja;
 • obveznost predhodne odobritve strokovne komisije, ki odloča o predpisovanju določenih zdravil;
 • časovno ali količinsko omejitev izdajanja;
 • bolnišnico, ki izvaja zdravstvenih program z določenim zdravilom.

 

Kakšna količina zdravila se lahko predpiše na recept?

Na recept vam lahko predpišejo naslednje količine zdravila:

-    ob uvedbi novega zdravila – eno, najmanjše pakiranje zdravila, izjemoma v količini, ki zadostuje za enomesečno zdravljenje;

-    v okviru zdraviliškega zdravljenja – eno, najmanjše pakiranje zdravila;

-    za dolgotrajno zdravljenje – najmanjšo potrebno količino, vendar največ za trimesečno zdravljenje oziroma do enega leta na obnovljivi recept;

 -    ob sočasnem predpisu več zdravil za dolgotrajno zdravljenje, se lahko obdobno na en recept predpiše dodatna količina posameznega zdravila (izravnava terapije na letni ravni);

-     magistralno zdravilo – največ za enomesečno zdravljenje oz. glede na rok uporabnosti enako kot ostala zdravila.

 

Kakšne količine živil za posebne zdravstvene namene in za kakšno obdobje se lahko predpišejo na recept?

Na recept se vam lahko predpišejo naslednje količine živil:

-    živila za prehransko podporo – največ za enomesečno zdravljenje oziroma do treh mesecev na obnovljivi recept;

-     živila s prilagojeno sestavo hranil – največ za trimesečno zdravljenje oziroma do enega leta na obnovljivi recept;

-    živila za otroke z alergijami – največ za trimesečno zdravljenje oziroma do enega leta na obnovljivi recept.

 

Kakšna količina narkotičnih in psihotropnih zdravil se lahko predpišejo na recept?

Narkotična in psihotropna zdravila se vam predpišejo na recept v količini, potrebni za enomesečno terapijo.

 

Kje je navedena omejitev predpisovanja zdravil?

Omejitev predpisovanja za vsako posamezno zdravilo je navedena v Centralni bazi zdravil.

Kakšno količino pakiranja zdravila mi lahko izdajo v lekarni?

Ob enkratnem dvigu zdravila vam lahko farmacevti izdajo količino zdravila, ki zadostuje za največ trimesečno zdravljenje. Izdajo vam lahko pakirano zdravilo, ki je najbližje predpisani količini zdravila glede na razpoložljiva pakiranja na slovenskem trgu. Če je v okviru več obnovljivih receptov  za enoletno zdravljenje predpisano zdravilo s pakiranji, ki ne zadostujejo za predpisano enoletno obdobje zdravljenja, se lahko v tem enoletnem obdobju izda eno dodatno pakiranje, da se omogoči izdaja zdravila za celotno obdobje zdravljenja.

 

V kakšnem roku moram prevzeti zdravila?

 

-       v 24 urah od predpisa recepta za zdravilo iz sedme alineje drugega odstavka 103. člena Pravil OZZ;

-       v treh dneh od dneva predpisa recepta za protimikrobno zdravilo za akutno bolezen;

-       v 30 dneh od dneva predpisa recepta;

-       v 5 dneh od dneva predpisa zdravil z narkotičnimi in psihotropnimi učinkovinami.

Prvo izdajo zdravil, predpisanih na obnovljivem receptu, je potrebno opraviti v obdobju 30 dni od dneva predpisa recepta. Vse nadaljnje izdaje zdravila na obnovljivi recept lahko uveljavite na predviden datum naslednje izdaje ali v 30 dneh pred predvideno ponovno izdajo zdravila, pred tem rokom pa le v izjemnem primeru (npr. študijska obveznost v tujini, daljše službeno ali zasebno potovanje v tujino). Razlog predčasne ponovne izdaje zdravila se kot opomba farmacevta vpiše v elektronski recept oziroma na zadnjo stran obnovljivega recepta na papirnati listini.

 

Katera je najvišja priznana vrednost zdravila?

Najvišja priznana vrednost zdravila je cena, do katere se zdravilo iz terapevtske skupine zdravil ali skupine medsebojno zamenljivih  krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za razliko od najvišje priznane vrednosti do polne cene zdravila so zavarovane osebe samoplačniki.

Najvišja priznana vrednost se določa praviloma na dva meseca in se spreminja. Zato je lahko za zdravilo enkrat doplačilo, drugič pa ne.

Če ne želite doplačati zdravila, ki je vključeno v skupino medsebojno zamenljivih zdravil, vam v lekarni lahko izdajo drugo, medsebojno zamenljivo zdravilo, ki je brez doplačila.

V primeru zdravila iz terapevtske skupine zdravil, za katerega v lekarni ne želite doplačati, vam mora zdravnik predpisati nov recept za zdravilo, ki  nima doplačila. Izjemoma se lahko zgodi, da ni na voljo zdravila brez doplačila.

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/zdravila_zivila/terapevstke_skupine/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTQxdPd2N_Q08LSzdDAwcDcI8QtwCLI0M3I30C7IdFQF8tBh_/

Kaj je medsebojno delovanje zdravil?

Zdravila imajo tako imenovane terapevtske učinke, a tudi neželene učinke, ki so lahko posledica delovanja enega zdravila ali medsebojnega delovanja dveh ali več zdravil. Medsebojno delovanje zdravil pomeni, da eno zdravilo spremeni učinek drugega zdravila, ki lahko postane škodljivo zaradi povečanja učinkov in strupenosti zdravila ali zmanjšanja učinkov zdravila in s tem poslabšanja bolezni zaradi neučinkovitega zdravljenja.

Kje so evidentirani podatki o mojih prejetih zdravilih?

Vsa zdravila, izdana v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, se zapišejo v elektronsko bazo ZZZS in so preko varne računalniške povezave z vašo kartico zdravstvenega zavarovanja vidna vsem pooblaščenim zdravnikom in farmacevtom.

Z ustreznim certifikatom lahko do podatkov o svojih zdravilih dostopate tudi sami preko portala za zavarovane osebe na spletni strani ZZZS (e-Storitve ZZZS) ali spletnega portala zVEM.

 

Ali lahko zaprosim ZZZS za podatke o prejetih zdravilih?

Da, potrebna je vloga za izpis potrdil, listin in drugih podatkov iz uradnih evidenc ZZZS.

Kakšen je postopek predpisovanja zdravil iz skupine medsebojno zamenljivih zdravil in terapevtske skupine zdravil?

 • Med zdravili v isti farmakološki skupini se na recept predpiše zdravilo z najboljšo stroškovno učinkovitostjo, razen če zavarovana oseba soglaša z doplačilom.
 • Med zdravili z enako učinkovino se predpiše najcenejše na trgu dostopno zdravilo, razen če zavarovana oseba soglaša z doplačilom.

Kadar iz zdravstvenih razlogov enakovredno zdravljenje ni mogoče z drugim zdravilom s seznama medsebojno zamenljivih zdravil in terapevtske skupine zdravil, pooblaščeni zdravnik lahko predpiše na recept zdravilo z lastniškim imenom in v eReceptu označi "ne zamenjuj!" oziroma recept na papirnati listini označi z besedami "ne zamenjuj!" in se poleg podpiše ali pa to ustrezno označi v zato določenem polju v eReceptu. V nasprotnem primeru farmacevt zdravila ne sme izdati brez doplačila.Kot zdravstveni razlog se smatra alergija na zdravilo ali drug neželeni učinek zdravila, ki ogroža zdravje zavarovane osebe. Zdravstvene razloge je potrebno dokumentirati v zdravstveni dokumentaciji zavarovane osebe.

 

Ali lahko farmacevt v lekarni zamenja zdravilo?

Farmacevt v lekarni lahko zamenja zdravilo znotraj skupine medsebojno zamenljivih zdravil, če ne želite doplačati predpisanega zdravila.

V primeru predpisanega zdravila iz terapevtske skupine zdravil pa v lekarni ne morejo zamenjati zdravila in boste, v primeru, da ne želite doplačati za predpisano zdravilo, morali nazaj k zdravniku, da predpiše zdravilo brez doplačila.

Ali imam pravico do zdravila v času zdraviliškega zdravljenja

Da, zdraviliško zdravljenje vključuje zdravila in pripomočke, potrebne za izvajanje zdraviliškega zdravljenja.

 

Ali imam pravico do potnih stroškov za prevzem zdravila v lekarni v drugem kraju?

V primeru prevzema zdravila ali živila za posebne zdravstvene namene v drugem kraju nimate pravice do povračila potnih stroškov.

Kdaj farmacevt razveljavi recept?

Farmacevt razveljavi:

-       obnovljivi recept na papirnati listini, če ga pooblaščeni zdravnik obvesti, da je ukinil ali zamenjal zdravilo v obdobju veljavnosti obnovljivega recepta;

-       obnovljivi recept na papirnati listini oziroma obnovljivi elektronski recept, če je predpisano zdravilo izločeno s pozitivne liste in ga ni mogoče nadomestiti z drugim zdravilom, o čemer obvesti pooblaščenega zdravnika, ki ga je predpisal;

-       če farmacevt ob izdaji ugotovi, da je sočasno predpisano več zdravil na recepte z enako učinkovino v enaki jakosti in enaki farmacevtski obliki, ne glede na to, da jih je predpisal eden ali več zdravnikov. Lekarna izda zdravilo le na podlagi enega recepta. V primeru, da so podvojeni recepti predpisani na elektronskem receptu, v opombe vpiše, da je podvojen recept in ga sočasno razveljavi. V primeru receptov na papirnati listini pripiše na prednjo stran recepta opombo »podvojen recept« z datumom in podpisom in žigom lekarne, na katerega se ne sme izdati zdravilo. Recept vrne zavarovani osebi in pojasni razlog za vpis opombe.

Ali me je farmacevt v lekarni dolžan opozoriti, da je doplačilo za predpisano zdravilo na recept?

Pred vsako izdajo zdravila vas je farmacevt dolžan seznaniti z morebitnim doplačilom.

 

Kdo me seznani z možnostjo zamenjave zdravila?

Farmacevt v lekarni vas seznani, da je predpisano zdravilo v lekarni dopustno zamenjati z drugim zdravilom s seznama medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo, če niste pripravljeni doplačati zdravilo.

Poleg farmacevta vas je dolžan o doplačilu za zdravilo seznaniti tudi zdravnik ob predpisu recepta.

Kdo je farmacevt svetovalec?

Farmacevt svetovalec je zdravstveni delavec in specialist za optimizacijo zdravljenja z zdravili, ki se je za svoje delo izobrazil v času specializacije in je vključen v stalno izobraževanje. Farmacevt svetovalec sodeluje z vašim osebnim zdravnikom pri zdravljenju z zdravili zlasti glede morebitnih neželenih učinkov in njihovega medsebojnega delovanja (interakcij). S sodelovanjem zdravnika s farmacevtom svetovalcem bo obravnava vašega zdravljenja z zdravili celovitejša. Za najbližjega farmacevta svetovalca povprašajte osebnega zdravnika, na informacijah v vašem zdravstvenem domu, v vaši lekarni ali ga poiščite na spletni strani zdravstvenega doma.

 

Kdo me lahko napoti k farmacevtu svetovalcu?

K farmacevtu svetovalcu vas bo napotil vaš izbrani osebni zdravnik , ko bo želel pridobiti mnenje specialista s področja zdravil o vašem zdravljenju z zdravili. Vsekakor ga lahko tudi sami povprašate o napotitvi, če sumite na težave, povezane z zdravili. K farmacevtu svetovalcu vas bo napotil z delovnim nalogom.

Če sumite, da se zaradi zdravljenja z zdravili slabše počutite ali vam zdravila povzročajo kakršnekoli težave, bo farmacevt svetovalec lahko predlagal vašemu osebnemu zdravniku spremembe odmerka ali zdravila.

 

Ali je na receptu označeno, da je izdaja zdravila nujna oziroma če je zdravljenje nujno?

Če je treba zaradi narave bolezni zdravilo izdati takoj, mora zdravnik to na receptu označiti z besedami: “nujno“, “cito“, “statim“ ali “periculum in mora“.

Pooblaščeni zdravnik ob predpisu zdravila v primeru nujnega zdravljenja na elektronskem receptu označi »nujno zdravljenje!« oziroma recept na papirnati listini označi z besedami »nujno zdravljenje!« in se poleg podpiše.

Kaj je najcenejše zdravilo?

Če je na recept predpisano zdravilo s splošnim imenom, se izda najcenejše zdravilo.

Če na slovenskem trgu ni dostopnega zdravila s seznama medsebojno zamenljivih zdravil v okviru najvišje priznane vrednosti, se lahko brez doplačila izda drugo zdravilo z najnižjo ceno. To ne velja, če je zdravilo s seznama medsebojno zamenljivih zdravil vključeno v terapevtsko skupino zdravil; v tem primeru se doplačilu ni mogoče izogniti.

 

Kdaj je potrebno doplačilo za zdravila?

Če je na recept predpisano zdravilo iz skupine medsebojno zamenljivih zdravil ali iz terapevtske skupine zdravil z določeno najvišjo priznano vrednostjo in ima predpisano zdravilo višjo ceno od najvišje priznane vrednosti. 

Zaradi načina delovanja sistema najvišjih priznanih vrednosti, možnosti prilagajanja cen zdravil s strani proizvajalcev in različno velikih zalog v lekarnah se lahko zgodi, da je za isto zdravilo včasih potrebno doplačilo, drugič pa ne. Doplačilo se lahko pri vsaki izdaji zdravila spremeni.

Kadar je potrebno doplačilo, predlagamo, da v lekarni povprašate, ali lahko predpisano zdravilo zamenjajo z zdravilom brez doplačila. To ne bo vedno mogoče. Če zdravila niste pripravljeni doplačati, predlagamo, da vam zdravnik predpiše zdravilo brez doplačila.

https://zavarovanec.zzzs.si/zdravila-in-zivila-za-posebne-zdravstvene-namene/najvisje-priznane-vrednosti-za-terapevtske-skupine-zdravil/

 

Kje lahko preverim, ali je potrebno doplačilo za zdravilo?

-   v spletni aplikaciji Centralna baza zdravil (podatek o informativni vrednosti doplačila, podatek o zdravilu, s katerim se lahko zdravilo zamenja);

-   pri zdravniku, ki bo predpisal zdravilo;

-   pri farmacevtu, ki vam bo zdravilo izdal.

 

Kdo opozori zavarovano osebo za doplačilo zdravila?

Zdravnik ob predpisu zdravila, preden predpiše zdravilo, za katero je treba doplačati. V primeru, da ne želite doplačila, vam že zdravnik predpiše zdravilo brez doplačila, če je to možno. V izredno redkih primerih se lahko zgodi, da v terapevtski skupini ni nobenega zdravila brez doplačila. .

V lekarni vas farmacevt seznani z morebitnim doplačilom pred vsako izdajo zdravila . Če gre za izdajo zdravila iz skupine medsebojno zamenljivih zdravil, vam v primeru,da ne želite doplačati, lahko izda zdravilo brez doplačila. V primeru zdravila iz terapevtske skupine zdravil pa boste v primeru da ne želite doplačati za predpisano zdravilo, morali nazaj k zdravniku, da vam predpiše zdravilo brez doplačila.

 

Kdaj se zdravila  ne sme izdati na recept?

Zdravila na recept vam ne smejo izdati v naslednjih primerih:

-    če recept ni predpisan in izpolnjen v skladu s predpisi, ki urejajo predpisovanje in izdajanje zdravil za uporabo v humani medicini, in splošnimi akti ZZZS;

-     po roku ali pred rokom, ki je določen s predpisi iz prejšnje alineje in splošnimi akti ZZZS;

-    naenkrat se ne sme izdati dveh ali več zdravil na recepte z enako učinkovino v enaki jakosti in enaki farmacevtski obliki.

 

Ali lahko uveljavljam povračilo stroškov za zdravila, živila za posebne zdravstvene namene, prehranskega dopolnila, dermatološkega izdelka, ki ni pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja?

Zavod vam lahko izjemoma delno ali v celoti odobri plačilo ali povračilo stroškov za zdravila, živila za posebne zdravstvene namene, prehranskega dopolnila, dermatološkega izdelka, do katere zavarovana oseba nima pravice iz obveznega zavarovanja.

 

Kateri so osnovni pogoji, ki se upoštevajo pri izjemni odobritvi povračila stroškov?

Zavarovani osebi se lahko v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) izjemoma delno ali v celoti odobri plačilo ali povračilo stroškov zdravila, živila za posebne zdravstvene namene, prehranskega dopolnila, dermatološkega izdelka, medicinskega pripomočka ali zdravstvene storitve, do katere zavarovana oseba nima pravice iz obveznega zavarovanja, če ima zavarovana oseba bolezni ali poškodbe, ki so privedle do izjemnega zdravstvenega stanja, z izjemoma odobreno zdravstveno storitvijo pa je utemeljeno pričakovati ozdravitev, bistveno izboljšanje zdravstvenega stanja, preprečitev ali bistveno upočasnitev nadaljnjega poslabšanja zdravstvenega stanja, vključno z zagotavljanjem zdravstvene nege pri zavarovani osebi, in tega učinka ni mogoče zadovoljivo doseči z zdravstvenimi storitvami, do katerih ima pravico iz obveznega zavarovanja.

Zdravstvena obravnava, kamor sodijo tudi zdravilo, živilo za posebne zdravstvene namene, prehransko dopolnilo in dermatološki izdelek, se lahko izjemoma odobri, če so poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjeni naslednji pogoji (v nadaljnjem besedilu: osnovni pogoji za izjemno odobritev):

 1. če zavarovana oseba do zdravstvene obravnave nima pravice iz obveznega zavarovanja, ker:
 • zdravstvena obravnava ni pravica iz obveznega zavarovanja ali
 • ne izpolnjuje pogojev za uveljavljanje zdravstvene obravnave, ki je pravica iz obveznega zavarovanja;
 1. če ima zavarovana oseba bolezni ali poškodbe, ki so privedle do izjemnega zdravstvenega stanja, za katero ne šteje:
 • zdravstveno stanje, pri katerem je učinek izjemne odobritve iz naslednje točke tega odstavka mogoče doseči s spremenjenim načinom življenja, ali
 • zdravstveno stanje, ki je z javno zdravstvenega vidika manj pomembno ob upoštevanju prednostnih področij zdravstvene obravnave, kakor so opredeljena v resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva, dokumentih Svetovne zdravstvene organizacije o prioritetnih programih zdravstvenega varstva v Evropi, slovenskih in evropskih smernicah zdravljenja ter ob upoštevanju področij zdravstvene obravnave, ki niso posebej opredeljena v teh dokumentih, imajo pa manj pomemben javno zdravstveni pomen.

https://zavarovanec.zzzs.si/zdravila-in-zivila-za-posebne-zdravstvene-namene/povracila-stroskov-nakupa-zdravil/

 

V katerih primerih se lahko izjemoma odobri povračilo stroškov za zdravila, živila za posebne zdravstvene namene, prehranskega dopolnila, dermatološkega izdelka, ki ni pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja?

Zdravilo in živilo se lahko izjemoma odobrita, če sta poleg osnovnih pogojev za izjemno odobritev (navedena v predhodnem vprašanju), izpolnjena naslednja pogoja:

 • če iz izvida izhaja, da uporabo zdravila oziroma živila priporoča pristojni zdravnik;
 • če je izjemna odobritev zdravila oziroma živila utemeljena ob upoštevanju meril za razvrstitev.

Prehransko dopolnilo se lahko izjemoma odobri, če so poleg osnovnih pogojev za izjemno odobritev, izpolnjeni naslednji pogoji:

 • če iz izvida izhaja, da uporabo prehranskega dopolnila priporoča pristojni zdravnik;
 • če ima prehransko dopolnilo glede na podatke iz strokovnih virov o terapevtski uporabi, načinu delovanja, vplivu na potek bolezni in ocenjeni učinkovitosti učinkovitost zdravila;
 • če na trgu v Republiki Sloveniji ne obstaja zdravilo s primerljivo učinkovino in jakostjo glede na podatke iz strokovnih virov o učinkovinah oziroma sestavinah in odmerkih prehranskega dopolnila in zdravila, ne glede na to, ali je to zdravilo pravica iz obveznega zavarovanja.

Dermatološki izdelek se lahko izjemoma odobri, če so izpolnjeni osnovni pogoji za izjemno odobritev in če iz izvida izhaja, da uporabo dermatološkega izdelka priporoča pristojni zdravnik slovenskega izvajalca, ki opravlja zdravstveno dejavnost na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, ali tujega izvajalca, ki opravlja terciarni ravni zdravstvene dejavnosti primerljivo zdravstveno dejavnost.

Ali imam pravico do povračila stroškov za zdravila, ker na dan prevzema zdravila nisem imel poravnanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje?

Ob poravnanju vseh zapadlih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje lahko pri ZZZS uveljavljate povračilo stroškov za zdravila.

https://zavezanec.zzzs.si/prispevki-za-obvezno-zdravstveno-zavarovanje/zadrzanje-pravic-nerednim-placnikom-prispevkov/

Ali lahko nabavim zdravilo v tujini na podlagi predhodno predpisanega recepta?

Povračilo stroškov nakupa zdravila ali živila za posebne zdravstvene namene (v nadaljevanju: živilo) lahko uveljavljate, kadar gre za nakup zdravila ali živila, ki je pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in je prisotno na slovenskem trgu, vendar ste ga kupili v  drugi državi članici EU ali v Sloveniji na podlagi recepta EU, ali pa ste ga kupili v tujini, ker ga na slovenskem trgu ni zaradi motene preskrbe in ga ni bilo mogoče zamenjati z drugim zdravilom. 

Do povračila stroškov nakupa boste upravičeni le, če je zdravilo predpisano in izdano skladno s predpisi, ki urejajo področje predpisovanja zdravil, in sicer, da je:

 • predpisano in izdano (kupljeno) v ustrezni količini za določeno časovno obdobje;
 • izdana (kupljena) količina zdravila enaka ali primerljiva glede na pakiranje, ki je predpisano na predloženem receptu;
 • zdravilo izdano (kupljeno) v obdobju veljavnosti recepta
 • predpisano in izdano (kupljeno) skladno z omejitvijo predpisovanja.

Pomembno je, da je zdravilo predpisano in kupljeno v tujini v skladu s predpisi, ki veljajo za predpis in prevzem zdravila v slovenski lekarni.

Povračilo stroškov nakupa zdravila v tujini lahko uveljavljate z:

 • zelenim receptom v elektronski ali papirni obliki, ki ga predpiše pooblaščeni zdravnik v Sloveniji,
 • receptom, ki ga predpiše zdravstveni delavec v drugi državi članici EU.

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/zdravila_zivila/izj_pov_zdravil/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizQx8HT08DQw93A0NnQ08vZwtTIyDw4wNPEz0C7IdFQGStdVs/

 

Postopek nabave zdravila, ki je pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, v tujini na podlagi recepta v državi članici EU (135.e člen Pravil OZZ)

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za povračilo stroškov?

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

 1. zdravilo je pravica iz OZZ,
 2. na papirnati ali elektronski zeleni recept je predpisano zdravilo, ki je pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 3. zdravilo je predpisano in kupljeno v količini, kot to velja za predpis in prevzem zdravila v slovenski lekarni,
 4. zdravilo je kupljeno v roku veljavnosti recepta in
 5. zdravilo je kupljeno v državi članici EU, in sicer:
 • v drugi državi članici EU na podlagi recepta ali
 • v RS ali drugi državi članici EU na podlagi recepta EU.

 

Kako lahko uveljavljam povračilo stroškov za zdravilo, nabavljeno v tujini na podlagi 135.e člena Pravil OZZ?

Če je zdravilo kupljeno v drugi državi članici EU na podlagi recepta, mora zahteva za povračilo iz 135.e člena Pravil OZZ poleg sestavin, določenih v Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP), vsebovati:

- papirnati recept, na podlagi katerega je zdravilo kupljeno, če pa je zdravilo kupljeno na podlagi elektronskega recepta, navedbo zavarovane osebe, da uveljavlja pravico na podlagi elektronskega recepta, ki ga pridobi uradna oseba ZZZS sama z vpogledom v eRecept,

- račun lekarne za kupljeno zdravilo, ki je v skladu s prakso države, v kateri je zdravilo kupljeno, in

- podatke o transakcijskem računu.

Če je zdravilo kupljeno v RS ali drugi državi članici EU na podlagi recepta EU, mora zahteva za povračilo vsebovati:

- recept EU, na podlagi katerega je kupljeno zdravilo,

- izvid z diagnozo in mnenjem zdravnika, ki je predpisal recept EU, ki dokazuje, da je zdravilo na receptu EU predpisano v okviru bolnišnične ali specialistično ambulantne zdravstvene storitve v skladu s 3. točko 4. člena Navodil ZZZS za izvajanje 135.e, 135.f in 210. člena Pravil OZZ,

- račun lekarne za kupljeno zdravilo, ki je v skladu s prakso države, v kateri je zdravilo kupljeno,

- na zahtevo ZZZS drugo dokumentacijo, ki je potrebna v postopku odločanja, in

- podatke o transakcijskem računu.

 

Postopek uveljavljanja povračila stroškov nabave zdravila, ker ga ni na slovenskem tržišču (na podlagi 135.f člena Pravil OZZ)

Ali lahko nabavim zdravilo v tujini, ker ga ni na slovenskem tržišču?

V kolikor zdravila v roku veljavnosti recepta ni bilo mogoče izdati v lekarni RS zaradi motnje v preskrbi in ga ni bilo mogoče zamenjati z drugim zdravilom, lahko zdravilo nabavite v tujini. .

Zdravilo nabavite v tujini na podlagi zelenega papirnatega recepta.

https://zavarovanec.zzzs.si/cezmejno-zdravstveno-varstvo/nakup-zdravil-v-tujini/

 

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za povračilo stroškov?

Povračilo stroškov nabavljenega zdravila zaradi motnje v preskrbi morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • zdravilo je pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 • na papirnati ali elektronski zeleni recept je predpisano zdravilo, ki je pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 • zdravilo je predpisano in kupljeno v količini, kot to velja za predpis in prevzem zdravila v slovenski lekarni.
  • zdravila v roku veljavnosti recepta ni bilo mogoče izdati v lekarni v RS zaradi motnje v preskrbi in ga ni bilo mogoče zamenjati z drugim zdravilom,
  • zdravilo je kupljeno v roku veljavnosti recepta in
  • zdravilo je kupljeno v drugi državi članici EU ali tretji državi na podlagi recepta ali recepta EU.

 

Kako lahko uveljavljam povračilo, kaj mora vsebovati vloga za uveljavljanje povračila stroškov za zdravilo, nabavljeno v tujini na podlagi 135.f člena Pravil OZZ?

Zahteva za povračilo stroškov nabavljenega zdravila v tujini zaradi motnje v preskrbi mora vsebovati:

  • navedbo zavarovane osebe, da uveljavlja povračilo zaradi motnje v preskrbi z zdravilom,
  • papirnati recept ali recept EU, na podlagi katerega je zdravilo kupljeno,
  • če je kupljeno na podlagi elektronskega recepta, navedbo zavarovane osebe, da uveljavlja pravico na podlagi elektronskega recepta,ki ga pridobi uradna oseba ZZZS sama z vpogledom v eRecept,
  • račun lekarne za kupljeno zdravilo, ki je v skladu s prakso države, v kateri je zdravilo kupljeno in
  • podatek o transakcijskem računu.

 

V katerem roku moram kupiti zdravilo v tujini?

Zdravilo lahko prevzamete najpozneje v naslednjih rokih:

1. Rok za prevzem zdravila na neobnovljiv recept in za prvo izdajo zdravila na obnovljivi recept je:

 • 24 ur od predpisa recepta, če je zdravilo predpisano v okviru nujnega zdravljenja in je recept označen z »nujno zdravljenje!«– rok začne teči od ure predpisa recepta;
 • tri dni od dneva predpisa recepta za protimikrobno zdravilo za akutno bolezen – rok začne teči naslednji dan od dneva predpisa recepta;
 • 30 dni od dneva predpisa recepta za druga zdravila – rok začne teči naslednji dan od dneva predpisa recepta;

2. Rok za prevzem zdravila pri ponovni izdaji zdravila na obnovljivi recept je:

 • na predviden datum naslednje izdaje ali v 30 dneh pred predvideno ponovno izdajo zdravila.
 • pred rokom iz prejšnje alineje, če gre za izjemen primer (npr. študijska obveznost v tujini, daljše službeno ali zasebno potovanje v tujino) in če je razlog predčasne ponovne izdaje zdravila kot opomba farmacevta vpisan v elektronski recept oziroma na zadnjo stran obnovljivega papirnatega recepta.

 

Ali se lahko zamenja zdravilo z drugim zdravilom?

Če je zavarovani osebi na recept ali recept EU predpisano zdravilo iz skupine medsebojno zamenljivih zdravil (MZZ) ali terapevtske skupine zdravil (TSZ), ki ga ni mogoče zamenjati z drugim zdravilom iz MZZ oziroma TSZ, se predpisano zdravilo upošteva kot nezamenljivo, če zdravnik predpiše zdravilo z lastniškim imenom in nezamenljivost zdravila označi ob predpisu zdravila tako, da:

- na elektronskem receptu – označi »ne zamenjuj!«;

- na papirnatem receptu – označi z besedami »ne zamenjuj!« in se poleg podpiše;

- na receptu EU na receptu pripiše razloge, ki upravičujejo predpis zdravila z lastniškim imenom.

Zavarovana oseba ima pravico do povračila (135.e in 135.f člena Pravil OZZ le, če je kupila točno to predpisano zdravilo, ki pa ga lahko kupi v primerljivi jakosti ali drugem pakiranju.

Če je zavarovani osebi na recept ali recept EU predpisano zdravilo iz skupine medsebojno zamenljivih zdravil ali terapevtske skupine zdravil, se predpisano zdravilo upošteva kot zamenljivo zdravilo v naslednjih primerih:

- če je na recept ali recept EU predpisano zdravilo s splošnim imenom (npr. acetilsalicilna kislina), ne glede, ali je poleg oznaka nezamenljivosti zdravila (»ne zamenjuj!«);

- če je na elektronski recept predpisano zdravilo z lastniškim imenom (npr. Aspirin), vendar ni oznake »ne zamenjuj!«;

- če je na papirnati recept predpisano zdravilo z lastniškim imenom (npr. Aspirin), vendar ni oznake »ne zamenjuj!« s podpisom zdravnika;

- če je na recept EU predpisano zdravilo z lastniškim imenom (npr. Aspirin) in zraven ni naveden razlog, zakaj je zdravnik uporabil lastniško ime (Aspirin) in ne splošno ime (npr. acetilsalicilna kislina).

V primeru iz prejšnjega odstavka ima zavarovana oseba pravico do povračila na podlagi 135.f člena Pravil OZZ le, če je bila v roku veljavnosti recepta oziroma recepta EU motena preskrba z vsemi zdravili iz skupine medsebojno zamenljivih zdravil oziroma terapevtske skupine zdravil, v katero sodi predpisano zdravilo.

 

Ali imam pravico do povrnjenega stroška nakupa zdravila v višini celotne vrednosti?

1.   Povračilo iz 135.e člena Pravil OZZ se odobri do vrednosti, ki se krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar ne več, kot so dejanski stroški nakupa.

2.  Povračilo iz 135.f člena Pravil OZZ se odobri do višine dejanskih stroškov nakupa, pri čemer se ne upošteva morebiti določena najvišja priznana vrednost.

 

 Kakšen je postopek uveljavljanja povračila stroškov vrednosti zdravila in živila, kupljenega v tujini?

Zahtevek za povračilo stroškov lahko posredujete:

https://www.zzzs.si/zzzs-api/obrazci/evloge/

 

Za kolikor časa nazaj lahko vložim vlogo za povračilo stroškov?

Splošni zastaralni rok je pet let od dneva nabave zdravila.

Postopek povračila stroškov nabavljenega zdravila v državi članici Evropske Unije,  Islandiji, Lihtenštajnu, na Norveškem, v Združenem kraljestvu in Švici

Ali imam pravico do povračila stroškov za zdravilo, ki sem ga nabavil v času začasnega bivanja v državi članiciEU, Islandiji, Lihtenštajnu, na Norveškem, v Združenem kraljestvu in Švici?

Povračilo stroškov za nabavljeno zdravilo lahko uveljavljate za zdravilo, ki ste ga kupili v času, ko ste delali v tujini, bili na službenem,  zasebnem ali strokovnem potovanju v tujini, na strokovnem izpopolnjevanju ali šolanju v tujini in če ste se za stalno naselili v tujini.

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/zav_tujina/povracila_tujina

 

Postopek povračila stroškov nabavljenega zdravila v državi, s katero je sklenjen meddržavni sporazum

Ali imam pravico do povračila stroškov za zdravilo, ki sem ga nabavil v času začasnega bivanja v državi, s katero je sklenjen meddržavni sporazum?

V kolikor ste nabavili zdravilo v času začasnega bivanja v državi BIH, Severna Makedonija, Republika Srbija in Črni Gori, lahko vložite zahtevek za povračilo stroškov na pristojno območno enoto ZZZS-ja.

 
Ali imam pravico do povračila stroškov za zdravilo, nabavljeno v času začasnega bivanja v Avstraliji?

Povračilo stroškov je potrebno uveljaviti v Avstraliji pri avstralskem pristojnem nosilcu zavarovanja (Medicare poslovalnici).