Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela

Kdo je upravičen do nadomestila plače

Pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo zavarovanci, ki so v delovnem razmerju, osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, družbeniki osebnih družb, družbeniki družb z omejeno odgovornostjo in ustanovitelji zavodov, če so družbeniki družb oziroma ustanovitelji zavodov poslovodne osebe, ki opravljajo poslovodno funkcijo kot edini ali glavni poklic, vrhunski športniki in vrhunski šahisti, rejniki ter kmetje, če so za to pravico zavarovani.

Pogoji, ki jih je potrebno izpolnjevati

Na podlagi ugotovitve osebnega zdravnika oziroma imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije imajo zavarovanci pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela.

Več o pogojih za koriščenje pravice do nadomestila plače med zadržanostjo od dela.

Višina nadomestila plače

Višina nadomestila plače je odvisna od osnove za nadomestilo, razloga in trajanja začasne zadržanosti od dela ter načina valorizacije.

Več o višini nadomestila plače.

Postopek uveljavljanja pravice do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela

Pravica do nadomestila plače med zadržanostjo od dela se lahko uveljavlja na naslednje načine:

  1. Uveljavljanje refundacije nadomestila s strani delodajalcev: Nadomestila plač izplačujejo zavarovancem v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja njihovi delodajalci, katerim pa ZZZS povrne izplačana nadomestila po vložitvi zahtevka za refundacijo, praviloma v elektronski obliki. Več o uveljavljanju refundacije nadomestila s strani delodajalcev.

  2. Uveljavljanje pravice do nadomestila samostojnih zavezancev: Pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja uveljavljajo samostojni zavezanci tako, da izpolnijo posebno pisno vlogo in jo posredujejo na ZZZS. Več o uveljavljanju pravice do nadomestila samostojnih zavezancev.

  3. Neposredno izplačilo nadomestila plače delavcu: ZZZS izplača zapadlo neizplačano nadomestilo plače neposredno delavcu v skladu z desetim odstavkom 137. člena in četrtim odstavkom 230. člena Zakona o delovnih razmerjih, in sicer za čas odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače v breme zdravstvenega zavarovanja po 12. 7. 2013. Več o neposrednem izplačilu nadomestila plače delavcu.

  4. Neposredno izplačilo nadomestila plače delavcu po prenehanju delovnega razmerja: Delavcu, ki mu je med trajanjem začasne zadržanosti od dela prenehalo delovno razmerje, ZZZS neposredno izplačuje nadomestilo plače, in sicer na podlagi vložene vloge. Več o neposrednem izplačilu nadomestila plače delavcu po prenehanju delovnega razmerja.

Obveščanje upravičencev

ZZZS posreduje obvestilo o izplačilu nadomestila vsem vlagateljem individualnih zahtevkov. 

Upravna taksa

Takse prosto.

Podatki o dostopnosti služb ZZZS

Območne enote in izpostave ZZZS