Obnovitvena rehabilitacija invalidov, udeležba v organiziranih skupinah za usposabljanje ter letovanje otrok

Ustavno sodišče je z odločbo, št. U-I-23/20 z dne 20. 10. 2022 (Uradni list RS, št. 142/22) razveljavilo 50., 51. in 52. člen pravil, s katerimi so bile urejene pravica do obnovitvene rehabilitacije invalidov, udeležba v organiziranih skupinah za usposabljanje ter letovanje otrok in šolarjev. Zakon o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 159/21 - ZZVZZ-P) je določil nove tri vrste preventivnih skupinskih zdravstvenih programov (devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alineja 1. točke prvega odstavka 23. člena ZZVZZ), ki so nadomestili omenjene tri pravice, ki so bile prej urejene v pravilih (obnovitveno rehabilitacijo invalidov, udeležbo v organiziranih skupinah za usposabljanje ter letovanje otrok in šolarjev). Nova zakonska ureditev se začne uporabljati 1. januarja 2024 (4. člen ZZVZZ-P in 5. člen Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22).

V vmesnem obdobju, od prenehanja veljavnost določb Pravil, ki so te pravice urejale, do 1. januarja 2024, ko se začne uporabljati nova zakonska ureditev, je v skladu s prvim odstavkom  Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, določeno, da ZZZS izvede javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije za leto 2023 in javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev za leto 2023. Finančna sredstva za izvedbo razpisov za oba programa zagotovi Ministrstvo za zdravje.