Obnovitvena rehabilitacija invalidov, udeležba v organiziranih skupinah za usposabljanje ter letovanje otrok

Ustavno sodišče je z odločbo, št. U-I-23/20 z dne 20. 10. 2022 (Uradni list RS, št. 142/22) razveljavilo 50., 51. in 52. člen pravil, s katerimi so bile urejene pravica do obnovitvene rehabilitacije invalidov, udeležba v organiziranih skupinah za usposabljanje ter letovanje otrok in šolarjev. Zakon o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 159/21 - ZZVZZ-P) je določil nove tri vrste preventivnih skupinskih zdravstvenih programov (devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alineja 1. točke prvega odstavka 23. člena ZZVZZ), ki so nadomestili omenjene tri pravice, ki so bile prej urejene v pravilih (obnovitveno rehabilitacijo invalidov, udeležbo v organiziranih skupinah za usposabljanje ter letovanje otrok in šolarjev).

V vmesnem obdobju, od prenehanja veljavnost določb Pravil, ki so te pravice urejale, do uporabe nove zakonske ureditve, je na podlagi 54. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (Uradni list RS, št. 136/23) in prvega odstavka  30. člena Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24),  določeno, da ZZZS izvede javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije za leto 2024 in javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev za leto 2024. Finančna sredstva za izvedbo razpisov za oba programa zagotovi Ministrstvo za zdravje.