Povračila stroškov nakupa zdravil

Uvedba e-recepta

Ne glede na uvedbo e-recepta je za nakup zdravil v tujini potreben predpis papirnatega recepta. Zavarovanim osebam, ki že v naprej vedo, da bodo zdravilo kupili v tujini, svetujemo, naj na to opozorijo zdravnika že pred predpisom e-recepta, da izda samo papirnati recept. V primeru povračil po 135.e in 135.f členu mora biti zdravilo predpisano na zeleni receptni obrazec.

Izjemna povračila

V skladu s sedmim odstavkom 23. člena ZZVZZ lahko zavod  zavarovani osebi izjemoma delno ali v celoti odobri plačilo ali povračilo stroškov tudi za zdravilo, živilo za posebne zdravstvene namene (v nadaljevanju: živilo), prehransko dopolnilo ali dermatološki izdelek, do katere zavarovana oseba nima pravice iz obveznega zavarovanja, če ima zavarovana oseba bolezen ali poškodbe, ki so privedle do izjemnega zdravstvenega zavarovanja, z izjemoma odobreno zdravstveno storitvijo pa je utemeljeno pričakovati ozdravitev, bistveno izboljšanje zdravstvenega zavarovanja, preprečitev ali bistveno upočasnitev nadaljnjega poslabšanja zdravstvenega stanja, vključno z zagotavljanjem zdravstvene nege pri zavarovani osebi, in tega učinka ni mogoče zadovoljivo doseči z zdravstvenimi storitvami, do katerih ima pravico iz obveznega zavarovanja.

Natančnejši pogoji in natančnejši postopki o izjemni odobritvi so določeni v Pravilniku o natančnejših pogojih in natančnejšem postopku o izjemni odobritvi zdravila, živila za posebne zdravstvene namene, prehranskega dopolnila, dermatološkega izdelka, medicinskega pripomočka ali zdravstvene storitve.

Povračila po 135.f in 228.f členu Pravil OZZ

Povračilo stroškov za zdravila po 135.f in 228.f členu se nanaša na zdravila ali živila, ki so razvrščena na listo zdravil, zaradi motene oskrbe pa jih začasno ni mogoče dobiti v slovenskih lekarnah, zato je potreben nakup v tujini. Zavod povrne ceno zdravila na računu v enakem odstotnem deležu, kot bi ga kril v primeru izdaje v slovenski lekarni.

Povračila po 135.e in 228.e členu Pravil OZZ

Zavarovana oseba ima pravico do povračila stroškov vrednosti zdravila in živila, ki jih je kupila v državi članici EU, če je zdravilo in živilo pravica v Republiki Sloveniji in je zavarovani osebi predpisano na recept ali recept EU. Več informacij o povračilu si lahko preberete na spletni strani nacionalne kontaktne točke.

Kje in kako vložiti vlogo

Zavarovana oseba lahko vloži vlogo:

Vloge in priloge

Vloga za izjemno odobritev naj vsebuje naslednje:

  • dopis ali obrazec ali elektronsko vlogo s podatki o vlagatelju, zavarovani osebi, za katero se uveljavlja povračilo, namen vloge in podatke potrebne za nakazilo denarja.
  • izvid zdravnika z diagnozo in mnenjem o zdravstvenem stanju ter predpisanem ali predlaganem zdravljenju z zdravilom ali živilom ali prehranskim dopolnilom ali dermatološkim izdelkom, ki je predmet vloge,
  • recept, na podlagi katerega je kupljeno zdravilo ali živilo, razen če za nakup zdravila ali živila ni potreben recept. V primeru nakupa zdravila v slovenski lekarni na osnovi elektronskega recepta se v vlogi navede, da je nakup izveden na podlagi le- tega,
  • račun, če je zdravilo ali živilo ali prehransko dopolnilo ali dermatološki izdelek že kupljeno.

 

Vloga za 135 f.člen naj vsebuje naslednje:

  • dopis ali obrazec ali elektronsko vlogo s podatki o vlagatelju, zavarovani osebi, za katero se uveljavlja povračilo, z navedbo zdravila oziroma živila za katero se vlaga vloga,
  • navedbo zavarovane osebe, da uveljavlja povračilo stroškov vrednosti zdravila oziroma živila zaradi motnje v preskrbi z zdravilom ali živilom,
  • recept na papirnati listini ali recept EU, na podlagi katerega je kupljeno zdravilo oziroma živilo,
  • če se pravica do zdravila oziroma živila uveljavlja na podlagi elektronskega recepta, navedbo zavarovane osebe, da uveljavlja pravico na podlagi elektronskega recepta, ki ga pridobi uradna oseba zavoda,
  • račun lekarne za kupljeno zdravilo oziroma živilo,
  • podatek o številki računa in organizaciji, pri kateri je odprt račun, na katerega se nakaže povračilo stroškov.

Upravna taksa

Postopek je oproščen upravne takse.

Predvideni rok za odločitev

Skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku je potrebno izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v enem oziroma dveh mesecih od prejema popolne vloge, odvisno od zahtevnosti postopka. 

Podatki o dostopnosti služb ZZZS

Območne enote in izpostave ZZZS