Povračila stroškov nakupa zdravil

Uvedba e-recepta

Ne glede na uvedbo e-recepta je za nakup zdravil v tujini potreben predpis papirnatega recepta. Zavarovanim osebam, ki že v naprej vedo, da bodo zdravilo kupili v tujini, svetujemo, naj na to opozorijo zdravnika že pred predpisom e-recepta, da izda samo papirnati recept. V primeru povračil po 135.e in 135.f členu mora biti zdravilo predpisano na zeleni receptni obrazec.

Povračila po 259. členu Pravil OZZ

Pravila OZZ (259. člen) dovoljujejo ZZZS, da lahko zavarovani osebi izjemoma odobri celotno ali delno povračilo stroškov za zdravila in živila za posebne zdravstvene namene, ki sicer niso pravica po Pravilih.

Povračila po 135.f in 228.f členu Pravil OZZ

Povračilo stroškov za zdravila po 135.f in 228.f členu se nanaša na zdravila ali živila, ki so razvrščena na listo zdravil, zaradi motene oskrbe pa jih začasno ni mogoče dobiti v slovenskih lekarnah, zato je potreben nakup v tujini. Zavod povrne ceno zdravila na računu v enakem odstotnem deležu, kot bi ga kril v primeru izdaje v slovenski lekarni.

Povračila po 135.e in 228.e členu Pravil OZZ

Zavarovana oseba ima pravico do povračila stroškov vrednosti zdravila in živila, ki jih je kupila v državi članici EU, če je zdravilo in živilo pravica v Republiki Sloveniji in je zavarovani osebi predpisano na recept ali recept EU. Več informacij o povračilu si lahko preberete na spletni strani nacionalne kontaktne točke.

Kje in kako vložiti vlogo

Zavarovana oseba lahko vloži vlogo:

Vloge in priloge

Vloga za 259. člen naj vsebuje naslednje:

  • dopis ali obrazec ali elektronsko vlogo s podatki o vlagatelju, zavarovani osebi, za katero se uveljavlja povračilo, namen vloge in podatke potrebne za nakazilo denarja.
  • izvid zdravnika z diagnozo in mnenjem o zdravstvenem stanju ter predpisanem ali predlaganem zdravljenju z zdravilom ali živilom za posebne zdravstvene namene, ki je predmet vloge,
  • recept, na podlagi katerega je kupljeno zdravilo ali živilo, razen če za nakup zdravila ali živila ni potreben recept. V primeru nakupa zdravila v slovenski lekarni na osnovi elektronskega recepta se v vlogi navede, da je nakup izveden na podlagi le- tega,
  • račun, če je zdravilo že kupljeno.

Vloga za 135 f.člen naj vsebuje naslednje:

  • dopis ali obrazec ali elektronsko vlogo s podatki o vlagatelju, zavarovani osebi, za katero se uveljavlja povračilo, namen vloge in podatke potrebne za nakazilo denarja, 
  • recept, na podlagi katerega je kupljeno zdravilo oziroma živilo,
  • potrdilo lekarne, ki mora vsebovati datum izdaje potrdila, podpis farmacevta in žig lekarne, ki je lahko na zadnji strani recepta ali kot ločena listina. V kolikor potrdilo o deficitarnosti ni izdano pred nakupom zdravila ali živila v tujini, ga bo pridobila uradna oseba ZZZS sama v postopku odločanja o zahtevi za povračilo stroškov njegove vrednosti.
  • račun lekarne za kupljeno zdravilo oziroma živilo.

Upravna taksa

Postopek je oproščen upravne takse.

Predvideni rok za odločitev

Skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku je potrebno izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v enem oziroma dveh mesecih od prejema popolne vloge, odvisno od zahtevnosti postopka. 

Podatki o dostopnosti služb ZZZS

Območne enote in izpostave ZZZS