Nakup zdravil v tujini

Povračilo stroškov nakupa zdravila v tujini lahko uveljavljate za zdravilo in živilo za posebne zdravstvene namene (v nadaljevanju: živilo), ki je pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in je prisotno na slovenskem trgu, vendar ste ga kupili v drugi državi članici EU ali v Sloveniji na podlagi recepta EU, ali pa ste ga kupili v tujini, ker ga v Sloveniji ni mogoče dobiti zaradi motene preskrbe na slovenskem trgu.

Povračilo stroškov nakupa zdravila v tujini lahko uveljavljate z:

 • zelenim receptom v elektronski ali papirni obliki, ki ga v Sloveniji predpiše pooblaščeni zdravnik,
 • receptom, ki ga predpiše zdravstveni delavec v drugi državi članici EU.

Za nakup zdravila v tujini vam mora zdravnik predpisati zeleni recept na papirju (in ne belega, samoplačniškega), saj z drugimi državami nimamo vzpostavljene elektronske izmenjave dokumentov. 

Kdaj lahko pri pooblaščenem zdravniku zahtevate predpis zelenega recepta na papirnati listini?

Zeleni recept na papirju lahko od zdravnika zahtevate:

 • ob izdaji recepta namesto elektronske različice,
 • kot nadomestni izvod na papirju, če je bil že predpisan v elektronski različici, zdravilo pa še ni bilo izdano oziroma še ni bilo izdano v celoti.  

Ob predpisu nadomestnega papirnatega zelenega recepta bo zdravnik razveljavil elektronski recept. Elektronski recept se razveljavi ne glede na to, ali je neobnovljiv ali obnovljiv in ali so na obnovljivem receptu še preostale izdaje. 

Kje in kako lahko uveljavite povračilo stroškov vrednosti zdravila in živila, kupljenega v tujini?

Povračilo stroškov nakupa zdravila v tujini uveljavite na podlagi vloge, ki jo vložite pri območni enoti ali izpostavi ZZZS, tako da jo vložite preko spletnega obrazca - eVloga (za oddajo ne potrebujete digitalnega potrdila za elektronsko podpisovanje) ali pošljete po pošti ali pa se osebno zglasite na območni enoti ali izpostavi ZZZS.

 

Povračilo stroškov vrednosti zdravila in živila, kupljenega v državi članici EU 

Spodaj navedeno se smiselno uporablja tudi za uveljavljanje pravice do živil na recept.

Do povračila stroškov nakupa zdravila ste upravičeni, če je zdravilo pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji in je prisotno na slovenskem trgu, vendar ste ga kupili v drugi državi članici EU ali v Sloveniji na podlagi recepta EU in so pri predpisu in dvigu zdravila na recept upoštevana pravila predpisovanja zdravila, količina, ki se sme v določenem časovnem obdobju predpisati in izdati, omejitve predpisovanja in izdaje in obdobje, v katerem se mora recept predložiti lekarni. Pomembno je, da je zdravilo predpisano in kupljeno v tujini v skladu s predpisi, ki veljajo za predpis in prevzem zdravila v slovenski lekarni.

Rok za nakup zdravila od predpisa recepta

Za uveljavitev pravice morate kupiti zdravilo v roku veljavnosti recepta oziroma enako, kot velja za prevzem zdravila v slovenski lekarni (drugi ali tretji odstavek 204. člena Pravil OZZ) oziroma v obdobju veljavnosti obnovljivega recepta. Rok veljavnosti recepta je enak za zeleni recept in za recept EU.

Če uveljavljate pravico na podlagi nadomestnega zelenega recepta na papirnati listini, začne teči rok za nakup zdravila in živila v drugi državi članici EU od predpisa elektronskega recepta in ne od predpisa nadomestnega zelenega recepta na papirnati listini, ki je predpisan namesto elektronskega recepta.

Vloga in priloge

Če želite uveljaviti pravico do povračila stroškov vrednosti zdravila, kupljenega v tujini, vložite zahtevek z naslednjo dokumentacijo:

 • vlogo, ki je lahko dopis ali obrazec z vašimi podatki oziroma s podatki osebe, za katero se uveljavlja povračilo stroškov, z navedbo zdravila, za katero vlagate vlogo, 
 • recept oziroma recept EU,
 • če uveljavljate povračilo stroškov vrednosti zdravila na podlagi elektronskega recepta, to navedite v vlogi, 
 • če uveljavljate povračilo na podlagi recepta EU, dodajte tudi zdravstveno dokumentacija (izvid) z diagnozo in mnenjem zdravnika, ki je predpisal recept EU; ZZZS lahko od vas zahteva tudi drugo dokumentacijo, ki je potrebna v postopku odločanja,
 • račun lekarne in
 • podatke o vašem transakcijskem računu (TRR).

Če je recept EU ali druga dokumentacija predložena ZZZS v tujem jeziku, ki ga uradna oseba ZZZS ne razume, ste na poziv ZZZS dolžni na lastne stroške predložiti tudi njen prevod v slovenski jezik.

Obrazec vloge za povračilo stroškov nakupa zdravila:

Vloga za povračilo stroškov nakupa zdravila

Višina povračila stroškov vrednosti zdravila

ZZZS krije ceno zdravila v višini cene zdravila, kot bi ga kril, če bi bilo izdano v Sloveniji, vendar ne več, kot znaša cena na priloženem računu.

 

Povračilo stroškov vrednosti zdravila in živila, kupljenega v tujini, ker ga v Sloveniji ni mogoče dobiti zaradi motene oskrbe 

Spodaj navedeno se smiselno uporablja tudi za uveljavljanje pravice do živil na recept.

Do povračila stroškov nakupa zdravila v tujini ste upravičeni, če je z njim motena preskrba na slovenskem trgu in so pri predpisu in dvigu zdravila na recept upoštevana pravila predpisovanja zdravila, količina, ki se sme v določenem časovnem obdobju predpisati in izdati, omejitve predpisovanja in izdaje in obdobje, v katerem se mora recept predložiti lekarni. Pomembno je, da je zdravilo predpisano in kupljeno v tujini v skladu s predpisi, ki veljajo za predpis in prevzem zdravila v slovenski lekarni.

Zavarovana oseba lahko na podlagi zelenega recepta ali recepta EU zahteva povračilo stroškov vrednosti zdravila, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

 1. da vam v roku veljavnosti recepta iz drugega ali tretjega odstavka 204. člena Pravil OZZ ali v obdobju veljavnosti obnovljivega recepta ni bilo mogoče izdati zdravila v lekarni v Republiki Sloveniji zaradi motnje v preskrbi in ga ni bilo mogoče zamenjati z drugim zdravilom,
 2. zdravilo  je kupljeno v tujini v roku, kot velja za prevzem zdravila v slovenski lekarni. 

Podatek o motnji v preskrbi z zdravilom pridobi uradna oseba Zavoda.

Rok za nakup zdravila od predpisa recepta

Da lahko uveljavite povračilo stroškov nakupa zdravila, morate zdravilo kupiti v tujini v roku veljavnosti recepta, kot ta velja za prevzem zdravila v slovenski lekarni.

Če je zdravilo v predpisanem roku ponovno možno dvigniti v slovenski lekarni, lahko zdravilo v tem roku prevzamete (dvignete in ne kupite) tudi v slovenski lekarni.

Vloga in priloge

Če želite uveljaviti pravico do povračila stroškov nakupa zdravila v tujini, vložite zahtevek z naslednjo dokumentacijo:

 • vlogo, ki je lahko dopis ali obrazec z vašimi podatki oziroma podatki o zavarovani osebi, za katero se uveljavlja povračilo stroškov, z navedbo zdravila, za katero vlagate vlogo;
 • navedbo, da uveljavljate povračilo zaradi motnje v preskrbi z zdravilom;
 • recept EU oziroma recept na papirni listini, na podlagi katerega je kupljeno zdravilo;
 • če se pravica do zdravila uveljavlja na podlagi elektronskega recepta, je to treba navesti v vlogi; Elektronski recept pridobi uradna oseba Zavoda;
 • račun lekarne za kupljeno zdravilo in
 • podatek o vašem transakcijskem računu (TRR).

Obrazec vloge za povračilo stroškov nakupa zdravila:

Vloga za povračilo stroškov nakupa zdravila

Višina povračila stroškov vrednosti zdravila, kupljenega v tujini

Zavarovana oseba ima pravico do povračila stroškov vrednosti zdravila do višine dejanskih stroškov nakupa v državi, v kateri je kupljeno.

 

Informacije o receptu ZZZS in o receptu EU

Recept ZZZS

Recept je listina ZZZS za predpisovanje zdravil in živil, ki jih ZZZS razvrsti na listo, ter magistralnih zdravil s Seznama magistralnih zdravil na recept in jih zavarovani osebi predpiše pooblaščeni zdravnik v Sloveniji. Na en recept se sme predpisati samo eno zdravilo ali živilo in samo za eno osebo.

Recept je sestavljen iz administrativnega in strokovnega dela. Administrativni del recepta vsebuje podatke o uporabniku zdravila, o zdravniku, o plačniku zdravila in druge potrebne podatke. Strokovni del recepta vsebuje ime, obliko, jakost in količino zdravila, odmerjanje, način uporabe in morebitne druge potrebne podatke za izdajo zdravila. Recept vsebuje tudi identifikacijske podatke zdravstvenega delavca, ki je predpisal listino (z navedbo njegovega osebnega imena, poklicne kvalifikacije), kontaktnih podatkov (elektronska pošta in telefon ali telefaks z mednarodno dohodno številko)

Podrobnejša navodila za izpolnjevanje listine recept je določen v Navodilu za izpolnjevanje listine Recept in listine Recept za osebno rabo. 

Vzorec recepta

Recept EU

Recept EU je listina na papirnatem obrazcu za predpisovanje zdravil in živil, ki ga zavarovani osebi predpiše zdravstveni delavec v drugi državi članici EU, ki sme predpisati tako zdravilo oziroma živilo.