Povračila stroškov zdravstvenih storitev

Povračila stroškov zdravstvenih storitev

V primeru, da je zavarovana oseba zdravstveno storitev morala plačati, pa meni, da bi morala biti storitev opravljena iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja lahko na območni enoti ali izpostavi ZZZS vloži vlogo za povračilo stroškov. 

Zavarovana oseba uveljavlja povračilo na podlagi:

 • vloge,
 • računa,
 • dokazila o plačilu računa in
 • medicinske dokumentacije, kadar želi presojo o pravici ali o nujnosti zdravstvene storitve.

Vlogo za povračilo lahko zavarovana oseba:

Če zavarovana oseba ne odda elektronske vloge, za pisno vlogo uporabi obrazec pisne vloge za uveljavljanje povračila stroškov zdravstvenih storitev

V vlogi za povračilo stroškov zavarovana je treba navesti:

 • kaj je predmet zahteve (npr. zahteva za povračilo stroškov zdravstvenih storitev, opravljenih po priloženem računu, številka… z dne..., v višini … ),
 • kaj so razlogi, da je bila zavarovana oseba plačnik zdravstvenih storitev, na primer:
  • "Storitve sem plačal, ker takrat nisem imel urejenega zdravstvenega zavarovanja, vendar sem ga kasneje uredil za nazaj."
  • "Storitev sem opravil samoplačniško, ker nisem imel napotnice."
  • "Zaradi čakalne dobe sem želel storitev opraviti prej in sem preiskavo plačal sam."
 • podatke o imetniku in številki bančnega računa (TRR), na katerega naj se nakaže povračilo stroškov.

K vlogi za povračilo stroškov je treba priložiti račun, na podlagi katerega se vlaga zahteva za povračilo stroškov in dokazilo o plačilu računa. Opomin za plačilo ali dokazilo o plačilu ni ustrezna priloga, če ne bo priložen tudi račun, kjer je razvidno, kdaj, kje in katera storitev je bila opravljena.

Medicinska dokumentacija mora biti priložena k vlogi takrat, ko zavarovana oseba želi presojo o pravici ali o nujnosti zdravstvene storitve. V takih primerih potrebuje ZZZS za odločanje npr. izvid opravljene storitve, iz katere bo razvidna diagnoza in ugotovitve zdravnika, tudi na primer izvid opravljene preiskave.

Uradna oseba na ZZZS, ki obravnava zahtevo za povračilo stroškov, poziva zavarovano osebo k morebitni dopolnitvi vloge, v kolikor je vloga nepopolna ali pomanjkljiva in določi rok, v katerem je treba vlogo dopolniti.
 

V upravnem postopku vas lahko zastopa druga oseba, na katero prenesete pooblastilo za zastopanje. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno priložiti k vlogi.

V primeru zastopanja opravilno nesposobnega polnoletnega otroka je potrebno k vlogi za povračilo stroškov priložiti sklep sodišča o podaljšani roditeljski pravici čez otrokovo polnoletnost.
 

Povračilo stroškov se lahko nakaže le na bančni račun.

V vlogi za povračilo stroškov lahko zavarovana oseba navede tudi bančni račun druge osebe. Poleg številke bančnega računa, naziva banke je treba v takem primeru navesti še osebne podatke imetnika tega računa (ime, priimek, datum rojstva).

Povračilo stroškov se lahko nakaže tudi na bančni račun, odprt v tujini. Pri tem mora biti v vlogi navedena poleg popolne številke bančnega računa tudi država, v kateri je račun odprt in koda BIC.

Skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku je potrebno izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v enem oziroma dveh mesecih od prejema popolne vloge, odvisno od zahtevnosti postopka.
 

Takse prosto.

Pogosta vprašanja in odgovori

Preverite tudi pogosta vprašanja in odgovore glede povračil stroškov zdravstvenih storitev. Kliknite tukaj.