Pogosta vprašanja in odgovori glede reševalnih prevozov

Pravica do reševalnega prevoza je zagotovljena zavarovanim osebam, kadar iz zdravstvenih razlogov ni mogoče opraviti prevoza z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim avtomobilom.

Stanujem v Ljubljani, v Valdoltri so mi operirali kolk. Ali imam pravico do reševalnega prevoza iz Valdoltre do prebivališča v Ljubljani?

Zavarovana oseba ima pravico do nenujnega reševalnega prevoza, če gre za prevoz nepokretne zavarovane osebe ali prevoz osebe na in z dialize in tudi v primeru, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim avtomobilom lahko škodljiv.

Pri tem je ta pravica zagotovljena od prebivališča zavarovane osebe do najbližjega ustreznega izvajalca, upoštevaje mrežo javne zdravstvene službe. Gre torej za najbližjega izvajalca, ki lahko zagotovi zdravstvene storitve, ki jih zavarovana oseba potrebuje. Ker Valdoltra ni najbližji ustrezni izvajalec, saj je ta v Ljubljani, zavarovana oseba nima pravice do tega prevoza do Valdoltre.

 

Ali je pravica do prevoza zaradi izvedbe kontrolnega pregleda, če je bil zaradi predolgih čakalnih dob operativni poseg opravljen pri bolj oddaljenem izvajalcu?

Ne. Reševalni prevoz je ob izpolnjevanju drugih pogojev (nepokretnost, škodljivost javnega prevoza oz. prevoza z osebnim avtomobilom) zagotovljen le do najbližjega izvajalca, ki izvaja potrebne storitve. Pri tem predolge čakalne dobe niso razlog za odobritev prevoza do izvajalca, ki ni najbližji.

Ali imam pravico do prevoza od prebivališča do doma upokojencev?

Ne. Pravico imate le do prevoza do izvajalca zdravstvene storitve, ne pa tudi od enega prebivališča do drugega (v domu upokojencev imate začasno prebivališče).

 

Ali imam pravico do reševalnega prevoza na zdraviliško zdravljenje?

Da, če je bilo to zdravljenje odobreno z odločbo imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije ZZZS in pristojni zdravnik ugotovi potrebo po reševalnem prevozu

 

Ali lahko zavarovana oseba sama oziroma njeni svojci naročijo reševalni prevoz neposredno pri izvajalcu prevoza?

Če zavarovana oseba ali njeni svojci oziroma kdo drug v njenem imenu naroči reševalni prevoz pri izvajalcu prevozov, sama poravna stroške prevoza. Zavarovana oseba lahko zahteva povračilo stroškov od ZZZS, če zdravnik, ki jo je prevzel v zdravljenje, ugotovi, da je bil prevoz nujen in ji o tem izda listino Nalog za reševalni prevoz.

 

Ali je možno zahtevati povračilo stroškov reševalnega prevoza, ki smo ga naročili sami?

Da, če pristojni zdravnik naknadno ugotovi, da je šlo za nujni prevoz. V tem primeru ZZZSne povrne celotne samoplačniške cene prevoza, temveč le stroške v višini pogodbene cene, razliko do samoplačniške cene plača zavarovana oseba sama. To pomeni, da prevoz sicer lahko naročite sami, vendar boste nase prevzeli riziko, da boste sami nosili stroške tega prevoza.

Kako je možno naročiti nujni reševalni prevoz?

V primeru potrebe po nujni medicinski pomoči lahko pokličite številko 112. Če bo dispečerska služba glede na strokovne smernice ugotovila, da gre za nujno zdravstveno stanje, bo aktivirala ekipo nujne medicinske pomoči, ki lahko izvede ta prevoz.

Ali je možno pri reševalnih prevozih odrediti laično spremstvo (npr. spremstvo sorodnika) in v katerih primerih?

Zavarovana oseba, ki je napotena k izvajalcu v drug kraj, ima pravico do spremstva na poti, če zaradi svojega zdravstvenega stanja ali drugih razlogov ni sposobna sama potovati (prvi odstavek 61. člena Pravil OZZ). Ne glede na to določbo ima pravico do spremstva na poti do izvajalca (na vsakem potovanju, torej tudi v istem kraju):

1.     zavarovana oseba do 15. leta;

2.     težje ali težko duševno prizadeta ali težje ali težko telesno prizadeta zavarovana oseba do 18. leta.

Če je potrebno zavarovani osebi zagotoviti medicinsko pomoč na poti, jo spremlja zdravstveni delavec, torej strokovni spremljevalec, v drugih primerih pa druga oseba, torej laični spremljevalec (če so izpolnjeni uvodoma navedeni pogoji za pravico do spremstva). Laično spremstvo je pri reševalnem prevozu tako možno odrediti, če zavarovana oseba zaradi zdravstvenega stanja ne potrebuje strokovnega spremstva, potrebuje pa laično spremstvo. Tudi, če je odrejeno strokovno spremstvo, je lahko pri reševalnem prevozu prisoten tudi laični spremljevalec (na primer pri prevozu otrok, duševno prizadetih in v podobnih primerih). Potreba po laičnem spremstvu pri reševalnem prevozu se navede na listini Nalog za prevoz (v rubriki »opombe). 

Izvajalec reševalnega prevoza lahko odkloni laičnega spremljevalca, če so mesta v vozilu zapolnjena s pacienti (ne sme odkloniti prevoza pacienta, da bi zagotovil mesto za laičnega spremljevalca).

Od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) mi je bilo posredovano vabilo na obravnavo na invalidski komisiji. Ali imam pravico do reševalnega prevoza?

Ne. Pravica do reševalnega prevoza je zagotovljena le do izvajalca zdravstvenih storitev.