Vključitev v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo

Obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo je v Republiki Sloveniji obvezno za vse osebe, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih predpisuje  Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1). Po ZDOsk-1 so zavarovane osebe za dolgotrajno oskrbo zavarovanci in njihovi družinski člani, če so dopolnili 18 let.

Zavarovanci za dolgotrajno oskrbo so zavarovanci za obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi predpisov, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje, ali drugih predpisov, če so dopolnili starost 18 let. Zavarovanci so tudi mlajši od 18 let, ki so obvezno zdravstveno zavarovani na podlagi delovnega razmerja, samostojnega opravljanja gospodarske ali poklicne dejavnosti, opravljanja kmetijske dejavnosti ali opravljanja poslovodne funkcije kot družbeniki družb ali ustanovitelji zavodov.

Za družinske člane zavarovancev za dolgotrajno oskrbo se štejejo družinski člani, ki so po predpisih, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovani kot družinski člani.

Izjema velja za osebe, ki so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključene kot:

  • osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja in ki med prebivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo koristiti pravic iz tega naslova in po njih obvezno zdravstveno zavarovani družinski člani ter
  • tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji in po njih obvezno zdravstveno zavarovani družinski člani.

Te osebe niso zavarovane osebe za dolgotrajno oskrbo.

Lastnost zavarovane osebe pridobi oseba po zakonu, z dnem, ko so izpolnjeni predpisani pogoji, in jo po zakonu tudi izgubi, ko pogojev za zavarovanje več ne izpolnjuje.

Da je določena oseba pridobila lastnost zavarovane osebe, ugotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi prijave v zavarovanje, ki jo vloži zavezanec za prijavo. Zavezanec za prijavo mora osebo tudi odjaviti iz zavarovanja, ko prenehajo pogoji za zavarovanje. Zavezanec prijavo in odjavo vloži na enotnem obrazcu za urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Na kakšen način zavezanec vloži prijavo v zavarovanje, je podrobneje opisano na strani Obrazci in način vložitve vloge.

Osebe, ki so pred dopolnitvijo starosti 18 let v obvezno zdravstveno zavarovanje že vključene kot zavarovanci ali kot družinski člani po predpisih, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje, ob dopolnitvi starosti 18 let pridobijo status zavarovane osebe tudi v obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Njihovo prijavo v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo izvede ZZZS po uradni dolžnosti z vpisom v evidenco zavarovanih oseb za dolgotrajno oskrbo, o čemer izda odločbo.