Naročanje na zdravstvene storitve, čakalne dobe in ordinacijski časi

V kolikor izvajalec zdravstvene dejavnosti v okviru programa, dogovorjenega z ZZZS, ne more zavarovanim osebam nuditi storitev takoj, mora voditi čakalni seznam v skladu z veljavnimi predpisi in spoštovati vrstni red čakajočih v čakalnem seznamu ob istočasnem spoštovanju strokovno upravičene prednosti (stopnja nujnosti navedena na napotnici: nujno, zelo hitro, hitro, redno).

Na zdravstvene storitve za katere vam je bila izdana napotnica se lahko pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti (zdravniku, zdravstvenemu domu, bolnišnici) naročite:

 • elektronsko prek sistema eNaročanje, elektronske pošte ali spletne strani,
 • telefonsko, v okviru ordinacijskega časa,
 • po pošti ali
 • osebno med ordinacijskim časom.

Naroči vas lahko tudi zdravnik ki je izdal napotnico.

Napotnico je potrebno predložiti izvajalcu zdravstvene dejavnosti v določenem roku po izdaji le-te:

 • najpozneje naslednji dan, če je na napotnici označena stopnja nujnosti »nujno«,
 • v 7. dneh, če je označena stopnja nujnosti »zelo hitro«,
 • v 21. dneh, če je stopnja nujnosti »hitro« ali »redno«.

Kadar zavarovana oseba, ki je uvrščena na čakalni seznam, izbere drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti, oziroma zdravnika, je rok za predložitev napotnice pet delovnih dni od dneva, ko je črtana s čakalnega seznama oziroma ko odpove termin prek sistema eNaročanje.

Čakalni seznam se ne vodi za zdravstvene storitve pri izbranem osebnem zdravniku splošne oziroma družinske medicine, izbranem osebnem ginekologu, izbranem osebnem pediatru in izbranem osebnem zobozdravniku (razen za zobnoprotetično obravnavo) ter za preventivne preglede. Izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe za te storitve in za zdravstvene storitve, pri katerih ni čakalnih dob, vodi naročilno knjigo.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti vodijo čakalne sezname skladno z Zakonom o pacientovih pravicah in skladno s Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, ki ga sprejme Minister za zdravje.
 
Ob vpisu zavarovane osebe v čakalni seznam je potrebno določiti za:

 • operativne postopke in vse druge zdravstvene storitve, kjer čakalna doba znaša več kot štiri mesece: okvirni termin ali termin,
 • v vseh drugih primerih pa termin (to je čas izražen z datumom, uro in minuto).

Če izvajalec zdravstvene dejavnosti ob vpisu v čakalni seznam določi okvirni termin mora zavarovani osebi določiti termin najpozneje 30. dan pred izvedbo zdravstvene storitve pri operativnih postopkih, pri vseh drugih zdravstvenih storitvah pa najpozneje 90. dan pred izvedbo zdravstvene storitve. Tako določen termin mora biti znotraj okvirnega termina.

Najdaljša dopustna čakalna doba za posamezno zdravstveno storitev je določena glede na stopnjo nujnosti. Stopnjo nujnosti določi zdravnik, ki izda napotnico, na podlagi uveljavljenih sodobnih medicinskih smernic, strokovne presoje in ob upoštevanju največje zdravstvene koristi za pacienta, pri čemer se upošteva razumen čas.

Stopnje nujnosti so:

 • redno,
 • hitro,
 • zelo hitro in
 • nujno.

Zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti »nujno« se izvedejo takoj, oziroma 24 ur od predložitve napotnice in niso predmet čakalne dobe oziroma čakalnega seznama.
Zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti zelo hitro se izvedejo v 14 dneh od predložitve napotnice.
Zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti »hitro«, se izvedejo v treh mesecih od predložitve napotnice, zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti »redno« pa se izvedejo najpozneje v šestih mesecih od predložitve napotnice.

Ob sumu na maligno bolezen se vedno določi stopnja nujnosti »zelo hitro« ali »nujno«.

Glede najdaljše dopustne čakalne dobe pri stopnji nujnosti "hitro" ali "redno" veljajo skladno s Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, nekatere izjeme, in sicer za:

 • izdelavo protetičnih nadomestkov,
 • ortopedske operacije,
 • operacije krčnih žil,
 • oralno in maksilofacialno kirurgijo in 
 • prvi pregled na področju revmatologije, za stopnjo nujnosti "redno".

Omejitev glede najdaljše dopustne čakalne dobe ne velja, če zavarovana oseba želi, da se zdravstvena storitev opravi pri točno določenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, zdravstvenem delavcu ali zdravstvenem sodelavcu, prav tako omejitev glede najdaljše dopustne čakalne dobe ne velja, če zavarovana oseba uveljavljali pravico do nadomestnega termina.

Podatki o trenutni čakalni dobi za posamezno storitev.

Podatki o dejanskih (realiziranih) čakalnih dobah po izbranih zdravstvenih storitvah. Mesečno jih spremlja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Ker se lahko čakalne dobe med posameznimi izvajalci zdravstvenih storitev izjemno razlikujejo, zavarovanim osebam svetujemo, da pred izbiro ustreznega zdravnika oz. izvajalca zdravstvene dejavnosti preverijo njihove čakalne dobe in jih primerjajo s čakalnimi dobami pri drugih izvajalcih. Informacije o čakalnih dobah na navedenih spletnih naslovih predstavljajo zlasti informativno podporo zavarovanim osebam pri uresničevanju zakonske pravice do proste izbire zdravnika še zlasti, ker se lahko čakalne dobe med posameznimi izvajalci za enako zdravstveno storitev izjemno razlikujejo.

Podrobnejše pojasnilo o javno objavljenih čakalnih dobah in ordinacijskih časih z vidika spoštovanja pravic zavarovanih oseb.