Vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje

Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) je določeno, da so zavarovane osebe zavarovanci in njihovi družinski člani. Kdo so zavarovanci, je določeno v 15. in 15.a členu ZZVZZ, kdo so družinski člani zavarovancev in pod katerimi pogoji pridobijo lastnost zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju, pa v 20. do 22. členu ZZVZZ.

Lastnost zavarovane osebe pridobi oseba po zakonu, z dnem, ko so izpolnjeni predpisani pogoji, in jo po zakonu tudi izgubi, ko pogojev za zavarovanje več ne izpolnjuje.

Da je določena oseba pridobila lastnost zavarovane osebe, ugotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi prijave v zavarovanje, ki jo vloži zavezanec za prijavo. Zavezanec za prijavo mora osebo tudi odjaviti iz zavarovanja, ko prenehajo pogoji za zavarovanje.

Zavezanec za prijavo zavarovanca je pravna ali fizična oseba, ki je z ZZVZZ določena kot zavezanec za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, če drug zakon ne določa drugače (npr. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev za zavarovance iz 21. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ, da je zavezanec za prijavo ZZZS, plačnik prispevka pa Republika Slovenija). Kdo je zavezanec za plačilo prispevka, je določeno v 48. in 49. členu ZZVZZ.

Zavezanec za prijavo družinskega člana zavarovanca je zavarovanec, po katerem bo družinski član zavarovan (otroka prijavi starš, zakonca njegov zakonec itd.).

Iz katerih pravnih razmerij pridobijo osebe lastnost zavarovane osebe, kdo je zavezanec za njihovo prijavo in plačilo prispevka in za katere pravice so posamezne zavarovane osebe zavarovane, je podrobneje opisano pri kategorijah zavarovanih oseb.

Kdo je zavezanec za prijavo zavarovane osebe, je navedeno tudi v preglednici zavarovanih oseb in zavezancev za prijavo.

Na kakšen način zavezanec vloži prijavo v zavarovanje, je podrobneje opisano na strani Obrazci in način vložitve vloge.

Ko ZZZS ugotovi lastnost zavarovane osebe in to dejstvo evidentira v evidenci zavarovanih oseb, lahko zavarovana oseba uveljavlja pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pravico do plačila zdravstvenih storitev zavarovana oseba uveljavlja s kartico zdravstvenega zavarovanja.