Standardi ponudbe zdravstvenih storitev

Izvajalci morajo zavarovanim osebam nuditi standardne storitve in standardne materiale opredeljene v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravila) in drugih predpisih s področja zdravstvenega zavarovanja. Poleg teh pa jim lahko nudijo tudi nadstandardne storitve in materiale. Za tako izvedene storitve lahko izvajalci zaračunavajo doplačila, vendar morajo pred začetkom opravljanja nadstandardnih storitev seznaniti zavarovano osebo o višini doplačila za storitev (po specifikaciji) in pridobiti njeno pisno soglasje.

Izvajalci morajo zavarovanim osebam pri uresničevanju pravic zagotoviti standarde v skladu s Pravili, pri čemer bodo:

 1. Zagotavljali nujno medicinsko pomoč in neodložljive medicinske storitve vsem osebam, ne glede na to, kdo je njihov izbrani zdravnik.  
 2. Opravljali storitve in omogočili zavarovanim osebam uveljavljanje pravic v skladu s Pravili.
 3. Zagotavljali laboratorijske in druge diagnostične storitve, ki jih potrebuje v procesu diagnostike in zdravljenja in so vključene v ceno zdravstvene storitve.
 4. Na vidnem mestu v čakalnici, hodnikih zdravstvenih zavodov ali ordinacijah objavili plakate, zloženke ipd. Zavoda, ki se nanašajo na uresničevanje pravic zavarovanih oseb.
 5. Na vidnem mestu v čakalnici objavili imena in priimke oseb, ki so dolžne voditi pritožbene postopke pri izvajalcu in ravnali v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah.
 6. Če zavarovana oseba uveljavlja storitve v samoplačniški ambulanti, mora s tem soglašati in podpisati izjavo, da ne bo od Zavoda zahtevala povračila stroškov. Te storitve lahko izvajalec opravi le izven ordinacijskega časa, opredeljenega v pogodbi z Zavodom. Za samoplačnike mora izvajalec predpisovati zdravila na bele recepte. Zavarovana oseba mora podpisati soglasje tudi v primeru, ko ji izvajalec nudi v okviru ordinacijskega časa, dogovorjenega v pogodbi z Zavodom, nadstandardne materiale ali storitve.
 7. Dosledno upoštevali in izvajali Zakon o pacientovih pravicah ter Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.
 8. Na vidnem mestu v čakalnici objavili seznam zdravnikov, ki jih zavarovane osebe lahko izberejo v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, sezname zdravnikov, ki delajo v drugih dejavnostih na primarni ravni, v specialističnih ambulantah in njihov ordinacijski čas. Prav tako bodo izvajalci objavili sezname nosilcev drugih dejavnosti, ki opravljajo storitve obveznega zdravstvenega zavarovanja in njihove ordinacijske čase. Ordinacijski časi, objavljeni v čakalnici in na spletni strani izvajalca, morajo biti v skladu z ordinacijskimi časi iz Priloge k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev med Zavodom in izvajalcem in se med letom lahko spreminjajo samo s predhodnim pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.
 9. Izvajalci se morajo v celoti vključiti v storitve eZdravja (eRecept, Centralni register podatkov o pacientih, eNaročanje in druge storitve) ter izvajati obveznosti glede njihove uporabe v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00) in Pravilnikom o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike (Uradni list RS, št. 69/15).
 10. Izvajalci se morajo polno vključiti v eNaročanje tako, da:
  • omogočajo elektronsko naročanje prek sistema eNaročanja za vse storitve, za katere je predvideno elektronsko naročanje in jih izvajalec izvaja,
  • zagotavljajo točne podatke o prvih prostih in okvirnih terminih,
  • zagotavljajo povezavo svojega informacijskega sistema z informacijskim sistemom v upravljanju NIJZ,
  • poročajo NIJZ točne in popolne podatke o čakajočih pacientih in čakalnih dobah za programe zdravstvenih storitev, ki jih izvajajo po pogodbi z Zavodom, neposredno iz svojega informacijskega sistema v skladu s tehničnimi navodili, ki jih zagotavlja NIJZ. Kot seznam zdravstvenih storitev, za katere morajo izvajalci poročati podatke o čakalnih dobah in čakajočih pacientih, in seznam storitev, za katere mora izvajalec omogočati eNaročanje, upoštevajo zadnjo verzijo šifranta VZS, ki je objavljena na spletni strani NIJZ. Koncesionar lahko izjemoma začasno izključi poročanje, ko ima za to objektivne razloge (redni letni dopust, strokovno izobraževanje, bolezen).
 11. Pri napotitvah na zdravstveno storitev oziroma ob vpisu bolnikov v čakalni seznam upoštevali usmeritve pristojnih razširjenih strokovnih kolegijev glede strokovnih kriterijev razvrščanja v posamezno stopnjo nujnosti.
 12. V splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih izvajali prve preglede brez čakalnih dob.
 13. Če je zavarovana oseba vabljena na preventivni pregled ali preiskavo, čakalna doba, ne glede na to, kdo je poslal zavarovani osebi vabilo, izvajalec ali drugi pooblaščeni organ ali služba, ne sme biti daljša od 60 dni.
 14. Nudili zavarovanim osebam storitve v ordinacijskem času, ki je opredeljen v pogodbi z Zavodom in to enakomerno skozi vse leto. Za nemoteno zagotavljanje stalne dostopnosti nujne medicinske pomoči svojim bolnikom v skladu z naravo dejavnosti, je izvajalec v dejavnosti splošne oz. družinske medicine, dejavnosti otroških in šolskih dispanzerjev ter v dejavnosti zobozdravstva za odrasle in mladino dolžan ordinacijski čas za zavarovane osebe Zavoda predhodno uskladiti s koordinatorjem te dejavnosti v izpostavi.
 15. Zagotovili ordinacijski čas za zavarovane osebe Zavoda najmanj v obsegu ene petine s pogodbo dogovorjenega ordinacijskega časa popoldne od 16. ure naprej. Za zdravstvene programe, kjer zavarovane osebe izbirajo osebnega zdravnika, mora izvajalec zagotoviti, da bo vsak izbrani osebni zdravnik, izbrani ginekolog oziroma izbrani zobozdravnik izvajal program v obsegu najmanj 0,1 tima (ne velja za izbranega osebnega zdravnika v DSO)  in zagotovil eno petino s pogodbo dogovorjenega ordinacijskega časa po 16. uri. Določba glede zagotavljanja popoldanskega ordinacijskega časa ne velja:
  • za dejavnosti, kjer zaradi zahtev diagnostičnih preiskav popoldanski čas ni primeren (npr. gastroskopija),
  • za dejavnosti, kjer se izvaja kontinuirana terapija, vezana na enakomerne časovne presledke in zaradi majhnega števila ekip pri izvajalcu dela ni smiselno organizirati izmensko,<
  • če je v pogodbi z izvajalcem dogovorjen manjši obseg programa od 0,5 tima,
  • v splošni ambulanti v socialnem zavodu,
  • v mladinskem zobozdravstvu, če je lokacija ambulante v šoli,
  • v drugih primerih, ko je do zavarovanih oseb prijaznejši dopoldanski čas, če izvajalec argumentira razloge in pridobi soglasje lokalne skupnosti.
 16. Izvajalec (javni zavod in koncesionar) mora v dejavnostih, ki jih izvajajo osebni zdravniki, med njihovo odsotnostjo v okviru svojega ordinacijskega časa zagotoviti nadomeščanje tako, da zdravniško službo opravi zdravnik z isto strokovno usposobljenostjo, ki ga nadomešča (v nadaljnjem besedilu: nadomestni zdravnik). O svoji odsotnosti in nadomestnem zdravniku izvajalec obvesti bolnike in Zavod. Zdravnik oziroma izvajalec, ki nadomešča, mora biti s tem seznanjen in mora z nadomeščanjem soglašati.
 17. Vsak delovni dan v ordinacijskem času zagotovili zavarovanim osebam naročanje na pregled, poseg oziroma drugo zdravstveno storitev v skladu s Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.
 18. Ortodonti lahko v okviru 32,5 ur efektivnega tedenskega dela ambulante največ 7,5 ur namenijo za načrtovanje ortodontskih aparatov, oziroma največ 8 ur v okviru neefektivnega tedenskega dela ambulante. Preostali čas namenijo ordinacijskemu času za delo s pacienti. V ortodontskih ambulantah se zagotavljajo vsa potrebna individualna svetovanja in zobozdravstveno vzgojno delo glede ortodontskega zdravljenja zavarovanih oseb, obravnavanih v tej ambulanti.
 19. Izvajalci bodo v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih, v zobozdravstvenih ambulantah, v ambulantah drugih dejavnostih na primarni ravni, kjer se paciente naroča ter v specialističnih zunajbolnišničnih dejavnostih delo organizirali tako, da zavarovanci naročeni na pregled, preiskavo oziroma poseg praviloma v povprečju ne bodo čakali več kot 30 minut, v kolikor zdravnik ali zobozdravnik ne opravlja nujne medicinske pomoči ob rednem delu.
 20. Zagotovili izvajanje s pogodbo dogovorjenega programa enakomerno skozi celo leto.
 21. Zagotoviti število delujočih ambulant skladno s pogodbeno dogovorjenimi programi, ki jih izvajajo pogodbeno dogovorjeni timi tako, da bo zagotovljen ordinacijski čas v obsegu 32,5 ur efektivnega dela ambulante, če je nosilec programa zdravnik, psiholog, klinični psiholog, defektolog, logoped oziroma surdopedagog in klinični logoped, ter 28,5 ur efektivnega dela ambulante, če je nosilec programa zdravnik specialist v območju sevanja, sicer pa 35 ur efektivnega dela ambulante na teden. V okviru zagotavljanja zdravstvenega varstva obsojencev in pripornikov bodo izvajalci zagotovili neprekinjeno zdravstveno varstvo, pri čemer je potrebno zagotoviti delo ambulante v zavodu za prestajanje kazni zapora v obsegu in času, kot je določen v Prilogi 6 Dogovora o programih zdravstvenih storitev. V preostalem času bodo zdravstveno varstvo obsojencev in pripornikov zagotovili na klic, s hišnim obiskom ali na lokaciji zdravstvenega doma.
 22. Izbrani osebni zdravniki opravili storitve po naročilu imenovanih zdravnikov ali zdravstvene komisije Zavoda ob zglasitvi zavarovane osebe pri zdravniku, pooblaščeni zdravniki pa v roku 14 dni po zglasitvi zavarovane osebe pri zdravniku.
 23. Ob napotitvi zavarovane osebe k imenovanemu zdravniku ali na zdravstveno komisijo Zavoda, tej posredovali vso potrebno dokumentacijo, ki je po mnenju imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije Zavoda potrebna za oceno stanja ali upravičenosti zavarovane osebe do posamezne pravice. Predlog imenovanemu zdravniku ali zdravniški komisiji Zavoda mora biti izpolnjen v celoti, z vsemi zahtevanimi podatki. Zlasti morajo biti utemeljeni strokovnimi razlogi za predlog. Le ti morajo biti v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja. Osebe, zadržane od dela zaradi bolezni ali poškodbe, pri katerih ocenjujejo, da bodo morale biti odsotne z dela tudi po preteku 30 koledarskih dni, so dolžni napotiti k imenovanemu zdravniku ali na zdravstveno komisijo Zavoda vsaj tri dni pred iztekom 30 dnevne zadržanosti od dela.
 24. V primeru naročila imenovanega zdravnika, da izbrani osebni zdravnik pripravi predlog za obravnavo na invalidski komisiji, je izbrani osebni zdravnik zavarovane osebe dolžan vso potrebno dokumentacijo pripraviti in poslati v 30 dneh na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, in sicer priporočeno s povratnico, ki jo hrani v zdravstveni kartoteki zavarovane osebe.
 25. Na področju zobozdravstvene dejavnosti zagotovili zavarovanim osebam standardne materiale in storitve ter realizirali program v razmerjih, ki so določena v Dogovoru o programih zdravstvenih storitev.
 26. V primeru vgrajevanja različnih materialov v telo, so izvajalci dolžni uporabiti materiale z mednarodnim certifikatom CE.
 27. Naročniki nenujnih reševalnih prevozov le te naročali samo pri izvajalcih nenujnih reševalnih prevozov, ki imajo sedež v istem kraju kot naročnik oziroma so najbližji naročniku. To pa ne velja za primere, ko se izvajalec nenujnih reševalnih prevozov vrača na svoj sedež in lahko sočasno zagotovi prevoz novega bolnika, ali izjemoma, če je to bolj racionalno, prevoz izvede izvajalec, ki ima sedež bližje prebivališču zavarovane osebe.
 28. Naročniki in izvajalci nenujnih reševalnih prevozov zagotovili racionalno izvajanje prevozov tako, da bo sočasno prepeljano več bolnikov oziroma da bodo vozila opravljala vožnje brez bolnikov v najmanjši možni meri ter v primerih, ko bo to možno, na nalogu za prevoz opredelili, da bo prevoz opravil isti izvajalec v obe smeri.
 29. Izvajalec nenujnega reševalnega prevoza je dolžan prevoz opraviti v razumnem času v istem dnevu, kot je bil prevoz naročen.
 30. Izvajalec nenujnih prevozov z reševalnim vozilom izjemoma sočasno prepelje dodatno največ dva pacienta, ki imata indikacijo za sanitetni prevoz. Pri tem se upošteva število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za tri.
 31. Izvajalci sanitetnih prevozov smejo hkrati prepeljati največ toliko pacientov, kolikor je registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za dva.
 32. Omogočili nadzornim zdravnikom, zobozdravnikom in farmacevtom Zavoda vpogled v dokumentacijo, ki je podlaga za uresničevanje pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, pri čemer je potrebno upoštevati določila Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 33. Zagotovili varno in visoko kakovostno zdravstveno obravnavo vključno z vpeljevanjem kliničnih poti, kazalnikov kakovosti in drugih metod ter orodij kakovosti. Ob tem bodo zagotovili reden notranji nadzor nad varnostjo pacientov in kakovostjo zdravstvene obravnave kot tudi širšo notranjo in zunanjo presojo kakovosti na vseh ravneh zdravstvenega varstva.
 34. Po zaključku zdravljenja bodo izvajalci zavarovanim osebam izstavili specifikacijo opravljenih in Zavodu zaračunanih storitev, skladno z usmeritvami, določenimi v Dogovoru o programih zdravstvenih storitev. Če je obračunska enota primer in je zavarovana oseba bivala pri izvajalcu manj kot znaša povprečna ležalna doba v preteklem letu pri tem izvajalcu, izvajalec zavarovani osebi izstavi informativni račun tako, da je vrednost storitve izračunana kot zmnožek med številom dni, ko je zavarovana oseba bivala pri izvajalcu in količnikom med ceno primera in povprečno ležalno dobo v preteklem letu pri tem izvajalcu.
 35. Izvajalci so zavarovanim osebam dolžni zagotoviti branje zdravniških izvidov v elektronski obliki brez dodatnega zaračunavanja.