Zdravljenje v drugi državi članici EU na podlagi predhodno izdane napotnice

Za pridobitev pravice do zdravljenja v tujini na podlagi izdane napotnice zdravnika v Sloveniji morate izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti zdravstveno zavarovanje urejeno v Sloveniji,
 • imeti izdano napotnico zdravnika v Sloveniji pred odhodom na zdravljenje v tujino,
 • v tujini opraviti zdravstvene storitve, ki so pravica iz obveznega zavarovanja v Sloveniji,
 • zdravljenje opraviti v drugi državi članici EU,
 • imeti predhodno odobritev ZZZS, če boste v tujini uveljavljali zdravstvene storitve, ki zahtevajo nočitev v bolnišnici,
 • imeti predhodno odobritev ZZZS, če boste v tujini uveljavljali zdravstvene storitve, ki so na seznamu za predhodno odobritev.

Postopek odobritve načrtovanega zdravljenja v tujini na podlagi izdane napotnice zdravnika v Sloveniji

Predhodno odobritev ZZZS potrebujete, če boste v državi članici EU opravili:

Vlogo za odobritev načrtovanega zdravljenja v tujini na podlagi izdane napotnice zdravnika v Sloveniji izpolnite z naslednjimi podatki:

 • osebni podatki,
 • podatki o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu,
 • podatki o napotitvi (naziv izbranega izvajalca v državi članici EU, državo kjer nameravate opraviti zdravljenje in kratko obrazložitev glede napotitve).

Vlogi priložite zdravstveno dokumentacijo o dosedanjem zdravljenju v Sloveniji.

Predhodna odobritev se zavrne, ko:

 • je zdravstveno storitev mogoče uveljaviti v okviru najdaljših dopustnih čakalnih dob pri vsaj enem izvajalcu v Sloveniji, 
 • boste z zadostno gotovostjo izpostavljeni tveganju za varnost, ki se ne more razumeti kot sprejemljiva,
 • bo širša javnost zaradi zdravstvene storitve, ki je predmet predhodne odobritve, z zadostno gotovostjo izpostavljena varnostnemu tveganju.

ZZZS v postopku odobritve zdravljenja v tujini ugotavlja, ali je najdaljša dopustna čakalna doba za določeno storitev presežena in ali v Sloveniji ni drugega izvajalca, kjer ta ne bi bila presežena.

Če ZZZS ugotovi, da je najdaljša dopustna čakalna doba presežena pri vseh izvajalcih v Sloveniji, vam odobri zdravljenje v drugi državi članici EU. 

Če ZZZS ugotovi, da najdaljša dopustna čakalna doba ni presežena in je v Sloveniji vsaj en izvajalec, ki lahko opravi zdravljenje v okviru najdaljše dopustne čakalne dobe, ZZZS ugotavlja ali je presežen razumen čas.
Za ugotovitev, ali je presežen razumen čas, ZZZS zaprosi kliniko ali inštitut za pisno mnenje o tem, ali glede na vašo uvrstitev na čakalni seznam, čakalna doba presega razumen čas.
Po pridobitvi mnenja pristojne klinike ali inštituta ZZZS odloči o utemeljenosti zdravljenja v tujini (izda odločbo o odobritvi načrtovanega zdravljenja v tujini).

Kritje stroškov načrtovanega zdravljenja v tujini na podlagi izdane napotnice zdravnika v Sloveniji

Zdravljenje v drugi državi članici EU plačate sami, po opravljenem zdravljenju pa uveljavljate povračilo stroškov. To velja tudi v primeru, če ste imeli predhodno odobritev ZZZS.

Vlogo za povračilo stroškov načrtovanega zdravljenja v tujini na podlagi izdane napotnice zdravnika v Sloveniji izpolnite z naslednjimi podatki:

 • osebni podatki,
 • podatki o transakcijskem računu na katerega se nakaže povračilo stroškov,
 • podatki o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu,
 • če ste imeli predhodno izdano odločbo ZZZS, podatki o tej,
 • podatki o opravljenem zdravljenju v tujini.

Vlogi priložite:

 • račun in dokazilo o plačilu računa za opravljene zdravstvene storitve,
 • medicinsko dokumentacijo o opravljenem zdravljenju v tujini,
 • dokazilo, da ste imeli predhodno izdano napotnico zdravnika v Sloveniji (če ste imeli prehodno izdano odločbo ZZZS vam tega dokazila ni treba priložiti).

Do povračila stroškov zdravstvenih storitev v tujini niste upravičeni kadar gre za:

 • zdravstvene storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti (storitve izbranega osebnega zdravnika, zobozdravnika, ginekologa...),
 • zdravstvene storitve na področju dolgotrajne oskrbe, vključno z neakutno bolnišnično obravnavo ter zdravljenjem in nego v socialnovarstvenih zavodih,
 • zdravstvene storitve na področju pridobivanja in presaditve delov človeškega telesa,
 • zdravstvene storitve na področju presejalnih programov,
 • sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do dopolnjenega 5. leta starosti otroka,
 • medicinske pripomočke, ki so predmet izposoje zaradi potreb pri zdravljenju, negi in rehabilitaciji na domu,
 • šolanega psa vodiča, do katerega je upravičena slepa oseba,
 • potne stroške in spremstvo.

Višina povračila stroškov načrtovanega zdravljenja v tujini na podlagi izdane napotnice zdravnika v Sloveniji

ZZZS vam povrne stroške v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji, vendar največ do višine dejanskih stroškov. 
Če je cena storitve v Sloveniji višja, se za povračilo upošteva znesek, kot je storitev stala v drugi državi članici EU.

ZZZS vam ne povrne potnih stroškov in stroškov nastanitve.

Pravna podlaga

Vloge

Vlogo lahko oddate preko spletnega obrazca - eVloga.

Pred odhodom na zdravljenje v tujino:
Vloga za odobritev načrtovanega zdravljenja v tujini na podlagi izdane napotnice zdravnika v Sloveniji

Po opravljenem zdravljenju v tujini:
Vloga za povračilo stroškov načrtovanega zdravljenja v tujini na podlagi izdane napotnice zdravnika v Sloveniji