Kartica zdravstvenega zavarovanja

Novo kartico zdravstvenega zavarovanja ste prejeli, ker je vaši obstoječi kartici potekla desetletna veljavnost. Po prenehanju njene veljavnosti, te kartice ne bo več mogoče uporabiti. Zato vsem zavarovanim osebam en mesec pred potekom njene veljavnosti pošljemo novo kartico samodejno in brezplačno. 

Na spremnem dopisu, ki je priložen k novi kartici, je pojasnjen razlog, zakaj ste prejeli novo kartico in vse potrebne informacije o njeni uporabi. Med temi informacijami sta posebej pomembna podatka o datumu konca veljavnosti obstoječe in datumu začetka veljavnosti nove kartice. Na novi kartici je na zunanjosti izpisan tudi datum veljavnosti.Slika 1. Izgled sprednje strani nove kartice z vidnim zapisom datuma veljavnosti kartice (izdane od 22.10.2018 dalje).

Podrobnejše pojasnilo:

Oktobra 2018 smo na ZZZS začeli izvajati zamenjavo kartic zdravstvenega zavarovanja, ki so bile izdane po letu 2008 in jim poteče desetletna veljavnost. V sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja uporabljamo tri različne generacije kartic. Prva generacija kartic (izdana med letoma 2000 in 2008) ima neomejeno veljavnost, saj uporablja varnostni mehanizem, ki nima časovne omejitve, zato te generacije kartic za enkrat ne bomo menjali. Druga in tretja generacija kartic (izdani po letu 2008 oziroma 2015) imata omejeno veljavnost, saj uporabljata varnostne mehanizme, ki temeljijo na digitalnih potrdilih, ki so časovno omejena na deset let, zato je/bo potrebna zamenjava teh kartic.

Pri opredelitvi veljavnosti digitalnega potrdila je ZZZS upošteval mednarodne standarde in priporočila s področja informacijske varnosti tako, da je s čim daljšo veljavnostjo digitalnih potrdil obdržal zadovoljivo raven varnosti in hkrati omejil stroške, ki bi nastali zaradi prepogoste menjave kartic.

Zamenjava poteka samodejno, zamenjane bodo vse kartice, ki so bile izdelane in izdane v letu 2008 ali kasneje ter so v uporabi deset let*. Takih kartic zdravstvenega zavarovanja v slovenskem zdravstvenem sistemu ni mogoče več uporabiti. Vsi zavarovanci, ki jim bomo kartico zamenjali, bodo mesec dni pred potekom veljavnosti kartice zdravstvenega zavarovanja prejeli novo kartico zdravstvenega zavarovanja s priloženim spremnim dopisom, ki vsebuje potrebna pojasnila. Zamenjava kartice je brezplačna.

Kartice se bodo pošiljale zavarovanim osebam na naslov iz Centralnega registra prebivalcev po naslednjem vrstnem redu: naslov za vročanje ali začasni naslov ali na stalni naslov. Izdelane kartice, ki jih zavarovane osebe ne bodo prevzele po pošti, se bodo vračale v depo ZZZS Službe za poslovanje s karticami, od koder jih na zahtevo uporabnika lahko ponovno pošljemo.

Kartice prve generacije, ki so bile izdane od leta 2000 do leta 2008, ostajajo veljavne in ne bodo samodejno zamenjane.

Slika 2. Izgled sprednje strani kartice, ki je bila izdana do leta 2008 in ostaja še naprej v veljavi.

 

*Opomba: Datum veljavnosti kartice je vidno izpisan na zunanjosti samo novih kartic, ki so bile izdane od 22.10.2018 dalje. Starost kartic lahko zato zavarovane osebe preverijo na ZZZS na tel. št. 01 / 30 77 300 ali pri območnih enotah in izpostavah ZZZS.

Če boste kartico pogrešili, je okvarjena ali so se spremenili vidni podatki na kartici (npr. priimek), na najbližji izpostavi ali območni enoti ZZZS ali na spletni strani za naročilo kartice naročite novo. Pri osebnem naročilu nove kartice na izpostavi ali območni enoti morate predložiti identifikacijski dokument (osebno izkaznico, potni list; v primeru, če urejate kartico za drugo osebo, pa še  pisno pooblastilo in kopijo njegovega osebnega dokumenta).

Novo kartico boste prejeli po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje v dveh tednih, za ta čas pa boste prejeli pisno potrdilo, ki začasno nadomešča kartico. V primeru izgube, kraje, poškodbe ali uničenja kartice iz je treba novo kartico plačati po ceniku kartice zdravstvenega zavarovanja in drugih listin ZZZS.

Zavarovana oseba svojo kartico predloži ob obisku pri zdravniku ali ob drugi priložnosti, ko uveljavlja svoje pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zaradi preverjanja istovetnosti imetnika kartice lahko zdravstveni delavci in delavci ZZZS zahtevajo od zavarovane osebe tudi osebno izkaznico ali drug osebni dokument.

Z vročitvijo kartice zavarovana oseba omogoči zdravstvenim delavcem elektronski dostop do podatkov o:

  • zavarovani osebi (osebno ime, naslov, spol, rojstni datum),
  • zavezancih za prispevek (registracijska številka, naziv, naslov, vrsta plačnika prispevka),
  • obveznem zdravstvenem zavarovanju (veljavnost zavarovanja),
  • izbranih osebnih zdravnikih (splošnem zdravniku, pediatru, zobozdravniku, ginekologu),
  • izdanih medicinsko-tehničnih pripomočkih,
  • izdanih zdravilih,
  • prostovoljni opredelitvi za posmrtno darovanje organov in tkiv za presaditev.

To so podatki, ki jih v svojih podatkovnih zbirkah vodi ZZZS.

Če ob obisku zdravnika kartice ne boste imeli s seboj, ste po obstoječih pravilih obveznega zavarovanja samoplačnik. V primerih, ko gre za nujno medicinsko pomoč, pa vam je zdravstveno osebje dolžno nuditi potrebno storitev.

Če informacijski sistem za neposredni dostop do podatkov obveznega zdravstvenega zavarovanja ne deluje, zdravstveno osebje uporabi podatke iz obstoječe dokumentacije in vam nudi vse potrebne storitve. 

Izvajalci zdravstvenih storitev dostopajo do točnih trenutnih podatkov, zato je pomembno, da stalno skrbite za urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Posebej bodite pozorni tisti, ki spreminjate svojo podlago za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje zaradi sprememb v svojem statusu. To so predvsem osebe, ki se vključujejo v zavarovanje kot družinski člani (npr. šolajoča se mladina), osebe, ki se upokojujejo, osebe, ki so se prijavile na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe, osebe, ki se vključujejo v zavarovanje preko občine. Če ne boste imeli urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja, boste morali zdravstvene storitve plačati v celoti razen v primeru nujne medicinske pomoči.

S kartico ravnajte odgovorno kot z drugimi osebnimi dokumenti in upoštevajte, da ni prenosljiva, njena zloraba pa je kazniva.

Na kartici so vidno izpisani osebno ime imetnika kartice, rojstni datum,  ZZZS številka in številka izvoda kartice ter številka izdajatelja.

V čipu kartice so shranjeni: ZZZS številka, številka izvoda kartice, osebno ime imetnika kartice, spol, rojstni datum.

Podatki, ki jih v svojih zbirkah vodi ZZZS so zavarovani pred nepooblaščenim dostopom tako, da jih lahko berejo le imetniki profesionalnih kartic (zdravstveni delavci in drugi pooblaščeni delavci). Dostop do podatkov je praviloma mogoč samo s hkratno uporabo vaše kartice in profesionalne kartice. Brez profesionalne kartice ni mogoče v nobenem primeru dostopati do podatkov. Brez vaše kartice pa je mogoč dostop do podatkov samo v izjemnih primerih, na primer takrat, ko kartica ne deluje ali ko gre za nujno medicinsko pomoč.

Različne skupine zdravstvenih delavcev imajo različne pristopne pravice. Na primer administrativni delavec v sprejemni pisarni sme dostopati le do administrativnih podatkov, medtem ko lahko zdravnik in farmacevt bereta tudi podatke o vam izdanih zdravilih. Celotno shemo pooblastil različnih skupin zdravstvenih delavcev do podatkov je odobrila Komisija RS za medicinsko etiko. Upravljavci zbirk podatkov vodijo evidenco vseh dostopov do vaših podatkov v skladu z veljavnimi predpisi.

ZZZS izda kartico zdravstvenega zavarovanja osebi, ko ji je prvič priznana lastnost zavarovane osebe oziroma osebi, ko je v skladu s pravnim redom EU oziroma mednarodno pogodbo z njo izenačena glede uveljavljanja pravic iz zakona, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

Za prvo izdajo kartice ni potrebno oddati vloge, ker jo ZZZS izda samodejno ob prvi prijavi osebe v obvezno zdravstveno zavarovanje. Vendar pa je eden izmed pogojev za naročilo kartice naslov stalnega ali začasnega prebivališča v RS, na katerega ZZZS zavarovancu pošlje kartico in začasno potrdilo, ki nadomešča kartico do njene izdaje. Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu v 9. členu določa, da se za izdajo kartice uporabljajo podatki iz evidenc ZZZS. Zavarovancem, ki nimajo stalnega ali začasnega prebivališča v RS, se zato kartica samodejno ne more izdati.

Če v Sloveniji nimate prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča, morate za namen izdaje kartice prijavno-odjavni službi ZZZS sporočiti podatek o naslovu za pošiljanje, to je naslovu v Republiki Sloveniji, na katerega se vam pošljeta začasno potrdilo in kartica. Za prevzem lahko pooblastite tudi drugo osebo.

Če delavca v obvezna zavarovanja prijavlja delodajalec, lahko delavec kot naslov za pošiljanje določi naslov delodajalca in/ali pooblasti delodajalca oziroma osebo pri delodajalcu za prevzem kartice. Delavec lahko v ta namen ob podpisu pogodbe o zaposlitvi podpiše tudi izjavo o naslovu za pošiljanje kartice, ki jo nato delodajalec priloži v postopku prijave delavca na obrazcu M-1 preko portala SPOT.

Uporabite lahko obrazec Izjava o naslovu za pošiljanje kartice zdravstvenega zavarovanja

Podrobnejše informacije prejmete na najbližji izpostavi ali območni enoti ZZZS. Kontaktni podatki območnih enot ZZZS

Če želite več informacij o kartici zdravstvenega zavarovanja ali imate kakšne težave pri njeni uporabi, nas lahko pokličete na tel. št. 01 30 77 300, ali pa nam pošljete vprašanje na: kzz@zzzs.si 

Zloženka o kartici zdravstvenega zavarovanja