Pogosta vprašanja in odgovori glede potnih stroškov

Ali lahko uveljavljam potne stroške brez listine »Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov – spremstva«?

Pravico do potnih stroškov lahko uveljavite samo na podlagi listine »Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov – spremstva«, ki jo izda zdravnik in na kateri ste potrdili obiske pri izvajalcu.

 

Zdravnik mi ne izda listine za uveljavljanje potnih stroškov, saj bi zdravstvene storitve lahko opravil v svojem kraju bivanja. Ali zdravnik ravna pravilno?

Do potnih stroškov oz. izdaje listine za uveljavljanje potnih stroškov ste upravičeni, če zaradi uveljavljanja pravice do zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji potujete k zdravniku ali izvajalcu v drug kraj, ker v kraju vašega stalnega prebivališča ali vaše zaposlitve ni zdravnika ali ustreznega izvajalca. Če je zdravnik ugotovil, da bi storitve lahko opravili v svojem kraju bivanja, do potnih stroškov k izvajalcu izven vašega kraja prebivališča niste upravičeni. Odločitev vašega zdravnika je pravilna.

 

Zdravnik ne ve, v katerem kraju je najbližji izvajalec, ki bi zdravstveno storitev lahko opravil in mi zato ne izda listine za uveljavljanje potnih stroškov. Kaj predlagate?

Zdravnik na listini »Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov – spremstva« v rubriko »Najbližji ustrezni izvajalec je v kraju _______« zapiše kraj izvajalca, ki bi vam lahko zagotovil zdravstvene storitve, na katere ste napoteni in je najbližji kraju vašega prebivališča v Republiki Sloveniji, če je z njim seznanjen.

Če zdravnik ne ve, v katerem kraju, ki je najbližji kraju vašega prebivališča v Republiki Sloveniji, bi lahko opravili zdravstvene storitve, namesto kraja izvajalca zapiše, na katero zdravstveno storitev pri napotnem zdravniku določene vrste specialnosti ste napoteni. V takem primeru kraj najbližjega izvajalca ugotavljamo na ZZZS v okviru obravnave vaše vloge za povračilo potnih stroškov.

Pridobil sem listino za uveljavljanje potnih stroškov do najbližjega izvajalca, čeprav se zdravim pri izvajalcu, ki ni najbližji. Ali je to pravilno?

Pravica do potnih stroškov je do izvajalca, ki je najbližji kraju vašega prebivališča v Republiki Sloveniji. Če izberete specialista, ki ni najbližji kraju vašega prebivališča, vam ZZZS ne povrne potnih stroškov za potovanja k temu specialistu. Na listini potrdite obiske, ZZZS pa vam lahko prizna potne stroške le do najbližjega izvajalca.

 

Ali mi pripadajo potni stroški do izvajalca, kjer bom najhitreje na vrsti?

Kot zavarovana oseba imate pravico do potnih stroškov le do izvajalca, ki je najbližji kraju vašega prebivališča, ne glede na čakalne dobe.

Imam prijavljeno začasno prebivališče in me zanima, ali sem upravičen do povračila potnih stroškov od naslova svojega začasnega prebivališča?

Potni stroški se obračunajo od prebivališča, ki je zapisano na listini »Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov – spremstva«. Zdravnik, ki izda listino, izbere naslov iz podatkov uradnih naslovov in upošteva pri izdaji listine naslov, s katerega dejansko potujete k izvajalcu zdravstvene storitve. Zdravnik lahko pri izdaji listine upošteva vaš začasni naslov.

 

Imam prijavljeno začasno prebivališče, vendar se v času bolezni dejansko nahajam na naslovu svojega stalnega prebivališča. Ali imam pravico do povračila stroškov iz naslova stalnega prebivališča?

Potni stroški se obračunajo od prebivališča, ki je zapisano na listini »Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov – spremstva«. Zdravnik, ki izda listino, izbere naslov iz podatkov uradnih naslovov in upošteva pri izdaji listine naslov, s katerega dejansko potujete k izvajalcu zdravstvene storitve. Zdravnik lahko pri izdaji listine upošteva vaš stalni naslov.

Zdravim se pri specialistu zaradi poškodbe izven dela. Ali sem upravičen do potnih stroškov?

Zavarovane osebe niso upravičene do potnih stroškov, kadar uveljavljajo specialistične storitve zaradi poškodbe izven dela. Izjema so otroci, učenci in študenti, ki se redno šolajo, vendar največ do konca šolskega oziroma študijskega leta, v katerem dopolnijo 26 let ter otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

 

Odobreno imam zdraviliško zdravljenje z odločbo ZZZS. Zanima me, ali sem upravičen do potnih stroškov?

V kolikor imate odobreno zdraviliško zdravljenje, ki je nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja zaradi bolezni ali poškodbe pri delu (to je navedeno v odločbi o odobrenem zdraviliškem zdravljenju), ste do potnih stroškov upravičeni, in sicer do kraja zdravilišča, ki je določen v odločbi ZZZS.

Do potnih stroškov niste upravičeni:

 • če uveljavljate zdraviliško zdravljenje, ki je nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja zaradi poškodbe izven dela;
 • če uveljavljate zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja.

Izjema so otroci, učenci in študenti, ki se redno šolajo, vendar največ do konca šolskega oziroma študijskega leta, v katerem dopolnijo 26 let ter otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

 

Zaradi zobno-protetičnega zdravljenja moram potovati v drug kraj, izven kraja mojega prebivališča. Ali sem upravičen do povračila potnih stroškov?

Zavarovane osebe niso upravičene do potnih stroškov, kadar uveljavljate pravico do zobno-protetičnega zdravljenja. Izjema so otroci, učenci in študenti, ki se redno šolajo, vendar največ do konca šolskega oziroma študijskega leta, v katerem dopolnijo 26 let ter otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Izjema je tudi v primeru, ko uveljavljate pravico do zdravljenja ustnih in zobnih bolezni.

 

Zaradi izdaje zdravila/medicinskega pripomočka moram potovati v drug kraj, izven kraja mojega prebivališča. Ali sem upravičen do povračila potnih stroškov?

Zavarovane osebe niso upravičene do potnih stroškov, kadar zaradi izdaje zdravila ali medicinskega pripomočka potujejo v drug kraj.

Ali imam pravico do potnih stroškov, če storitve opravljam v samoplačniški ambulanti?

V takem primeru nimate pravice do povračila potnih stroškov, za stroške potovanja ste prav tako samoplačnik.

Zdravim se v kraju ______, pri več različnih izvajalcih. Ali sem upravičen do potnih stroškov v zvezi s potovanji k vsem izvajalcem?

Osebni zdravnik odloči o pravici do potnih stroškov z izdajo listine »Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov – spremstva.« Na listini zdravnik izpolni tudi rubriko z navedbo kraja najbližjega izvajalca. Praviloma se izda ena listina za enega izvajalca, torej vam bi moral zdravnik v primeru, če potujete k različnim izvajalcem, izdati listino za vsakega izvajalca posebej.

Če boste na eni listini potrdili obiske pri različnih izvajalcih, bodo na ZZZS potrditve pri obračunu potnih stroškov sicer upoštevane, vendar bo za vsakega izvajalca posebej še ugotavljano, ali je najbližji ustrezni izvajalec.

Ali imam v okviru pravice do potnih stroškov pravico tudi do dnevnic za prehrano?

Pravico do dnevnic za prehrano imate, če ste zaradi uveljavljanja zdravstvenih storitev odsotni z doma nad 12 do 24 ur in vam v tem času ni bila zagotovljena prehrana v okviru zdravstvene storitve. Čas trajanja storitve mora biti razviden iz potrditve na listini »Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov – spremstva«.

Kdo ugotovi potrebo po spremstvu?

Potrebo po spremstvu ugotovi zdravnik, ki odloča o pravici do potnih stroškov. Pravico do spremstva zapiše na listino »Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov – spremstva« v rubriko »Pravica do spremstva«.

 

Kdaj sem kot odrasla oseba upravičen do spremstva?

Do spremstva ste upravičeni, če zaradi svojega zdravstvenega stanja niste sposobni sami potovati in ste napoteni k izvajalcu izven kraja prebivališča. O tem odloči zdravnik, ki to zapiše na listino »Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov – spremstva«.

 

Kdaj imajo otroci pravico do spremstva?

Pravico do spremstva imajo vedno:

 • otroci do 15. leta starosti,
 • težje ali težko duševno prizadete ali težje ali težko telesno prizadete zavarovane osebe do 18. leta starosti. 

Otroci po 15. letu starosti in težje ali težko duševno prizadete ali težje ali težko telesno prizadete zavarovane osebe po 18. letu starosti imajo pravico do spremstva, kadar zaradi svojega zdravstvenega stanja niso sposobne same potovati in so napotene k izvajalcu izven kraja prebivališča (enako kot odrasla oseba).

O pravici do spremstva odloči zdravnik tako, da na listini »Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov – spremstva« izpolni rubriki »Pravica do spremstva« in »Razlog za spremstvo«.

 

Kdo me lahko spremlja na poti k izvajalcu zdravstvene storitve? 

Spremljevalec na poti je lahko kdorkoli: ožji ali širši družinski član, prijatelj, znanec, sosed…

 

Kaj je v primerjavi z upravičenostjo do potnih stroškov drugače, če imam ugotovljeno pravico do spremstva?

 • če potujete z avtomobilom

Spremljevalec ima pravico do povračila potnih stroškov tudi, ko potuje sam od izvajalca, h kateremu vas je spremljal, za najkrajšo razdaljo od izvajalca do vašega prebivališča, in ko potuje k izvajalcu po vas, za najkrajšo razdaljo od vašega prebivališča do izvajalca, če boste hospitalizirani in obravnava ne bo opravljena v istem dnevu.

 • če potujete z javnim prevoznim sredstvom

Spremljevalec ima pravico do povračila prevoza z javnim prevoznim sredstvom tudi, ko potuje sam od izvajalca, h kateremu vas je spremljal, in ko potuje k izvajalcu po vas, če boste hospitalizirani.

 • če odsotnost z doma traja več kot 12 ur

V primeru odsotnosti z doma več kot 12 ur imata oba s spremljevalcem pravico do izplačila dnevnic za prehrano, če prehrana ni bila zagotovljena v okviru zdravstvene storitve.

 

Kako se obračunajo potni stroški, če s spremljevalcem potujem na pregled z osebnim avtomobilom?

Če ste potovali z osebnim avtomobilom, imate pravico do povračila prevoznih stroškov v višini kilometrine, to je 10 % cene litra neosvinčenega motornega bencina (95 oktanov), veljavne v času potovanja, na kilometer opravljene poti. Upošteva se najkrajša razdalja od kraja prebivališča do najbližjega izvajalca po Google Maps:

https://www.google.com/maps

Obračun prevoznih stroškov za potovanja, opravljena v istem mesecu, se zmanjša za 3 % minimalne plače*, veljavne v mesecu opravljenega potovanja. 

Pri potovanju na dnevno obravnavo (ambulantni pregled, dnevna hospitalizacija) z osebnim avtomobilom in spremljevalcem, je obračun kilometrine enak, kot če bi potovali brez spremljevalca.

 

Kako se obračunajo potni stroški, če s spremljevalcem potujem k izvajalcu na sprejem v bolnišnico in bom nekaj dni hospitaliziran?

Za dan sprejema v bolnišnico in za dan odpusta iz bolnišnice, kar potrdi izvajalec na listini »Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov – spremstva«, se priznajo potni stroški tudi za poti, ko spremljevalec potuje sam od izvajalca in do izvajalca, h kateremu je spremljal zavarovano osebo.

 • prevoz z osebnim avtomobilom

prizna se kilometrina še za razdaljo od izvajalca do prebivališča zavarovane osebe na dan sprejema v bolnišnico in kilometrina tudi za razdaljo od prebivališča zavarovane osebe do izvajalca na dan odpusta iz bolnišnice;

 • prevoz z javnim prevoznim sredstvom (če so priložene vozovnice)

priznajo se stroški javnega prevoza od izvajalca do prebivališča zavarovane osebe na dan sprejema v bolnišnico in stroški javnega prevoza od prebivališča zavarovane osebe do izvajalca na dan odpusta iz bolnišnice.

 

Kako se obračunajo potni stroški, če moj spremljevalec prebiva na drugem naslovu?

Potni stroški se vedno obračunajo od kraja prebivališča zavarovane osebe, ki ima pravico do potnih stroškov.

 

Ali ima tudi moj spremljevalec pravico do dnevnic za prehrano?

Dnevnica je zagotovljena tako vam kot spremljevalcu, če ste zaradi uveljavljanja storitev pri izvajalcu v drugem kraju odsotni od doma nad 12 do 24 ur in vam ni zagotovljena prehrana v okviru zdravstvene storitve.

 

Ali mojemu spremljevalcu pripada povračilo stroškov prehrane in bivanja v okviru pravice do potnih stroškov?

Povračilo stroškov prehrane in bivanja v drugem kraju pripada tudi osebi, ki je določena zavarovani osebi za spremstvo, če so izpolnjeni določeni pogoji (odsotnost od doma od 12 do 24 ur, nujnost bivanja v drugem kraju).

Ali moram sproti potrjevati obiske pri izvajalcu zdravstvene storitve?

Praviloma je treba pri izvajalcu zdravstvene storitve obiske potrjevati sproti oziroma se potrditve pridobivajo v skladu z dogovorom pri izvajalcu zdravstvene storitev.

 

Ali lahko pri izvajalcu zdravstvene storitve prosim, da mi potrdijo obiske za nazaj in za koliko nazaj?

Praviloma je treba pri izvajalcu zdravstvene storitve obiske potrjevati sproti. V kolikor vam bodo pri izvajalcu pripravljeni potrditi poti tudi za nazaj, bodo na ZZZS te potrditve pri obravnavi vaše vloge upoštevane. Upoštevana so lahko potovanja za največ pet let nazaj, starejši datumi zastarajo.

 

Nimam potrjenih vseh obiskov pri izvajalcu zdravstvene storitve, ali lahko na ZZZS sami pridobite podatke o storitvah in jih upoštevate pri obračunu potnih stroškov?

Za obračun potnih stroškov so potrebne potrditve datumov opravljenih obravnav na listini. V kolikor teh niste pridobili, lahko prosite izvajalca za potrditev datumov za nazaj. V nasprotnem primeru vam potnih stroškov na ZZZS ne bodo obračunani.

 

Za koliko poti velja ena listina?

Listina »Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov – spremstva« ima rubrike, namenjene za potrjevanja na sprednji in zadnji strani. Listina je porabljena, ko bo na njej zmanjkalo prostora za potrjevanje.

 

Kako se potrdi listina, če želim uveljaviti dnevnice za prehrano?

Listina »Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov – spremstva« ima rubrike, namenjene za potrjevanja na sprednji in zadnji strani: »Datum pregleda«, »Ura pregleda« in »Porabil ur«.  Da ste do dnevnic za prehrano upravičeni, vam mora izvajalec na listini izpolniti vse navedene rubrike in vpis potrditi z žigom in podpisom.

 

Ali lahko na eni listini potrdim obiske pri več izvajalcih?

Ena listina je namenjena za potrjevanje pri enem izvajalcu.

Če se zdravite pri več izvajalcih hkrati, se o vsakem izvajalcu posebej odloča o pravici do potnih stroškov, zato je treba pridobiti pri zdravniku listino za vsakega izvajalca posebej. Če boste kljub temu potrdili na isti listini obiske pri različnih izvajalcih, bo na ZZZS o pravici do povračila potnih stroškov odločeno v upravnem postopku in vam bo izdana odločba. 

Kako lahko pri ZZZS uveljavim povračilo potnih stroškov?

Povračilo potnih stroškov uveljavite pri ZZZS na podlagi vloge in listine »Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov – spremstva«, ki ste jo predhodno že prejeli pri vašem zdravniku ter na listini potrdili obiske pri izvajalcu zdravstvene storitve, kamor ste potovali.

Vlogo posredujete na naslednje načine:

 • z elektronsko vlogo, za katero ne potrebujete digitalnega potrdila za elektronsko podpisovanje, na spletni strani ZZZS pri eStoritve, eVloge;
 • s tiskanim obrazcem za uveljavljanja potnih stroškov, ki je objavljen na spletni strani ZZZS ali z vlogo, ki jo lahko sestavite sami - vloga se odda osebno na ZZZS, pošlje po pošti ali po elektronski pošti na e-naslove območnih enot.

V vlogi se obvezno navede številka bančnega računa za nakazilo in naziv banke ter se priloži listina Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov – spremstva (original, obojestranska kopija ali kot obojestransko skeniran dokument).

V kolikor uveljavljate povračilo stroškov javnega prevoza, priložite vozne karte ali drugo ustrezno dokazilo o plačilu javnega ali avtotaksi prevoza.

Vlogo posredujte na vam najbližjo območno enoto ali izpostavo ZZZS.

 

Kje dobim pisno vlogo za uveljavljanje povračila potnih stroškov?

Vloga je dosegljiva na spletni strani ZZZS:

https://zavarovanec.zzzs.si/denarna-nadomestila/povracilo-potnih-stroskov/

Vloge so pripravljene za izpolnitev tudi na območnih enotah in izpostavah ZZZS.

 

Kaj moram priložiti k vlogi za povračilo potnih stroškov?

K vlogi priložite listino »Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov – spremstva«, ki ste jo predhodno že prejeli pri vašem zdravniku in na listini potrdili obiske pri izvajalcu zdravstvene storitve, kamor ste potovali.

 

Za koliko let nazaj lahko vložim za povračilo potnih stroškov?

Uveljavljanje pravice do povračila potnih stroškov v skladu z veljavnimi predpisi zastara v petih letih od dneva opravljenega potovanja.

Kako so obračunani potni stroški, če potujem sam z osebnim avtomobilom?

Če ste potovali z osebnim avtomobilom, imate pravico do povračila prevoznih stroškov v višini kilometrine, to je 10 % cene litra neosvinčenega motornega bencina (95 oktanov), veljavne v času potovanja, na kilometer opravljene poti. Upošteva se najkrajša razdalja od kraja prebivališča do najbližjega izvajalca po Google Maps:

https://www.google.com/maps

Obračun prevoznih stroškov za potovanja, opravljena v istem mesecu, se zmanjša za 3 % minimalne plače*, veljavne v mesecu opravljenega potovanja. 

Koliko znaša znesek, do katerega se potni stroški v enem koledarskem mesecu ne vračajo?

Znesek, do katerega se potni stroški zavarovane osebe v enem koledarskem mesecu ne vračajo, je določen v višini 3 % minimalne plače, veljavne v mesecu opravljenega potovanja. Mesečni odbitek od 1. 1. 2024 dalje znaša 37,62 EUR.

 

Ali so povrnjeni tudi stroški za gorivo, če priložim račun za gorivo?

Pri obračunu potnih stroškov, opravljenih z osebnim avtomobilom, ste upravičeni do povračila stroškov kilometrine – to je 10 % cene litra neosvinčenega motornega bencina (95 oktanov), veljavne v času potovanja. Stroškov goriva ni treba dokazovati po računu in jih ZZZS ne povrne po računu. 

 

Ali so povrnjeni tudi stroški parkirnine, če priložim račun za parkirnino?

Pri obračunu potnih stroškov, opravljenih z osebnim avtomobilom, ste upravičeni do povračila stroškov kilometrine – to je 10 % cene litra neosvinčenega motornega bencina (95 oktanov), veljavne v času potovanja. Stroškov parkirnine ZZZS ne povrne, tudi ne v primeru priloženih računov za parkirnino.

 

Kako so obračunani potni stroški, če potovanje opravim s taksijem?

Če ste potovali z avtotaksi prevozom, se povračilo opravi v višini cene le-tega, kot izhaja iz dokazila o njegovem plačilu, vendar ne več kot bi znašala kilometrina – to je 10 % cene litra neosvinčenega motornega bencina (95 oktanov), veljavne v času potovanja.

Obračun prevoznih stroškov za potovanja, opravljena v istem mesecu, se zmanjša za 3 % minimalne plače, veljavne v mesecu opravljenega potovanja, kar od 1. 1. 2024 dalje znaša 37,62 EUR. 

 

Kako so obračunani potni stroški, če potovanje opravim z javnim prevoznim sredstvom?

Če ste potovali z javnim prevoznim sredstvom (avtobusom, vlakom), se vam prevozni stroški povrnejo v višini cene javnega prevoza, kot izhaja iz vozne karte ali drugega dokazila o njegovem plačilu.

Obračun prevoznih stroškov za potovanja, opravljena v istem mesecu, se zmanjša za 3 % minimalne plače, veljavne v mesecu opravljenega potovanja, kar od 1. 1. 2024 dalje znaša 37,62 EUR. 

 

Potovanje sem opravil z javnim prevoznim sredstvom (avtobusom, vlakom), vendar nimam vseh dokazil o plačilu javnega prevoza.

Če ste potovali z javnim prevoznim sredstvom, se prevozni stroški povrnejo v višini cene javnega prevoza, kot izhaja iz vozne karte ali drugega dokazila o njegovem plačilu. Če za določene poti ne boste priložili voznih kart, vam bomo pri povračilu za te poti priznali kilometrino za najkrajšo razdaljo med prebivališčem in izvajalcem.

 

Za zdravstveno storitev sem bil od doma odsoten več kot 12 ur, kakšna je višina dnevnic za prehrano?

Če izkažete odsotnost z doma več kot 12 ur, ste upravičeni tudi do povračila stroškov prehrane. Dnevnica v višini, ki se izplačuje javnim uslužbencem v organih državne uprave, se izplača za 24 ur, ob upoštevanju njene vrednosti na posamezen dan odsotnosti. Dnevnica za potovanje, ki traja več kot 12 ur, znaša trenutno 25,79 evra (podatek velja od 1. 1. 2024).

Otroci, stari do sedem let, imajo pravico do povračila stroškov v višini polovice zneska navedene dnevnice.

 

Ali so povrnjeni stroški nastanitve (za nočitev in bivanje) v drugem kraju?

Do povračila stroškov nastanitve za nočitev med potovanjem in bivanjem v drugem kraju ste upravičeni, če morate zaradi napotitve k izvajalcu bivati v drugem kraju.

 

V kakšni višini se povrnejo stroški nastanitve v drugem kraju?

Stroški nastanitve za prenočitev v drugem kraju se zagotavljajo v višini dejanskih stroškov, vendar ne več kot znaša trikratna vrednost dnevnice, ki se izplačuje javnim uslužbencem v organih državne uprave.

Otroci, stari do sedem let, imajo pravico do povračila stroškov nastanitve v višini polovice zneska navedene dnevnice.

 

Ali lahko opravite obračun potnih stroškov, še preden vložim zahtevo za povračilo, če vas to prosim?

Obračun potnih stroškov opravimo na podlagi popolne vloge, informativnih obračunov ne opravljamo. Nekaj primerov obračunov je objavljenih na spletni strani ZZZS:

zavarovanec.zzzs.si/denarna-nadomestila/povracilo-potnih-stroskov/

 

Na svojem bančnem računu sem opazil nakazilo potnih stroškov, prosim za pojasnilo.

Po nakazilu potnih stroškov na bančni račun vam bomo s strani ZZZS po pošti posredovali še pisno Obvestilo o nakazilu s pojasnilom obračuna.

 

Prejel sem pisno Obvestilo o nakazilu in ne razumem načina obračuna.

Za popolno obrazložitev obračuna potnih stroškov lahko v 8 dneh pisno zahtevate izdajo odločbe. Zahtevo za izdajo odločbe posredujete po pošti ali elektronski pošti ali jo oddate osebno na ZZZS. V dopisu obvezno navedite številko zadeve, za katero zahtevate izdajo odločbe.

 

Prejel sem Obvestilo o nakazilu in se ne strinjam z višino povračila. Rad bi se pritožil.

Če se z obračunom potnih stroškov ne strinjate, lahko zahtevate izdajo odločbe, v kateri vam bo pojasnjen postopek obračuna. Zahtevo za izdajo odločbe lahko posredujete po navadni ali elektronski pošti. V dopisu obvezno navedite številko zadeve, za katero zahtevate izdajo odločbe. Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, je v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku možno vložiti pritožbo.

 

Iz Obvestila o nakazilu razberem, da ste mi priznali izplačilo za manj kilometrov, kot sem jih opravil.    

Potni stroški se obračunajo za razdaljo po najkrajši poti do naslova najbližjega izvajalca. Za izračun razdalje se uporabi aplikacija Google Maps:

https://www.google.com/maps

Če se z obračunom potnih stroškov ne strinjate, lahko zahtevate izdajo odločbe, v kateri vam bo pojasnjen postopek obračuna. Zahtevo za izdajo odločbe lahko posredujete po navadni ali elektronski pošti. V dopisu obvezno navedite številko zadeve, za katero zahtevate izdajo odločbe.

 

Prejel sem Obvestilo o nakazilu, iz katerega je razvidno nakazilo v višini 0,00 EUR. Kaj to pomeni?

Obračun prevoznih stroškov se za potovanja, opravljena v istem mesecu, zmanjša za 3 % minimalne plače, veljavne v mesecu opravljenega potovanja, kar od 1. 1. 2024 dalje znaša 37,62 EUR. Do te višine se potni stroški ne povrnejo, zato do izplačila ne pride. Do povračila potnih stroškov ste upravičeni, vendar se le-ti niso izplačali, saj je bil znesek, do katerega se potni stroški ne vračajo, višji, kot je znašal obračun.

 

Prejel sem Obvestilo o nakazilu in ne vem, zakaj tako nizko povračilo.

Pojasnilo je delno navedeno v samem obvestilu. Prav tako je iz obvestila razvidno, za katere dneve so priznani potni stroški in da je pri izplačilu upoštevan odbitek v višini 3 % minimalne plače, veljavne v mesecu opravljenega potovanja. Do te višine se potni stroški ne povrnejo, zato je povračilo potnih stroškov v vašem primeru tako nizko.

Če želite dodatno pojasnilo k obračunu, lahko na ZZZS posredujete pisno sporočilo, da zahtevate izdajo odločbe. V tem primeru vam bo izdana odločba s polno obrazložitvijo obračuna potnih stroškov.

 

Moj znanec je tudi uveljavljal potne stroške, hodila sva k istemu izvajalcu, pa je izplačilo potnih stroškov različno. Kako je to možno?

Višina povračila je lahko različna, tudi če ste hodili k istemu izvajalcu kot vaš znanec, saj so lahko razlike v izmerjeni razdalji glede na prebivališče, lahko je prišlo do razlike zaradi števila poti, opravljenih v istem mesecu zaradi mesečnih odbitkov, ali pa je bila razlika v višini cene bencina, veljavne v času potovanja.

Če želite obrazložitev izračuna potnih stroškov, lahko zahtevate izdajo odločbe. Zahtevo za izdajo odločbe lahko posredujete po navadni ali elektronski pošti. V dopisu obvezno navedite številko zadeve, za katero zahtevate izdajo odločbe.

 

Prejel sem Obvestilo o nakazilu in niste upoštevali stroškov parkirnine, čeprav sem vam priložil račune.

Pri obračunu potnih stroškov, opravljenih z osebnim avtomobilom, je s strani ZZZS obračunana kilometrina – to je 10 % cene litra neosvinčenega motornega bencina (95 oktanov), veljavne v času potovanja. Stroškov parkirnine ZZZS ne povrne, tudi ne v primeru priloženih računov za parkirnino.

 

Zakaj ste pri obračunu potnih stroškov upoštevali odbitek v višini 3 % minimalne plače, če nisem zaposlen?

Vse zavarovane osebe, ne glede na status, imajo pri obračunu potnih stroškov upoštevan odbitek v tej višini. Tudi če niste zaposleni, se potni stroški v enem koledarskem mesecu do te višine ne povrnejo, zato je pri obračunu razviden ta odbitek.

 

Prejel sem odločbo glede povračila potnih stroškov in se z njo ne strinjam. Kaj lahko storim?

Če se ne strinjate z odločbo, se lahko zoper odločbo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku pritožite. Pritožba se vloži v skladu s poukom o pravnem sredstvu, ki je naveden v odločbi.