Pogosta vprašanja in odgovori glede izbire in zamenjave osebnega zdravnika

Kateri so še prosti zdravniki? Kje najdem seznam prostih zdravnikov?

Seznam zdravnikov, ki jih lahko izberete, ZZZS dnevno objavlja na spletni strani zzzs.si

Seznami zdravnikov - Portal za zavarovance (zzzs.si)

Seznam zdravnikov, ki si jih lahko izberete, in njihov delovni čas mora biti v zdravstvenem zavodu ali pri zasebnem zdravniku objavljen na vidnem mestu v zdravstveni ordinaciji oziroma čakalnici ter na njihovi spletni strani.

Če imajo v zdravstvenem domu organizirano ambulanto za neopredeljene osebe, lahko izberete to ambulanto, če nimate izbranega osebnega zdravnika. V tem primeru izberete ambulanto (in ne zdravnika).

Kaj naj naredim, če ni prostega zdravnika?

Kadar v kraju ni prostega zdravnika, lahko izberete ambulanto za neopredeljene osebe, če je ta organizirana. Ambulanto za neopredeljene osebe (v tem primeru se izbira izvede na ambulanto in ne na zdravnika) lahko izberejo samo zavarovane osebe, starejše od 19 let, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika v splošni dejavnosti.

Osebnega zdravnika bi si lahko izbrali tudi v drugem kraju, vendar v tem primeru niste upravičeni do povračila potnih stroškov (povezanih s to izbiro) in zdravnik bi takšno izbiro lahko odklonil, če bi presodil, da zaradi oddaljenosti svojih nalog ne more uspešno opravljati.

Izbrani osebni zdravnik je lahko tudi specializant s področja družinske medicine, pediatrije ali ginekologije in porodništva, ki opravlja četrto leto specializacije iz družinske medicine oziroma zadnje leto specializacije iz pediatrije ali iz ginekologije in porodništva, če specializant s tem soglaša. V tem primeru njegov mentor v svoji oceni potrdi, da je glede na delovne pogoje in obremenjenost sposoben zagotoviti mentorstvo tudi v primeru opredeljenih pacientov za specializanta ter da je specializant pridobil ustrezno znanje, izkušnje in veščine za samostojno opravljanje del izbranega osebnega zdravnika.

Seznam zdravnikov, ki si jih lahko izberete, in njihov delovni čas mora biti v zdravstvenem zavodu ali pri zasebnem zdravniku objavljen na vidnem mestu v zdravstveni ordinaciji oziroma čakalnici ter na njihovi spletni strani.

Seznam zdravnikov, ki še sprejemajo nove paciente, je dostopen tudi na spletni strani zzzs.si in se vsakodnevno posodablja.

Seznami zdravnikov - Portal za zavarovance (zzzs.si)

 

Zakaj ne morem izbrati ambulante za neopredeljene osebe?

Ambulante za neopredeljene osebe ne morete izbrati, kadar imate veljavno izbiro pri svojem osebnem zdravniku in vaš osebni zdravnik ni trajno odsoten (ali ta ambulanta ni organizirana).

Ambulante za neopredeljene osebe organizirajo javni zdravstveni zavodi, na območju katerih je pomanjkanje osebnih zdravnikov (specialisti splošne oziroma družinske medicine) in ni zdravnika, ki bi ga zavarovane osebe lahko izbrale. To ambulanto lahko torej izberejo zavarovane osebe, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika (sploh nimajo veljavne izbire) ali pa je njihov izbrani osebni zdravnik trajno odsoten).

 

Ali v ambulantah za neopredeljene velja kakršna koli omejitev glede geografske pripadnosti po bivališču zavarovane osebe (občina)? Ali so ambulante za neopredeljene namenjene tudi zavarovanim osebam iz drugih, na primer bolj oddaljenih krajev? Kako bo delovala v praksi določba, da v ambulantah ni omejitev izbir?

Na spletni strani Ministrstva za zdravje je sicer navedeno, da se zavarovana oseba praviloma zglasi v ambulanti za neopredeljene v tistem zdravstvenem domu, kjer je imela izbranega osebnega zdravnika, saj je tam tudi vsa njena zdravstvena dokumentacija. Iz tega je sklepati, da gre za neke vrste usmeritev za zavarovane osebe, nikakor pa za prepoved, da bi se zavarovane osebe odločale za ambulante za neopredeljene izven kraja svojega prebivanja (lahko, da v njihovem kraju ne bo organizirane ambulante).

 

Ali se lahko zavarovana oseba, ki je sicer starejša od 19 let, vendar ima izbranega otroškega osebnega zdravnika (šifra VZD 327009), opredeli na ambulanto za neopredeljene?

Ambulante za neopredeljene osebe se lahko vzpostavijo zgolj pri ambulantah splošne/družinske medicine, ne pa tudi na področju pediatrije, ginekologije, zobozdravstva. Zavarovana oseba se lahko opredeli na ambulanto za neopredeljene, če je starejša od 19 let in je brez splošnega osebnega zdravnika.

Oseba, starejša od 19 let, ki ima izbranega otroškega osebnega zdravnika, se ne šteje kot oseba brez osebnega splošnega zdravnika. Nedopustno je, da bi pediatri priporočali oziroma napotovali ali pritiskali na svoje paciente, da se opredelijo v ambulanti za neopredeljene.

 

Ali lahko zavarovana oseba, ki se ne more opredeliti v ambulanti za neopredljene, ker ima izbranega osebnega zdravnika, ki je bodisi začasno odsoten ali pa tudi trajno odsoten, vendar izvajalec podatka o trajni odsotnosti še ni sporočil ZZZS (da bi lahko na ZZZS ta podatek evidentirali v ustrezno evidenco in bi se posledično štelo, da je oseba brez osebnega zdravnika), uveljavlja zdravstvene storitve v ambulanti za neopredeljene?

Menimo, da ne, saj mora za takega zdravnika izvajalec zagotoviti ustrezno nadomeščanje. V skrajnem primeru lahko zdravnik, ki nadomešča, v ambulanti za neopredeljene opravi tudi storitve za paciente zdravnika, ki ga nadomešča, vendar morajo biti storitve evidentirane ločeno od storitev za paciente, opredeljene v ambulanti za neopredeljene.

Otrok po dopolnjenem 19. letu starosti bi si moral izbrati osebnega zdravnika za odrasle, pa ne najde nobenega prostega zdravnika.

V primeru, da otrok po dopolnjenem 19. letu starosti ne najde kot izbranega osebnega zdravnika specialista splošne oziroma družinske medicine, ostaja do podpisa nove izbire njegov osebni zdravnik dosedanji izbrani zdravnik (specialist pediater ali specialist šolske medicine).

Seznam zdravnikov, ki še sprejemajo nove paciente, je dostopen na spletni strani zzzs.si in se vsakodnevno posodablja.

Seznami zdravnikov - Portal za zavarovance (zzzs.si)

 

 

Izbira osebnega zdravnika v primeru, če zavarovana oseba prebiva v drugi državi?

Praviloma si oseba izbere osebnega zdravnika v kraju bivanja, lahko izbere osebnega zdravnika tudi v kraju zaposlitve ali v drugem kraju, če zdravnik presodi, da ji bo lahko zagotavljal vse zdravstvene storitve, za katere je pooblaščen.

Mogoča je tudi ureditev prijave na ozemlju države bivanja, kar osebi omogoči uveljavljanje pravic v kraju bivanja v drugi državi. Več informacij boste našli na spletni strani www.zzzs.si oziroma na spletni  povezavi: Stalno bivanje v tujini - Portal za zavarovance (zzzs.si)

Kako lahko prekinem izbiro?

Izbiro lahko prekinete tako, da podpišete kot listino novo Izjavo o izbiri pri drugem zdravniku. Z zabeleženjem nove izbire v informacijski sistem ZZZS se predhodna izbira prekine.

V primeru zamenjave osebnega zdravnika si vašo medicinsko dokumentacijo neposredno izmenjata vaš predhodni zdravnik in novo izbrani zdravnik.

Če od predhodne izbire osebnega zdravnika še ni preteklo 1 leto, boste morali navesti razlog zamenjave osebnega zdravnika (preselitev, nezaupanje, odsotnost…).

Prekinitev izbire osebnega zdravnika lahko izvedete tudi tako, da pri pooblaščeni osebi na območni enoti ZZZS ali izpostavi ZZZS podpišete zahtevo za prekinitev izbire ali svojo zahtevo (z datumom, podpisom in razlogom) pošljete na ZZZS.

 

Ali je potreben podpis izjave za prekinitev izbire?

Izbira se prekine, ko podpišete novo izbiro pri drugem zdravniku in se ta zabeleži v informacijskem sistemu ZZZS.

Prekinitev izbire osebnega zdravnika lahko izvedete tudi tako, da pri pooblaščeni osebi na območni enoti ZZZS ali izpostavi ZZZS podpišete zahtevo za prekinitev izbire ali svojo zahtevo (z datumom, podpisom in razlogom) pošljete na ZZZS.

Ali lahko zamenjam osebnega zdravnika pred potekom 1 leta?

Da, predhodna izbira se prekine takrat, ko podpišete izjavo o izbiri pri novem osebnem zdravniku in se (nova) izbira osebnega zdravnika zabeleži v informacijski sistem ZZZS.

Kadar od predhodne izbire še ni poteklo 1 leto, boste morali na listini Izjava o izbiri napisati tudi razlog zamenjave osebnega zdravnika pred 1 letom (preselitev, nezaupanje, odsotnost…).

V primeru zamenjave osebnega zdravnika si vašo medicinsko dokumentacijo neposredno izmenjata vaš predhodni zdravnik in novo izbrani zdravnik.

 

Osebni zdravnik mi je zaradi nesporazuma predlagal, da izberem drugega zdravnika, česar nočem.

Zamenjavo osebnega zdravnika lahko predlaga tudi osebni zdravnik, kadar ne more uspešno in odgovorno opravljati svojih nalog zaradi neprimernega odnosa zavarovane osebe ali nespoštovanja navodil in postopkov za zdravljenje s strani zavarovane osebe.

Če bo osebni zdravnik vztrajal pri svojem predlogu za prekinitev izbire in nesporazuma z zavarovano osebo ne bosta rešila, bo na zahtevo osebnega zdravnika o predlogu prekinitve izbire odločil ZZZS v upravnem postopku in izdal odločbo.

 

Kdaj si moram izbrati novega osebnega zdravnika?

Novega osebnega zdravnika si zavarovana oseba izbere v primeru trajne odsotnosti njenega dosedanjega osebnega zdravnika (smrt zdravnika, upokojitev, prenehanje delovnega razmerja, prekinitev pogodbe z ZZZS, zdravnik nima veljavne licence, prenehanje dela specializanta,…), ali v primeru prekinitve izbire na podlagi dokončne odločbe ZZZS ali pravnomočne sodbe sodišča.

V primeru opredelitve izbire na ambulanto za neopredeljene osebe, ker ni bilo »prostega zdravnika«, lahko kasneje opravite izbiro osebnega zdravnika v splošni dejavnosti ali se opredelite za drugo ambulanto za neopredeljene zavarovane osebe.

Kdaj lahko zdravnik odkloni izbiro novih oseb?

Zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov na tim. Ginekologi lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev slovenskega povprečja glavarinskih količnikov.

Zobozdravnik je dolžan sprejeti vse zavarovane osebe, ki si ga izberejo. Odkloni jih lahko, ko za 10% preseže povprečno število opredeljenih oseb na zobozdravnika v svoji dejavnosti na območju območne enote ZZZS, kjer ima sedež dejavnosti.

Podatki o številu količnikov iz števila opredeljenih zavarovanih oseb za splošno dejavnost in ginekologijo ter podatki o številu opredeljenih zavarovanih oseb v zobozdravstvu se na spletni strani za izvajalce zdravstvenih storitev objavljajo enkrat mesečno. 

Na spletni strani za zavarovane osebe se podatki o številu oseb, opredeljenih pri osebnem zdravniku, objavljajo vsak dan od ponedeljka do sobote. Izbira in zamenjava osebnega zdravnika - Portal za zavarovance (zzzs.si)

Ali so podane kakšne omejitve pri napotovanju na sekundarni in terciarni nivo glede na področje dela zdravnika na primarnem nivoju? Oziroma ali lahko vsak zdravnik, ki dela na primarnem nivoju (družinski zdravnik, ginekolog, pediater, zobozdravnik) napotuje kamorkoli? Primer: ali lahko npr. ginekolog izda napotnico za ortodonta?

Kdo je lahko izbrani osebni zdravnik, je določeno v 80. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Nadalje je v Pravilih OZZ bolj natančno določeno, kdo je lahko izbrani osebni zdravnik ter tudi njihove pristojnosti.

Poleg določb ZZVZZ in Pravil OZZ je potrebno upoštevati tudi veljavno ureditev v Zakonu o zdravniški službi (ZZdrS), ki v 10. členu določa pogoje za samostojno opravljanje zdravniške službe, ki morajo biti izpolnjeni kumulativno (imeti mora ustrezno kvalifikacijo, vpisan mora biti v register zdravnikov in imeti veljavno licenco na določenem strokovnem področju). Zdravnik specialist, ki nima veljavne licence na določenem strokovnem področju, ne more biti izbrani osebni zdravnik, kot ga opredeljuje 80. člen ZZVZZ, saj je kot rečeno potrebno poleg 80. člena ZZVZZ upoštevati tudi veljavno ureditev v ZZdrS.

To pomeni, da posamezni osebni zdravniki ne morejo napotovati na vse zdravstvene storitve, temveč le na posamezne zdravstvene storitve, ki jih potrebuje za zdravljenje oziroma ugotavljanje zdravstvenega stanja zavarovane osebe, ki ga izvajajo v okviru svojih pooblastil oziroma v okviru svoje strokovne usposobljenosti na določenem področju. To sicer lahko pomeni tudi določeno prekrivanje delovnih področij posameznih osebnih zdravnikov, vendar je vedno potrebno upoštevati namen napotovanja (storitve, potrebne za zdravljenje v okviru pristojnosti posameznega osebnega zdravnika).

Glede konkretnega vprašanja, ali lahko ginekolog napoti k ortodontu, lahko navedemo, da je v 187. členu Pravil OZZ izrecno navedeno, kdo lahko prenese pooblastila na specialiste s področja zobozdravstvenih storitev, med drugimi tudi na specialista ortodonta, in sicer je to lahko le osebni zobozdravnik.

Prosim vas za pomoč, kaj narediti, ko se zavarovana oseba odseli nazaj v tujino in želi, da zdravstveni karton dobi sama osebno v roke. Naj jo napotim na MZ?

V skladu s 171. čl. Pravil OZZ je v primeru zamenjave osebnega zdravnika potrebno podatke o zdravstvenem stanju zavarovane osebe (zdravstveno kartoteko) posredovati novemu osebnemu zdravniku. Dokumentacijo si izmenjata zdravnika in je ne vročata zavarovani osebi.

V konkretnem primeru želi pacient prevzeti zdravstveno dokumentacijo, ker se bo za stalno preselil v tujino in si bo tam izbral osebnega zdravnika. To pomeni, da dosedanji izbrani osebni zdravnik ne more ravnati na zgoraj opisani način in mora kartoteko posredovati novo izbranemu osebnemu zdravniku. Glede na to, da ima pacient v skladu s 1. odst. 41. čl. Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP) pravico do neoviranega vpogleda in prepisa zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj, in sicer ob prisotnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca oz. zdravstvenega sodelavca, lahko medicinsko kartoteko prevzame v fotokopirani obliki (originalna kartoteka pa ostane pri dosedanjem izvajalcu). Fotokopiranje ali drugo reprodukcijo zdravstvene dokumentacije mora zagotoviti izvajalec zdravstvenih storitev.

 

Kako postopati v primeru, ko zavarovana oseba pri izbranem osebnem zdravniku zahteva prekinitev izbire ter obenem vloži prošnjo, da izbrani osebni zdravnik medicinsko dokumentacijo po pošti pošlje novemu zdravniku v tujino?

1. glede prekinitve izbire:

Praviloma se izbira osebnega zdravnika prekine na način, da si pacient izbere novega izbranega osebnega zdravnika, kar se ustrezno evidentira v informacijskem sistemu ZZZS. Ker to v konkretnem primeru ne pride v poštev predlagamo, da pacient (zavarovana oseba) pri območni enoti ZZZS opravi prekinitev izbire tako, kot je določeno v skladu s 4. členom Organizacijskega navodila o sprejemu on-line podatkov o izbranih osebnih zdravnikih, nosečnostih in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (Prekinitev izbire – na željo zavarovane osebe):

»Pooblaščena oseba na ZZZS (v nadaljevanju: pooblaščena oseba) lahko izvede prekinitev izbire na željo zavarovane osebe tako, da v aplikaciji Izbira osebnega zdravnika (na ZZZS) izvede prekinitev izbire in iz aplikacije Izbira osebnega zdravnika izpiše obrazec, ki ga zavarovana oseba potrdi s svojim podpisom.«

2. glede posredovanja medicinske dokumentacije oz. zdravstvene kartoteke:

V skladu s 5. odstavkom 51. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) in 171. čl. Pravil OZZ je v primeru zamenjave osebnega zdravnika potrebno podatke o zdravstvenem stanju zavarovane osebe posredovati novemu osebnemu zdravniku. Dokumentacijo si izmenjata zdravnika in je ne vročata zavarovani osebi.

V konkretnem primeru pa želi pacient, ki se bo preselil v tujino, da se pošlje medicinska dokumentacija novo izbranemu osebnemu zdravniku v tujino. V tem primeru dosedanji izbrani osebni zdravnik ne more ravnati na zgoraj opisani način in kartoteko posredovati zdravniku v tujino, saj ga k temu ne zavezujejo veljavni predpisi. Določbe, ki se nanašajo na prenos zdravstvene dokumentacije na novo izbranega osebnega zdravnika, se namreč nanašajo na situacijo, ko gre za izvajalce – torej javne zdravstvene zavode ali druge pravne ali fizične osebe v RS, ki imajo z ZZZS sklenjeno pogodbo za izvajanje določenih zdravstvenih storitev.

Glede na to, da ima pacient v skladu s 1. odstavkom 41. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP) pravico do neoviranega vpogleda in prepisa zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj, in sicer ob prisotnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca oz. zdravstvenega sodelavca, lahko medicinsko kartoteko prevzame v fotokopirani obliki (originalna kartoteka pa ostane pri dosedanjem izvajalcu v RS). Fotokopiranje ali drugo reprodukcijo zdravstvene dokumentacije mora zagotoviti izvajalec zdravstvenih storitev. Verodostojno reprodukcijo slikovne dokumentacije, ki se ne hrani v elektronski obliki, je izvajalec zdravstvene dejavnosti dolžan zagotoviti, če razpolaga s tehničnimi sredstvi, ki to omogočajo.

Če torej povzamemo, dosedanji izbrani osebni zdravnik ni dolžan pošiljati medicinske dokumentacije v tujino, pacient pa ima pravico do prepisa in kopiranja le-te, tako da se mu to la