Pravica do proste izbire osebnega zdravnika

 • Želel bi zamenjati osebnega zdravnika splošne oz. družinske medicine. Zanimajo me pogoji in postopek zamenjave.

  Pri uveljavljanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ima zavarovana oseba pravico do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda. Zavarovana oseba ima pravico, da poleg splošnega osebnega zdravnika svobodno izbere tudi osebnega ginekologa, specialista ginekologije s porodništvom in osebnega zobozdravnika. Osebnega zdravnika si zavarovana oseba izbere najkasneje, ko se prvič odloči za obisk pri zdravniku. Vsaka zavarovana oseba ima istočasno lahko izbranega le enega osebnega zdravnika določene dejavnosti. Podatke o izbiri je dolžan osebni zdravnik vnesti v kartico zdravstvenega zavarovanja. Osebni zdravnik za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta starosti je specialist pediater ali specialist šolske medicine, izjemoma pa tudi specialist splošne medicine. Osebni zobozdravnik za to starostno obdobje pa je praviloma zobozdravnik, usposobljen za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine. Za zavarovane osebe starejše od 19 let je osebni zdravnik specialist splošne medicine ali specialist medicine dela, prometa in športa, izjemoma pa tudi zdravnik splošne medicine s podiplomskim študijem socialne medicine. Načeloma naj bi si zavarovane osebe izbirale osebnega zdravnika med izvajalci, ki so najlažje dosegljivi, praviloma v kraju njihovega stalnega ali začasnega bivališča. Vendar pravica do svobodne izbire osebnega zdravnika glede na sedež kjer le-ta opravlja dejavnost ni v predpisih z ničemer omejena, zato lahko zavarovane osebe teoretično izberejo zdravnika v katerikoli ustanovi ali kraju v R Sloveniji. V nekaterih primerih lahko povzroči izbira zavarovani osebi le dodatne stroške, ki jih mora nositi sama, na primer potne stroške, če izbere zdravnika izven kraja svojega bivališča, ali pa dodatne stroške za doplačila, kadar izbere izvajalca na višji ravni zdravstvene dejavnosti, na primer na kliniki ali v bolnišnici.

  Zdravnik, ki izpolnjuje pogoje za osebnega zdravnika, je dolžan sprejeti vse zavarovane osebe, ki si ga izberejo. Odkloni jih lahko samo v primeru, če pri njem evidentirano število opredeljenih zavarovanih oseb že presega število, ki ga določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ali si ga želi zavarovana oseba izbrati v nasprotju s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja. Več o tem, kateri zdravniki presegajo in kateri ne presegajo števila opredeljenih oseb.

  Zavarovana oseba opravi zamenjavo osebnega zdravnika po poteku enega leta tako, da pri novo izbranem zdravniku izpolni listino o novi izbiri pri čemer ni dolžna navesti razlogov za zamenjavo. Izjemoma lahko zavarovana oseba zamenja osebnega zdravnika tudi prej, in sicer v primeru, ko je njen osebni zdravnik več kot tri mesece neprekinjeno odsoten zaradi bolezni, porodniškega dopusta, strokovnega izpopolnjevanja ali drugih vzrokov ali če je odšel na delo v drug kraj. Ko prenehajo navedeni razlogi ima zavarovana oseba pravico ponovno izbrati prejšnjega osebnega zdravnika.

  Zamenjavo je možno izvršiti pred potekom enoletne dobe tudi če:

  • pride med njima do nesporazumov, zaradi katerih je zavarovana oseba izgubila zaupanje v zdravnika,
  • predlaga zamenjavo osebni zdravnik, ker ne more uspešno in odgovorno opravljati nalog izbranega osebnega zdravnika zaradi neprimernega odnosa zavarovane osebe ali nespoštovanja navodil in postopkov za zdravljenje,
  • se zavarovana oseba za stalno ali za daljšo dobo preseli v drug kraj,
  • zdravniška zbornica ali Ministrstvo za zdravstvo na zahtevo zavarovane osebe, njenih svojcev ali delodajalca, ugotovi, da postopki diagnostike, zdravljenja oz. rehabilitacije niso bili v skladu z doktrinarnimi in strokovnimi usmeritvami in je to razlog za nezaupanje zavarovane osebe do zdravnika.

  V teh primerih se zamenjava opravi enako kot pri zamenjavi osebnega zdravnika po preteku enega leta, s to razliko, da je zavarovana oseba dolžna ob zamenjavi navesti razlog za zamenjavo. V kolikor zamenjavo zahteva osebni zdravnik pa se zamenjava lahko opravi le na podlagi soglasja zavarovane osebe. V kolikor zavarovana oseba s predlogom zamenjave ne soglaša, zahteva zdravnik presojo predloga pri pristojni območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

  V kolikor menite, da je vaša pravica do svobodne izbire osebnega zdravnika kršena, lahko naslovite zahtevo za varstvo pravice do izbire osebnega zdravnika na naslov pristojne območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.