Uveljavljanje zdravstvenih storitev v tujini

 • Odhajamo na daljši dopust, veljavnost evropskih kartic zdravstvenega zavarovanja pa se nam bo iztekla ravno v času trajanja dopusta. Ali lahko naročimo nove kartice še pred odhodom na dopust, čeprav nam sedanje še vedno veljajo?

  Novo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanje je možno naročiti največ 30 dni pred iztekom veljavnosti stare kartice. V kolikor odhajate na dopust manj kot 30 dni pred iztekom veljavnosti sedanje kartice, lahko pri območni enoti ali izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije dobite certifikat, ki začasno nadomešča kartico. Certifikat se izda z veljavnostjo treh mesecev.

 • Odhajamo na daljše potovanje po Evropi in bi potrebovali evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Kje jo naročimo, v kolikšnem času jo dobimo in koliko časa velja?

  Pogoj za pridobitev evropske kartice zdravstvenega zavarovanja je, da ste obvezno zdravstveno zavarovani. Evropska kartica se lahko naroči preko interneta, mobilnega telefona ali pa neposredno na območni enoti ali izpostavi ZZZS. Evropsko kartico je potrebno naročiti vsaj sedem (7) delovnih dni pred odhodom v tujino, prejme se jo pa po pošti. V kolikor evropske kartice ni možno izdati pravočasno oz. bi jo potrebovali prej kot v 7 delovnih dneh, če ste jo izgubili ali vam je bila ukradena, je možno namesto evropske kartice naročiti certifikat, ki začasno nadomešča evropsko kartico. Certifikat se lahko naroči le neposredno na območni enoti ali izpostavi ZZZS, in se tudi takoj izda, v kolikor so za izdajo izpolnjeni pogoji. Evropska kartica se praviloma izda z obdobjem veljavnosti enega leta, če ima zavarovana oseba za ves ta čas urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje.

 • Sem slovenska zavarovanka, noseča in trenutno bivam pri svojem partnerju v drugi državi članici EU. Zanima me ali lahko porod v drugi državi članici EU uveljavljam na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja?

  Predlagamo, da na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije zaprosite za izdajo obrazca S1 in predložite dokazilo, da ste v zakonski zvezi (da imate kakršnokoli potrdilo o partnerski zvezi oziroma ker gre trenutno za izredno situacijo, podate izjavo, da ste v partnerski zvezi) ter dokument, da imate v drugi državi članici prijavljeno začasno prebivališče (nad 3 mesece).
  Na podlagi izdanega obrazca lahko v državi začasnega bivanja uveljavljate zdravstvene storitve po pravnih predpisih te države in sicer v obsegu, ki ga te države zagotavljajo svojim zavarovanim osebam.

 • Slovensko podjetje me je napotilo na delo v tujino. Kako si uredim zdravstveno zavarovanje?

  V tem primeru ostanete zdravstveno zavarovani v R Sloveniji.

  Več o napotenih na delo v tujino

 • Kaj naj storim v primeru izgube, oz. kraje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. Ali lahko pridobim novo kartico, kljub temu, da veljavnost izgubljene oz. ukradene še ni potekla?

  Novo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanje je možno naročiti največ 30 dni pred iztekom veljavnosti stare kartice. To velja tudi v primeru, če je bila stara kartica izgubljena oz. ukradena. V primeru, ko je bila stara evropska kartica zdravstvenega zavarovanja izgubljena oz. ukradena, nove pa ni možno naročiti, ker je še več kot 30 dni do izteka veljavnosti stare kartice, se lahko na območni enoti ali izpostavi ZZZS naroči certifikat, ki nadomešča evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Certifikat se izda z veljavnostjo treh mesecev.

 • Potujem v Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo in Srbijo. Kako naj si uredim zdravstveno zavarovanje?

  Za potovanje v Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo in Srbijo si priskrbite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki jo izdaja ZZZS. Če ste za naročilo evropske kartice prepozni ali pa če vam bo še veljavna potekla v času bivanja v tujini, si na pristojni območni ZZZS enoti pridobite Certifikat, ki nadomešča evropsko kartico. Z eno ali drugo listino lahko uveljavljate v Makedoniji nujne zdravstvene storitve neposredno pri izvajalcih zdravstvenih storitev, ki so del javne zdravstvene mreže. V Bosni in Hercegovini, Črni gori in Srbiji pa se morate z evropsko kartico zglasiti pri pristojnem nosilcu zdravstvenega zavarovanja v kraju bivanja, ki vam bo izdal posebno potrdilo s katerim boste lahko uveljavljali nujne zdravstvene storitve pri izvajalcih javne zdravstvene mreže. V nujnih primerih pa se lahko zglasite neposredno pri izvajalcih zdravstvenih storitev.

 • Kako si lahko uredim zdravstveno zavarovanje, če potujem v Tunizijo, Turčijo, ZDA in ostale države s katerimi R Slovenija nima sklenjenega sporazuma o socialnem zavarovanju?

  V teh državah morajo slovenske zavarovane osebe plačati zdravstvene storitve same, nato pa lahko vložijo zahtevek za povračilo stroškov zdravstvenih storitev na pristojni območni enoti ali izpostavi ZZZS. Vlogo za povračilo stroškov zdravstvenih storitev v tujini si lahko natisnete na ZZZS spletni strani. Vlogi priložite originalne račune in recepte. Če bo ZZZS v skladu s predvidenim postopkom ugotovil, da so bile zdravstvene storitve nujne boste prejeli povračilo v višini poprečne cene take storitve v Sloveniji.

  V izogib neposrednemu plačilu stroškov in razliki med povračilom stroškov in tržno ceno zaračunanih stroškov, ki je lahko velika, svetujemo zavarovanim osebam, da pred odhodom, v države s katerimi Slovenija nima sklenjenega sporazuma sklenejo komercialno zavarovanje z medicinsko asistenco.

 • Zaposlen sem v tuji državi in imam tam urejeno zdravstveno zavarovanje. Moji družinski člani pa živijo v Sloveniji. Kako lahko za njih uredim zdravstveno zavarovanje?

  V primeru, da družinski člani (žena in otroci ) ne izpolnjujejo pogojev za zdravstveno zavarovanje v R Sloveniji za njih lahko uredite zdravstveno zavarovanje pri pristojnem nosilcu zdravstvenega zavarovanja države v kateri ste zaposleni in pri katerem ste vključeni v zdravstveno zavarovanje. Ta bo izdal za vaše družinske člane posebej dogovorjeno listino, ki jo je potrebno predložiti območni enoti oz. izpostavi ZZZS, ki je pristojna glede na kraj bivanja vaših družinskih članov. Listina, ki jo v teh primerih izdajajo pristojni nosilci držav članic EU in EGP ter Švice je obrazec E 109, Makedonije je obrazec RM/SI 7, Bosne in Hercegovine obrazec BIH/SI 7, Srbije SRB/SI 7 in Črne gore MNG/SI 7. Na podlagi urejenega zdravstvenega zavarovanja v tujini in omenjenega obrazca vaši družinski člani lahko uveljavljali zdravstvene storitve v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja v R Sloveniji, v breme tujega nosilca zavarovanja.

  Če pa ste zaposleni v ostalih državah s katerimi R Slovenija nima pogodbe o zdravstvenem zavarovanju pa za družinske člane ni mogoče urediti zdravstvenega zavarovanja po tem postopku. V tem primeru boste na območni enoti oz. izpostavi ZZZS uredili zdravstveno zavarovanje po drugačnem postopku.

 • Sem upokojenec tuje države in se nameravam preseliti v Slovenijo. Kako si lahko uredim zdravstveno zavarovanje v Sloveniji?

  Zdravstveno zavarovanje si uredite na Območni enoti ali izpostavi ZZZS, ki je pristojna po kraju vašega bivanja v R Sloveniji. Ob prijavi v zdravstveno zavarovanje v R Sloveniji morate predložiti osebni dokument iz katerega je razvidno, da imate urejeno stalno bivališče v R Sloveniji ali pa dovoljenje za bivanje daljše od treh mesecev. Tem dokumentom pa predložite tudi ustrezno listino, ki jo pridobite pri nosilcu zdravstvenega zavarovanja v državi v kateri ste postali upravičeni do pokojnine. In sicer:

  Če ste upokojenec ene izmed držav članic EU, EGP ter Švice pri svojem nosilcu zdravstvenega zavarovanja pridobite listino (obrazec E 121) in jo dostavite pristojni območni enoti ZZZS.

  Če ste makedonski upokojenec pri makedonskem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, pridobite listino (obrazec RM/SI 7) in jo dostavite pristojni območni enoti.

  Če ste upokojenec Bosne in Hercegovine pridobite pri pristojnem nosilcu zdravstvenega zavarovanja obrazec BIH/SI 7 in ga dostavite pristojni območni enoti ZZZS.

  Če ste srbski upokojenec pridobite pri pristojnem nosilcu zdravstvenega zavarovanja obrazec SRB/SI 7 in ga dostavite pristojni območni enoti ZZZS.

  Če ste črno gorski upokojenec pridobite pri pristojnem nosilcu zdravstvenega zavarovanja obrazec MNG/SI 7 in ga dostavite pristojni območni enoti ZZZS.

  Če ste upokojenec ostalih držav (Avstralija, Kanada, ZDAitd.) se prijavite v obvezno zdravstveno zavarovanje na pristojni območni enoti ali izpostavi ZZZS po kraju bivanja. Prijavi predložite dokazilo o prejemanju tuje pokojnine, in osebni dokument oz dovoljenje za bivanje daljše od treh mesecev, če ni iz osebnega dokumenta razvidno, da imate urejeno stalno prebivališče v R Sloveniji . Na osnovi višine pokojninskega zneska, ki ga prejemate iz tujine, vam bo izračunan mesečni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar je tudi podlaga vključitvi v obvezno zdravstveno zavarovanje v R Sloveniji.

  Na podlagi urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja v R Sloveniji se lahko tudi vključite v prostovoljno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji, pri eni izmed komercialnih zavarovalnic (Generali zavarovalnica d. d. Ljubljana, Triglav, zdravstvena zavarovalnica d. d. in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d. v. z., kar priročamo, saj se boste v tem primeru izognili doplačilom k zdravstvenim storitvam, ki so lahko zelo visoka.

 • V kakšnem obsegu lahko koristim zdravstvene storitve v državah članicah EU in evropskega gospodarskega prostora (EGP) ter Švici?

  V državah članicah EU in EGP ter Švici lahko uveljavljate z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja nujne oz. potrebne zdravstvene storitve pri izvajalcih, ki so del javne zdravstvene mreže.

  O tem kaj se šteje pod nujno oz. potrebno zdravstveno storitev je v vsaki državi določeno po njihovih pravnih predpisih o socialni varnosti. Vsekakor zdravnik, ki sprejme osebo na zdravljenje opredeli glede na dolžino bivanja v tujini ali je šlo za nujno oz. potrebno zdravstveno storitev, tako ne moremo navesti bolezni, ki se tretirajo kot nujno oz. potrebno zdravljenje.

  Opozarjamo, da evropska kartica ne pokriva:

  • stroškov prevoza zavarovane osebe iz tujine v domovino,
  • stroškov prevoza poškodovane zavarovane osebe iz smučišča (helikopter, reševalne sani); v večini tujih držav,
  • stroškov zdravstvenih storitev, ki jih nudijo turistične ambulante na Hrvaškem,
  • stroškov zdravljenja oz. poroda v tujih državah, če je bil namen bivanja zavarovane osebe v tujini zdravljenje oz. porod.

  Svetujemo, da si preberete na spletni strani ZZZS Informacije o tujih državah, v katerih so nam tuje države sporočile na kakšen način lahko uveljavljajo zavarovanci drugih držav zdravstvene storitve pri njih. V informacijah so omenjena tudi doplačila k zdravstvenim storitvam.

 • Med začasnim bivanjem na Hrvaškem sem obiskal turistično ambulanto in moral kljub evropski kartici zdravstvenega zavarovanja plačati stroške opravljenih zdravstvenih storitev. Ali sem upravičen do povračila stroškov?

  Turistične ambulante nimajo sklenjene pogodbe s hrvaškim zavodom za zdravstveno zavarovanje (HZZO), zato morate v teh ambulantah sami kriti stroške opravljenih zdravstvenih storitev.
  Turistične ambulante imajo jasno vidno obvestilo o neupoštevanju evropske kartice, velja pa opozoriti, da se nekatere turistične ambulante nahajajo v prostorih zdravstvenih domov, zato bodite še posebej pozorni ali ste obiskali ambulanto, ki ima sklenjeno pogodbo s HZZO in sprejme evropsko kartico.Turistične ambulante so samoplačniške ambulante, zato vam bodo stroški zaračunani po samoplačniških cenah, ki so bistveno višje. Na ZZZS lahko vložite vlogo za povračilo stroškov in priložite račune ter medicinsko dokumentacijo. ZZZS vam v upravičenih primerih povrne stroške plačanih računov le za zdravstvene storitve, ki jih krije zdravstveno zavarovanje na Hrvaškem in v višini pogodbene cene, ki jo prizna HZZO svojim pogodbenim izvajalcem zdravstvenih storitev. Opozarjamo, da je v večini primerov to povračilo precej nižje od dejansko plačanih stroškov.

 • Odhajam na študij v tujino? Kako si lahko uredim zdravstveno zavarovanje med študijem v tujini?

  Na podlagi potrdila o šolanju, tuje izobraževalne ustanove, ki ga boste morali predložiti na pristojni območni enoti ZZZS boste imeli urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje v R Sloveniji. V primeru študija v državah članicah EU in EGP ter Švici, v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji in Srbiji boste lahko uveljavljali zdravstvene storitve z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki jo izda ZZZS za največ eno leto. Z njo boste lahko v državah članicah EU in EGP ter Švici uveljavljali nujne oz. potrebne storitve, ki jih opredeli glede na dolžino vašega bivanja v teh državah, zdravnik ki vas sprejme na zdravljenje. V Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji in Srbiji pa lahko uveljavljate le nujne zdravstvene storitve.

  Če boste študirali v ostalih državah, (izven EU oz. državah s katerimi R Slovenija nima sklenjenega sporazuma o socialnem zavarovanju), boste morali zdravstvene storitve plačati sami. Na pristojni območni enoti ZZZS pa boste lahko zaprosili za povrnitev stroškov. Stroški se povrnejo le za nujne storitve in v višini poprečne cene, ki velja za te storitve v R Sloveniji.

 • Ali sem upravičen do reševalnega prevoza iz tujine v Slovenijo?

  Prevoz iz tujine v domovino ni pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato vam evropska kartica slednjega ne krije. Stroške prevoza morate plačati sami in niste upravičeni do povračila stroškov s strani ZZZS. Priporočamo sklenitev komercialnega zdravstvenega zavarovanje z medicinsko asistenco.

 • Zaposlen sem v Sloveniji, moji družinski člani pa živijo v tuji državi. Kako lahko uredim zdravstveno zavarovanje zanje?

  Če ste v R Sloveniji vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje iz naslova zaposlitve ali samozaposlitve v tuji državi pa imate družinske člane (ženo in otroke), ki si tam ne morejo urediti zdravstvenega zavarovanja, jih lahko vključite v obvezno zdravstveno zavarovanje v R Sloveniji pri pristojni območni enoti oz. izpostavi ZZZS, kjer ste zdravstveno zavarovani. Ko boste njih prijavili v zdravstveno zavarovanje kot svoje družinske člane vam bo območna enota izdala dogovorjeno listino, ki jo boste predložili pri nosilcu zdravstvenega zavarovanja pristojnem po kraju v državi, kjer živijo vaši družinski člani. Na podlagi te listine bodo lahko uveljavljali zdravstvene storitve v obsegu obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki velja za tisto državo v breme R Slovenije. Za države članice EU, EGP in Švico boste prejeli obrazec E 109 SI, za Makedonijo SI/RM 7, za BIH obrazec SI/BIH 7, za Srbijo SRB/SI 7 in za Črno goro MNG/SI 7.

  Če pa vaši družinski člani bivajo v državi s katero ni sklenjenega sporazuma o socialnem zavarovanju in si v državi bivanja ne morejo urediti zdravstvenega zavarovanja, jih prav tako lahko kot družinske člane zavarujete po sebi. A v tem primeru bodo morali plačati zdravstvene storitve v svoji državi sami nato pa bodo lahko zaprosili za povračilo stroškov.

 • Rad bi se zaposlil v tujini. Kako si lahko uredim zdravstveno zavarovanje?

  Če se nameravate zaposliti ali pa samozaposliti v tujini se zglasite pri pristojnem nosilcu v državi zaposlitve, ki vas bo seznanil s postopki in načini ureditve zdravstvenega zavarovanja ki veljajo v njihovi državi. V skladu s tem se boste lahko vključili v zdravstveno zavarovanje države zaposlitve prav tako pa tudi vaši družinski člani, če ne izpolnjujejo pogojev za zdravstveno zavarovanje v Sloveniji.

 • Zaposlen sem v Sloveniji in sem zbolel v državi svojega bivanja, kjer imam tudi družino. Tam sem med boleznijo ostal in se tudi zdravim. Kako naj si uredim bolniški stalež in nadomestilo v primeru, če bolniški stalež traja več kot 30 dni?

  O bolezni obvestite svojega delodajalce v R Sloveniji in svojega izbranega zdravnika v Sloveniji pri katerem uredite postopke v zvezi z nemožnostjo za delo po slovenski zakonodaji in iz katerega naslova boste tudi upravičeni do bolniškega nadomestila v času nezmožnosti za delo.

  Prav tako pa obvestite nosilca v tuji državi, ki bo nato o vaši bolezni obvestil pristojno območno enoto ZZZS in tja poslal tudi ustrezno listino, v kateri bo sporočeno zakaj ste nezmožni za delo ter začetek in konec nezmožnosti za delo.